Ergonomi (ICM241) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ergonomi ICM241 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ergonomik verilerin insan yaşamına giren tüm tasarım alanlarında, kullanıcı kitlenin çoğunluğu üzerinde etkisini gösterebilecek bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekân tasarımı ile vücut ölçüsü arasındaki ilişkiyi kavrar.
  • Mevcut tasarımların vücut ölçüsü ile uyumuna eleştirel bir gözle bakar.
  • Mekân tasarımında vücut ölçüsüne uygun tasarım yapabilme becerisini kazanır.
  • Yeni mekân tasarımlarının üretiminde yeni ölçü sistemi yaratma becerisini kazanır.
  • Yeni tasarımların üretiminde ölçüyü estetikle uyumlu kullanır.
Dersin İçeriği İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; iç mekân ve çevre tasarımının insan boyutları ile uyum içinde olabilmesi için ergonomik ve antropometrik bilgiler;fonksiyon, insan boyutu ve estetik arasındaki ilişkinin kavranması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ergonomiye giriş Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi.
2 Antropometrinin temel ilkeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 İnsanın özelliklerine ait kategoriler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. Ödev konusuna hazırlık.
4 Dinamik ve statik antropometrik veriler, Beden duruşu Ödev teslimi
5 Kas, eklem ve iskelet sistemi özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması. Ödev konusuna hazırlık.
6 İnsan bedenindeki özel bölgeler (baş, yüz, sırt, el ve ayak) Grup çalışması ve sunumu
7 Bedenin oturma işlevi ile ilgili özellikler Grup çalışması ve sunumu
8 Ev içi alanlar Grup çalışması ve sunumu
9 Ofis mekânları Grup çalışması ve sunumu
10 Ara Sınav Ara sınava hazırlık.
11 Endüstriyel alanlar Grup çalışması ve sunumu
12 Çocuk mekânları Grup çalışması ve sunumu
13 Engelliler/özürlüler ve tasarım Grup çalışması ve sunumu
14 Tasarımda aktarım ve süreklilik Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
15 Örneklerin incelenmesi. Verilen örnekler üzerine ön bilgi edinilmesi.
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bridger, R.S. (1995) Introduction to Ergonomics. New York: McGraw-Hill.
2. Ching, Francis D. K. (2004) Mimarlık-Biçim, Mekân ve Düzen. İstanbul: Yapı Yayın.
3. Harrigan, John. (1987) Human factors research:methods and applications for architects and interior designers. Amsterdam; Oxford: Elsevier.
4. Kroemer, Karl., Henrike Kroemer., Katrin Kroemer-Elbert. (2001) Ergonomics-How to Design For Ease and Efficiency. New Jersey: Prentice Hall Inc.
5. Le Corbusier. (1957) The Modulor-A Harmonious Measure to the Human Scale Universally Applicable to Architecture and Mechanics by Le Corbusier. London and Hertford:Faber and Faber Limited Published.
6. Panero, Julius. Martin Zelnik. (1979) Human Dimension and Interior Space A Source Book of Design Reference Standards, CA-USA:Watson-Guptill.*
7. Pheasant, Stephen. (1986) Bodyspace:antropometry ergonomics and design. London: Taylor and Francis.*
8. Reznikoff, S.C. (1986) Interior Graphic and Design Standards. London: The Architectural Press.*
9. Sabancı, Alaettin. (1999) Ergonomi. Adana: Baki Kitabevi.
10. Sanders, Mark., Ernest McCormick. (1993) Human Factors in Engineering and Design. New York: McGraw-Hill.
11. Su, Bayram Ali. (2001) Ergonomi. Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 3 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 7 56
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125