AKTS - Teknik Çizim I

Teknik Çizim I (ICM111) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Çizim I ICM111 2 2 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Doç. Dr. İpek Memikoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi M. Selcan Cihangiroğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilşa Günaydın Temel
 • Dr. Öğr. Üyesi Doğan Can Hatunoğlu
 • Araş. Gör. Simay Özkan Bilgiç
 • Araş. Gör. İpek Şengül
 • Araş. Gör. Büşra Nur Erdoğan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin mimari anlatım ve çizim tekniklerini geliştirmek, 2 ve 3 boyutlu ifade edebilme becerilerini kazandırmak. Kurallı mimari anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğreterek uygulamalarla pekiştirmek, mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Teknik çizim araçlarını tanır ve uygun şekilde kullanır.
 • Mimari yazım, çizim ve anlatım tekniklerini uygular.
 • İki ve üç boyutlu düşünme becerisi geliştirir.
 • Ortografik izdüşüm ile objelerin görünüş ve kesitlerini çizer.
 • Objelerin paralel perspektiflerini teknik çizim kurallarına göre çizer.
Dersin İçeriği Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin işleyiş sürecinin aktarılması, teknik çizim malzemelerinin tanıtımı İstenilen malzemelerin temin edilmesi
2 Çizgi tipleri, çizgi kalitesi ve mimari teknik yazı hakkında teorik bilgilendirme ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
3 Eğrisel çizgilere giriş, basit geometrik çizimler ve örüntüler hakkında teorik bilgilendirme ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
4 Ortografik izdüşüm hakkında teorik bilgilendirme ve uygulamalar Ödevin tamamlanması
5 Ortografik izdüşüm uygulamaları Ödevin tamamlanması
6 Ortografik izdüşüm uygulamaları Ödevin tamamlanması
7 Paralel perspektif hakkında teorik bilgilendirme ve çalışmaları Ödevin tamamlanması
8 Paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
9 Paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
10 Paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
11 3 boyutlu formlarda kesit, görünüş ve paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
12 3 boyutlu formlarda kesit, görünüş ve paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
13 3 boyutlu formlarda kesit, görünüş ve paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması
14 3 boyutlu formlarda kesit, görünüş ve paralel perspektif çalışmaları Ödevin tamamlanması ve Dönem Sonu Çalışmasına hazırlık
15 Dönem Sonu Çalışması (Aşama 1) Dönem Sonu Çalışmasına hazırlık ve belirtilen aşamanın tamamlanması
16 Dönem Sonu Çalışması (Aşama 2) Dönem Sonu Çalışmasına hazırlık ve belirtilen aşamanın tamamlanması

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Canbulat, T. (2018). İç mimarlıkta teknik resim. Remzi Kitabevi.
2. Ching, F. D., & Juroszek, S. P. (2010). Design drawing. John Wiley & Sons.
3. Onat, E. (2015). Perspektif ve perspektifte gölge çizimi. Efil Yayınevi
4. Şahinler, O., & Kızıl, F. (2008). Mimarlıkta teknik resim. Yapı Endüstri Merkezi.
5. Türkçü, H. Ç. (2005). Mimaride izdüşüm çizim yöntemleri. Birsen Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 14 80
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 14 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 30 135
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 12 4 48
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 4 48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Toplam İş Yükü 175