AKTS - Çok Sesli Koro

Çok Sesli Koro (ART235) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çok Sesli Koro ART235 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Müzikal uyum ve beceri kazanabilme, diyafram nefesi ve ses egzersizleri ile farklı seslerden oluşan koroyla bütünlük içinde sesini kullanabilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Diyafram ve ses açma egzersizleri yapar
  • Solfejle ilgili bilgileri açıklar
  • Aşamalı parçaları seslendirir
Dersin İçeriği Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
2 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
3 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
4 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
5 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
6 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
7 Ara Değerlendirme
8 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
9 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
10 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
11 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
12 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
13 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
14 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
15 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
16 Final Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Töreyin, M. (2008). Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler ve Yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 13 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 31 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 13 2 26
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100