AKTS - Çevre Psikolojisi

Çevre Psikolojisi (ICM242) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevre Psikolojisi ICM242 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Fiziksel çevreye olan farkındalık düzeyinin artırılması, toplumsal ve kişisel ölçekteki davranışların anlaşılması hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, algının değerlendirilmesi ve yeni çevrelere yönelik doğru çalışmalar yapılabilmesi amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fiziksel çevrenin ve onun etkilerinin bilincinde olur.
  • İnsan gereksinmeleri doğrultusunda fiziksel çevreyi kullanır.
  • Gereksinmeler doğrultusunda fiziksel çevreyi değiştirerek yeni tasarımlar yapar.
  • Fiziksel çevre ile ilgili bireysel değişimlerde sorumluluk kazanır.
  • Fiziksel çevre ile ilgili toplumsal değişimlerde sorumluluk kazanır.
Dersin İçeriği İnsan ve fiziksel çevre ilişkisindeki sebepler ve etkileri; insan-çevre etkileşimini inceleyen Çevre Psikolojisinin temel kabullerine göre, insan algısının ve sonuçta davranışını etkileyen fiziksel çevrenin, hem kişisel hem de sosyal ve kültürel açılardan tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi
2 Çevrenin tanımı ve bileşenleri Örnek incelemeleri
3 İnsan algısı ve tanıma yapısı Ödev
4 Mekân algısında bilişsel sistemler ve insan davranışı Örnek incelemeleri
5 Çevre Psikolojisinin temel kabulleri Örnek incelemeleri
6 Örnekler üzerinde incelemeler Örnek incelemeleri
7 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
8 Davranış ve öğrenme Örnek incelemeleri
9 Çevre-insan davranışında kültürel faktörler Ödev
10 Toplumsal davranış ve toplumsal konum Örnek incelemeleri
11 İnsan-çevre etkileşimindeki sosyal faktörler Örnek incelemeleri
12 Toplumsal ilişkiyi düzenleyen fiziksel çevre sistemleri Örnek incelemeleri
13 İnsan-çevre araştırmalarının tasarıma yansıması Örnek incelemeleri
14 Gözlemler, tartışma ve örnekler Örnek incelemeleri
15 Örneklerin incelenmesi. Örnek incelemeleri
16 Genel Sınav Final sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Alexander, Christopher. (1977) A Pattern Language. Oxford: Oxford University Press.
2. Altman, Irwin. (1990) Environment and Culture. New York: Plenum.
3. Canter, David. (1975) Psychology for Architects. London: Applied Science Publishers Ltd.
4. Cüceloğlu, Doğan. (1991) İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
5. Gifford, Robert. (1987) Environmental Psychology. Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.,.
6. Goffman, Erwing. (1963) Behavior in Public Places. New York: Free Press.
7. Gutman, Robert. (1972) People and Environment. New York: Basic Books.
8. Gür-Öymen, Şengül. (1996) Mekân Örgütlenmesi. Trabzon: Gür Yayıncılık.
9. Hall, Edward. (1969) The Hidden Dimension. New York: Anchor Doubleday Books.
10. Halohan, Charles. (1978) Environment and Behavior. New York: Plenum Press.
11. Ittelson, W., H.M. Prohansky, L.G. Rivling, G.H. Winkel. (1974) An Introduction to Environmental Psychology. USA:Holt Rinehart and Winston Inc.
12. Lasswell, Thomas. (1985) Designing Places for People. USA.
13. . Rapoport, Amos. (1990) The Meaning of the Built Environment. Tuscon: University of Arizona Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 50