Rusça V (RUS401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça V RUS401 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS301 & RUS302
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Diller Öğr.Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS301 ve RUS302 derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2+ seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okuma • Gündelik hayat da sıkça karşılaşılan dilde kaleme alınmış, kişisel tanıtım, çalışma hayatı, eğitim ve bilim ile ilgili metinleri okuyabilir, anlayabilir.
  • Konuşma • Bilim ve yeni teknolojiler hakkında konuşabilir, • Bir hazırlık yapmaksızın, bilindik ya da kişisel ilgi alanına giren veya gündelik yaşama ilişkin (örneğin aile, boş zaman etkinlikleri, iş, seyahat ve güncel olaylar) bir konuşmaya katılabilir.
  • Dinleme • TV ve radyodaki anonsları ve haberleri anlar (örneğin trafik bilgileri, kazalar, uyarılar), • Mesleki ya da kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konuların ana hatlarını anlayabilir,
  • Yazma • Bilindik ya da kendini kişisel olarak ilgilendiren konularda basit, kendi içinde bağlantılı metin yazabilir, • Deneyim ve izlenimlerini içeren metinler yazabilir.
  • Teknoloji kullanımı: • Gerekli teknolojik etkinlikleri kendi kendine vaktinde yaparak sorumluluk almak,
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon- Ders Tanıtım Dokümanı
2 Ативные и пассивные конструции с глаголами НСВ и СВ. Ünite 1: Tamamlanmamış ve tamamlanmış fiillerle etken ve edilgen cümleler. Seyahat planı. Rusya’ya Seyahat. Sayfa 5
3 учаи употребления пассивных констпукции с глаголами НСВ и с глаголами СВ . СМОТРЕТЬ / ВИДЕТЬ fiili –ся sonekli fiiller. Ünite 1: Eğitim ve iş hakkında konuşma. Sayfa 20
4 Употребление глаголов с частицей -СЯ УМЫВАТЬСЯ .ОДЕВАТЬСЯ. РАЗДЕВАТЬСЯ Fiilleri Ünite 1: Şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. Sayfa 28
5 ичастия Активныепричастия настоящего времени глаголов НСВ. Уйти Куда Sorusu Ünite 2: Geçmiş ve şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. Sayfa 39
6 Причастия прошедшего времени от глаголов НСВ и СВ Знать и писать fiilleri Ünite 2:Geçmiş zamanda edilgen sıfat fiiller. Sayfa 46
7 Изменение причастий по подежам. Ünite 2: Okuma ve çeviri çalışması. Alıştırma. Sayfa 48
8 ARA SINAV
9 Страдательные причастия настоящего времени от глаголов НСВ Изменение причастий по подежам. Ünite 3: Geçmiş zaman etken sıfatlar. Sayfa 66
10 Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов СВ. Ünite 3: Geçmiş zaman fiilleri, olumlu. Sayfa 70
11 Краткая форма страдательных причастий . Краткая и полная форма . Ünite 3: Sıfatların uzun ve kısa şekli. Sayfa 76
12 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri Sayfa 80
13 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri Sayfa 81
14 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri. Sayfa 89
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3 , Zlatoust Yayınları, Moskova,
2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100