AKTS - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi

Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (ART284) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi ART284 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders kapsamında sanat eseri üzerine yaklaşımın; estetik duygusunu tanıma, ifade etme, bileşenlerini ortaya çıkarma ve bu alanda kendini geliştirme olanaklarının yaratılarak algı ve ifadedeki anlam derinliklerinin kavranılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Estetik bakışı gelişir.
  • Kişisel tarz ve/veya çeşitli sanat akımlarının yorumlanması ve çözümlenmesine yönelik yeterliliğin geliştirilmesi
  • Bir fikrin farklı sunum yöntem ve üretim tekniklerine göre yenilikçi bir yaklaşım ile görselleştirilmesi aşamalarına yönelik yeterliliğin kazanılması
  • Sanat eseri üzerinden üretilen anlam ve göstergelerin fark edilmesinin sağlanması
  • Sanat eserleri arasındaki bağlantıların ve özgün ifadelerin farkına varılmasını sağlayarak yaşamı anlamlandırma ve tartışma dilinin gelişmesini sağlamak
Dersin İçeriği Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Görsel Anlatımın Tanımlanması: Amaç, sanatsal dil ve enstürümanları (görüntü, dekor, kostüm, ışık vb.)
2 Görüntü Yönetmenliği ve kamera açılarının kullanımı
3 Dramatik olay ve dramatik kurgunun tarihsel gelişimi açısından incelenmesi Haftanın konusuna hazırlanılması
4 Görsel hafıza ile sanatsal dil arasındaki bağlantının irdelenmesi Haftanın konusuna hazırlanılması
5 Günümüz tiyatro ve sinema estetiğinin teknoloji ve anlatım olanaklarını kullanma biçimi Haftanın konusuna hazırlanılması
6 Mekan-Renk-Işık kavramının sinema ve tiyatrodaki anlam üretme karşılıkları Haftanın konusuna hazırlanılması
7 Ara Değerlendirme
8 Görsel Anlatımın Bileşenleri: Bakış Açısı ve Kompozisyon
9 Görsel Anlatımın Bileşenleri: Işık, Renk ve Doku
10 Görsel Anlatımın Bileşenleri: Ses
11 Kişisel Eleştiri Projesi: Kapsam ve amacın tanımlanması ve sunumu
12 Kişisel Eleştiri Projesi: Tercih edilen tiyatro oyunu ve sinema filmlerinin belirlenmesi Tiyatro oyunu ve sinema filmi seçimi için ön araştırma
13 Kişisel Eleştiri Projesi: 1. Değerlendirme
14 Kişisel Eleştiri Projesi: Eleştiri yazılarının revizyonu
15 Kişisel Araştırma Projesi: Eleştiri Yazılarının Teslimi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. And, M. (1973). 50 Yılın Türk Tiyatrosu. 2. Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
2. Evren, B. (2006). Ustasız Usta Atıf Yılmaz. Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları.
3. Evren, B. (2009). Macit Koper. Ankara: Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları.
4. Nutku, Ö. (1985). Dünya Tiyatrosu Tarihi. 2. Cilt. İstanbul: Remzi Kitabevi.
5. Şener, S. (2019). Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi. 12. Baskı. Ankara: Dost Kitabevi.
6. Şengezer, O. (2008). Dekor ve Kostümlü Anılar. Artshop Yayınevi.
7. Şengezer, O. (1999). Bence Dekor ve Kostüm. Artshop Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100