Rusça VI (RUS402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça VI RUS402 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS401 ve ETI381
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Dil Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS401 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta-altı dil seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamak ve okuma ve yazma ağırlıklı becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler Okuma • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisinin biyografisini anlayabilir.(Nerede doğduğu, çocukluğu eğitimi, kişisel özellikleri, aldığı ödüller, topluma ne kazandırdığı.) • Eserler hakkında değişik kaynaklardan kısa bilgileri birleştirir ve özet çıkarabilir.
  • Konuşma • Yer, yön, konum bildiren ifadeleri kullanarak bir yeri-nesneyi-mekanı tarif edebilir. • Sebep sonuç ilişkisi kurarak bir bilgi aktarabilir, • Geçmişteki olaylar ve tarih ile ilgili bilgileri yorumlayabilir.
  • Dinleme • Gezdiği bir yerdeki tarihi eserlerle ilgili yapılan konuşmaların önemli noktalarını anlayabilir .(Örneğin müze, cami, kilise, kale, köprü gibi yer ve eserler.) • Bazı toplumsal olayların şimdiki halleri ve geçmişteki hallerini karşılaştırarak anlayabilir.
  • Yazma • Yaşadığı şeyler hakkında hiç yardım almadan, sözlüğe bakmadan, basit nispeten kısa, doğru ve anlaşılır metinler yazabilir • mektup, elektronik posta ve not yazabilir. • Kısa metin çevirileri yapabilir.
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Dokümanı
2 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Степени сравнения прилагательных и наречий. Alıştırmalar, Меtin okuma ve çeviri çalışması Sayfa 95
3 Употребление степеней сравнения прилагательных и наречий. Geniş Cümleler Kurma, Метin Okuma ve Çeviri Çalışması Ünite 4 sayfa 97
4 ПОЛНАЯ И КРАТКАЯ ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Metin Çalışması Ünite 4 sayfa 104
5 Выражение определительных отношений в простом и сложном предложениях. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Ünite 4 sayfa 108
6 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ Без приставок Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Nereye? Cümle Kalıpları Çalışması Ünite 4 sayfa 125
7 Глагол 1 группы. ИДТИ\.ЕХАТЬ Глаголы 2 группы.ХОДИТЬ\ЕЗДИТЬ Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Ne? Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5. sayfa 129
8 ARA SINAV
9 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 1 групп fiiller идти\ехать. 2 груп ходить\ездить Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 138
10 ГЛАОЛЫ.ОТОЙТИ\ОТЕХАТЬ ОТНЕСТИ\ОТВЕЗТИ КОГО. ЧТО soruları, Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 142
11 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ. продолжение Летать\бегать \носитт. Metin Çeviri Çalışması Ünite 5 sayfa 165
12 Переносные значения глаголов движения. Alıştırmalar ve Metin Çalışması Ünite 6 sayfa 173
13 Выражение пространственных отношений в простом предложении. В\НА ЗА. ПОД\НАД Alıştırmalar Ünite 6 sayfa 176
14 Выражение пространственных отношений в сложном предложении. КУДА\ГДЕ\ОТКУДА Metin Çalışması-Çeviri Ünite 6 sayfa 186
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3, Zlatoust Yayınları, Moskova
Diğer Kaynaklar 2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100