AKTS - İç Mimarlıkta Temel Tasarım I

İç Mimarlıkta Temel Tasarım I (ICM101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mimarlıkta Temel Tasarım I ICM101 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, temel tasarım kavramlarının ve tasarım dilinin uygulamalı örneklerle öğretilmesi esasını temel alır. Bu amaçla öğrencilerin, eleştiriler aracılığı ile tasarım dilini kavramak ve el ve zihin becerilerini geliştirmek için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlar. Soyutlama ve biçimlere ilişkin dilin tanıtılması ve bu dili kullanma becerisini geliştirmeyi amaçlar. İki ve üç boyutlu kompozisyon oluşturan öğelerin kavratılması ve tasarım süreci becerilerinin kazandırılması dersin önemli hedeflerindendir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım problemi çözerken çok boyutlu değişkenleri kontrol etmeyi ve şekiller/formlar arası ilişkiler ağının kurgulanma becerisini kazanır.
  • Uygulamalı örnekler ürettirerek iki ve üç boyutlu algıyı ve el becerisini geliştirir.
  • Tasarımın temel ilkelerini önemli mimarların yapıları üzerinden tartışılarak kavrar.
  • Eleştirel bakış açısını geliştirerek kişisel farkındalık kazanır.
  • Sunum (görsel) becerisi kazanır.
Dersin İçeriği Kompozisyonların elemanları arasındaki ilişkiler ağını kurgulamaya yönelik temel ilkeler ve yaparken öğrenme yöntemi ile tasarım dilini kavratan ve el-zihin becerilerini geliştiren uygulamaya yönelik çalışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı, işleyiş süreci ile ilgili bilgi İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
2 Gestalt Prensipleri çerçevesinde (şekil-zemin, benzerlik, süreklilik, kapalılık ve yakınlık) nokta, çizgi ve düzlem İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
3 Organizasyon türleri (çizgisel, merkezi , ışınsal, ızgara, aksiyel, hiyerarşik vs.)ve tasarım ilkeleri ile kompozisyon İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
4 Organizasyon türleri ve tasarım ilkeleri ile kompozisyon İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
5 Organizasyon türleri ve tasarım ilkeleri ile kompozisyon İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
6 Organizasyon türleri ve tasarım ilkeleri ile kompozisyon İstenilen malzemelerin temini
7 Renk çalışması İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
8 Organizasyon türleri, tasarım ilkeleri ile kompozisyon ve renk kullanımı ile kompozisyon Ara jüri için hazırlık
9 Ara değerlendirme/Jüri İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
10 Doku çalışması İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
11 Organizasyon türleri, tasarım ilkeleri ile kompozisyon ve doku kullanımı ile kompozisyon İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
12 Organizasyon türleri, tasarım ilkeleri ile kompozisyon ve doku kullanımı ile kompozisyon İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
13 Final projesi Final projesi için eskiz çalışması
14 Final projesi Final projesi için eskiz maket çalışması
15 Final projesi Final projesi için eskiz maket çalışması
16 Final değerlendirme Jüri Finale hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, Francis D. K. (2007) Architecture: Form, Space & Order. New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Denel, B. (1973) A method for Basic Design. Ankara: Odtü.
3. Itten, J. (1975) Design &Form. London: Thames and Hudson.
4. Kuban, D. (1973) Mimarlık Kavramları. İstanbul: İTÜ Matbaası.
5. Whyte,L.L. (1968) Aspects of Form. London: Lund Humphries Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama 10 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 23 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama 10 3 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 5 50
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 3 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 300