AKTS - İnce Yapı ve Malzeme I

İnce Yapı ve Malzeme I (ICM211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnce Yapı ve Malzeme I ICM211 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 112 Teknik Çizim II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Temel yapı, yapısal sistemler, inşaat yöntemleri ve malzemeler hakkında genel bilgi aktarımında bulunarak, öğrencinin süreci anlaması sağlanır. İçyapı sistemleri (zemin, duvar ve tavan) ve dikey/yatay sirkülasyon sistemlerinin teknik ve uygulama detay çözümleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel yapı, yapısal sistemler ve inşaat yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Yük taşımayan içyapı sistemleri hakkında bilgi sahibi olur ve detaylarının çizimlerini yapar.
  • Mekânların gereksinimlerini gözeterek uygun malzeme seçimi ve önermesi yapar.
  • Dikey ve yatay sirkülasyon sistemlerinin detaylarını bilir.
  • Gerek projede, gerekse yerinde problem çözümü, araştırma ve karar verme becerilerini geliştirir.
Dersin İçeriği Yapı strüktürü, malzemeleri ve elemanları, konstrüksiyonları, kaplama geçişleri ve bitirmeler, temeller, duvarlar, döşemeler, ayırıcı elemanlar, yatay ve düşey boşluklar, merdiven, rampa ve asansörler, çatı, saçak, markiz, pergola vb. üzerine bilgilenme; tüm bu bilgiler bağlamında malzeme ve konstrüksiyon kararlarına yönelik konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme, yapı ve yapı sistemleri hakkında genel anlatım -
2 Yapılarda taşıyıcı sistemler Araştırma 1
3 Yapılarda taşıyıcı sistemler Araştırma 2
4 Yapısal (strüktürel) ve malzeme özelliklerine göre yapılar Araştırma 3
5 Taşıyıcı-sınırlayıcı-ayırıcı-bölücü yapı elemanı olarak duvarlar Araştırma 4
6 Taşıyıcı-sınırlayıcı-ayırıcı-bölücü yapı elemanı olarak duvarlar Araştırma 5
7 Grup sunumları Sunum hazırlığı ve ilgili araştırmalar
8 Ara Sınav Ara Sınava hazırlık
9 Yapılarda düşey sirkülasyon elemanları Araştırma 6
10 Yapılarda düşey sirkülasyon elemanları Araştırma 7
11 Eskiz değerlendirme/Stüdyo çalışması 1 Eskiz Değerlendirmeye hazırlık
12 Çatı sistemleri ve çatı kaplamaları Araştırma 8
13 Çatı sistemleri ve çatı kaplamaları Araştırma 9
14 Eskiz değerlendirme/Stüdyo çalışması 2 Eskiz Değerlendirmeye hazırlık
15 Tamamlama ve yorumlar Final Sınavına hazırlık
16 Final Sınav Final Sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, F. D. K., Adams, C., & Tagmat, T. S. (2006). Çizimlerle bina yapım rehberi (Building Construction Illustrated). YEM Yayın.
2. Daniels, K. (2003). Advanced building systems: A technical guide for architects and engineers. Birkhauser Architecture.
3. Eldem, S. H., & Soygenis, M. (2005). Yapı 1-2-3-4. Birsen Yayınevi.
4. Neufert, E., Neufert, P., Kister, J., & Sturge, D. (2012). Architects' data (4th ed.). Wiley Blackwell.
5. Sarı, A. (1974). Merdivenler. Kutulmuş Matbaası.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 12 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 14 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 2 4 8
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100