AKTS - Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri

Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri (HUM410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri HUM410 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türk Edebiyatı çok eski ve çok güçlü bir edebiyattır. Türklerin sözlü kültür geleneğiyle başlayan bu literatürün değerini anlamak için sahip oldukları mitleri ve destanları okumak ilk adımdır. Dersin temel amacı Türk mitolojisini tanıtmak ve eserlerini okumaktır. Öğrencilerin sahip oldukları edebi mirasın farkında olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Türk edebiyatının ilk örneklerini karşılar, • Sözlü kültürel mirası kısmen ele geçirir, • Türk mitolojisinin diğer ulusların mitolojileri ile aynı konumda olduğunu görür, • Geçmişten gelen inançları, klişeleri ve sembolleri anlayabilir, • Efsanelerin ve destanların izlerini yorumlayabilir, • Toplumsal değişimleri edebi eserler aracılığıyla okuyabilir.
Dersin İçeriği Türk Mitolojisi, Türk mitleri, destanlar, söylem.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve amaçları, Mit, mitoloj, simge, söylencebilim kavramları Dersin sorumlusu tarafından verilecek
2 Efsane, Destan Dersin sorumlusu tarafından verilecek
3 Şamanist anlatılar, Doğal destanlarda Maniheist ve Budist etkiler Dersin sorumlusu tarafından verilecek
4 Yaratılış Destanı, Oğuz Destanı Dersin sorumlusu tarafından verilecek
5 Türeyiş ve Ergenekon Destanı (Göktürk ve Uygur Varyasyonları) Dersin sorumlusu tarafından verilecek
6 Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Manas Destanı Dersin sorumlusu tarafından verilecek
7 Türk mitolojisinde semboller ve figürler, Animizm ve on iki hayvanlı Türk takvimi Dersin sorumlusu tarafından verilecek
8 Vize Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
9 Dede Korkut Hikâyeleri Dersin sorumlusu tarafından verilecek
10 Türk mitolojisinde kadın kahraman modeli, İslamiyet sonrası masalsı anlatılarda anne veya eş olarak kadın Dersin sorumlusu tarafından verilecek
11 Efsanevi anlatılar: Ay Atam, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı Dersin sorumlusu tarafından verilecek
12 Türkiye’de efsanevi anlatıların mekânsal somutlanışı: Yedi Uyuyanlar, Kız Kulesi, Ağlayan Kaya, Köroğlu, Sarıkız, Ağlayan Kaya Dersin sorumlusu tarafından verilecek
13 Yapay Destanlar: Genç Osman Destanı (Kayıkçı Kul Mustafa) Kuvayı Milliye Destanı (Nâzım Hikmet Ran) Dersin sorumlusu tarafından verilecek
14 Günlük hayata yansıyan mitoloji izleri, Türk mitolojisinin Dünya edebiyatı içerisindeki konumu Dersin sorumlusu tarafından verilecek
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Dersin sorumlusu tarafından verilecek
16 Final Sınavı Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ögel, Bahattin (2010). Türk Mitolojisi I-II, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2. Çobanoğlu, Özkul (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Ankara: Akçağ.
3. Seyidoğlu, Bilge (2002). Mitoloji Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Diğer Kaynaklar 4. Dersin sorumlusu tarafından ders notu hazırlanıp öğrencilere verilecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 31
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 101
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100