AKTS - Tarihi Mekanların Analizi

Tarihi Mekanların Analizi (ICM472) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tarihi Mekanların Analizi ICM472 Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer-Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihi mekânların oluşum, gelişim süreçlerini, şehrin fiziksel yapısı, iç mekân ve çevre ilişkisini tanımak; coğrafya, kültür, malzeme, sosyo-ekonomik bağlamda irdeleyerek mimarlık ve sanat tarihi açısından incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Seçilen mekânların oluşumunu, tasarım özelliklerini, tarihi süreç ve coğrafya bağlamında ilişkisini öğrenir.
  • Anadolu-Türk şehrinin mekân oluşumunu etkileyen etmenler ile bu etmenlerin değişiminin mekânlarda ve çevresinde yarattığı işlevsel gelişimi öğrenir.
  • Yapıların tarihsel arka planı ile nasıl bağ kurulabileceğini ve geleceğe dönük kestirimlere girişme becerisi kazanır.
  • Tarihi mekânların korunması bilincini kazanır.
  • Avrupa’daki tarihi mekânlar ile karşılaştırma becerisi elde eder.
Dersin İçeriği Antik dönem,Avrupa ve Türk İslam dünyasından seçilen tarihi mekânların gelişimi; yapıların işlevlerinin mekâna yansımasını aydınlatan kuramsal bilgiler; inanç,kültür etmenleri,konut ve yerleşimlerin sosyal ve coğrafi etmenlerle birlikte gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders Hakkında Bilgi Ders ile ilgili okuma
2 Tarih Boyunca Kent ve Mekân İlişkisi Ders ile ilgili okuma
3 Yönetim Merkezi-Kamusal-Özel Alan Olarak Saraylar ve Bahçeleri Ders ile ilgili okuma
4 Anadolu Uygarlıklarında Mekân Ders ile ilgili okuma
5 Doğu Akdeniz-Yunan Etkileşimleri-Kent ve Konut; Çevre ve İç Mekân Ders ile ilgili okuma
6 Roma Döneminde Kentler, Konutlar ve Mekân Kurgusu- Ortaçağ’da Kentsel ve Mekânsal Kurgu Ders ile ilgili okuma
7 Anadolu Selçukluları- Külliye- Kent İlişkisi, Beylikler Dönemi-Kültürel ve Sanatsal Etkileşimlerin Mekânsal Yansımaları Ders ile ilgili okuma
8 Osmanlı Döneminde Kent, Çarşı ve Mekân İlişkisi-Konut-İç Mekân Tasarımları Ders ile ilgili okuma
9 Avrupa Sarayları ve Bahçeleri - İç Mekân ve Çevre Etkileşimleri Ders ile ilgili okuma
10 Avrupa Kentleri; Teknolojik ve Mekânsal Gelişimler - İç Mekân Özellikleri Ders ile ilgili okuma
11 Batılılaşma ve Geç Osmanlı Döneminde Kamusal Mekân; Saraylar, Kasırlar, vb. - İç Mekân Özellikleri Ders ile ilgili okuma
12 Erken Cumhuriyet Döneminde Mekân Ders ile ilgili okuma
13 Sunum ve Tartışma Sunum konularıyla ilgili okuma
14 Sunum ve Tartışma Sunum konularıyla ilgili okuma
15 Sunum ve Tartışma Sunum konularıyla ilgili okuma
16 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aslanapa, O. (1984). Türk sanatı tarihi. Remzi Kitabevi.
2. Çağlar, A. (Ed.). (2000). Topkapı Palace. Akbank.
3. Eigl, K., Hubmann, F., & Brandstätter, C. (1982). Schönbrunn. Ein schloß und seine welt. Molden Verlag.
4. İnalcık, H., & Renda, G. (Ed.). (2002). Osmanlı uygarlığı 1-2. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
5. Kuban, D. (Ed.). (2002). Selçuklu çağında Anadolu sanatı. Yapı Kredi Yayınları.
6. Kuban, D. (2007). Osmanlı mimarisi. YEM Yayın.
7. Necipoğlu, G. (1991). Architecture, ceremonial, and power: The Topkapi Palace in the fifteenth and sixteenth centuries. The MIT Press.
8. Ocak, A. Y. (Ed.). (2006). Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi uygarlığı I. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9. Peker, A. U., & Bilici, K. (Eds.). (2006). Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi uygarlığı II. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
10. Sözen, M. (1991). Devletin evi saray. Sandoz Kültür Yayınları.
11. Ülgen, A. (1997). Boğaziçi sarayları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 20
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma. X
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 1 12 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100