AKTS - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar (HUM411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar HUM411 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amaçları: Öğrencilerin kitap okuma isteklerini artırmak ve Türk Edebiyatına yakınlaşmalarını sağlamaktır. Tarih, sosyoloji gibi sosyal bilim dallarıyla edebiyatın bağlantılı olduğunu göstermektir. Cumhuriyet dönemi Türk yazınında sosyal, kültürel ve siyasal gelişmelerin izdüşümlerini tespit etmek ve farklı bakış açılarıyla yazılmış eserleri objektif yorumlayabilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatı hakkında genel bir bilgi sahibi olur, • Türk edebiyatındaki türler, konular ve yazarlara aşinalık kazanır, • Kitaplara ve yazarlara nesnel yaklaşım deneyimi yaşar, • Edebî eserlerin dönem ve şartlarına göre değerlendirilerek yorumlanması gereğini anlar, • Cumhuriyet tarihini edebi eserler üzerinden okuyabilir.
Dersin İçeriği Yeni Türk Edebiyatı Dönemi; Tanzimat, Meşrutiyet, Milli Mücadele, Cumhuriyet?in İlânı, Aydınlanma, Modernizm, Postmodernizm.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve amaçları. Dersin sorumlusu tarafından verilecek
2 Edebiyat nedir? Edebi eser tanımlanabilir mi? İnsanın anlatma ihtiyacı. Kurgusal bir tür olarak edebiyatın toplumla ilişkisi. Dersin sorumlusu tarafından verilecek
3 Tanzimat dönemi edebi eserleri Kültürel değişimler, Halkın beklentileri, Yeni düzene olumlu ve olumsuz tepkiler. Nâmık Kemal, Hürriyet Kasidesi / Abdülhak Hâmid Tarhan, Makber
4 Tanzimat sonrası geçiş süreçleri ve Milli Mücadeleye hazırlık. Tevfik Fikret, Hân-ı Yağma / Ziya Gökalp, Lisan
5 Türk Edebiyatında Milli Mücadele ve Anadolu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban / Halide Edip Adıvar, Mor Salkımlı Sokak / Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri
6 Cumhuriyet’in ilânından sonra halkın genel durumu. Nâzım Hikmet Ran, Memleketimden İnsan Manzaraları / Necip Fazıl Kısakürek, Örümcek Ağı
7 Aydınlanma seferberliği ve Hasan Âli Yücel Çevirileri, Çok partili hayata geçişin edebi eserler üzerindeki etkileri. Yaşar Kemal, Esir Şehrin İnsanları
8 Ara sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
9 Türk edebiyatında ilk modernist yazar ve şairler, Garip Akımı, İkinci Yeni düşüncesi. Orhan Veli Kanık, Garip / Cemal Süreya, Güvercin Curnatası
10 Darbe ve muhtıra dönemlerinde edebi eserlerde ölüm, sürgün, hapishane, Türk edebiyatında göç ve işçi teması Sabahattin Âli, İçimizdeki Şeytan / Fakir Baykurt, Kaplumbağalar / Erdal Öz, Yaralısın
11 Televizyona uyarlanan edebi eserlerde dönemsel farklılıklar ve sosyal mesajlar Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı / Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden
12 Dönemlere göre romanlarda aile ilişkileri ve diyaloglar Aziz Nesin, Rıfat Bey Neden Kaşınıyor?
13 2000 sonrası edebi eserlerde kuşak çatışmaları Elif Şafak, Mahrem
14 Postmodern Türk Edebiyatı Hasan Ali Toptaş, Beni Kör Kuyularda
15 Yeraltı Edebiyatı Hakan Günday, Kinyas ve Kayra
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Enginün, İnci (2015). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı. Ankara: Dergâh.
2. • Yetiş, Kâzım (2014). Yeni Türk Edebiyatı Seçme Metinler. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat.
3. • Yivli, Oktay (Ed.). Modern Türk Edebiyatı. İzmir: Günce.
Diğer Kaynaklar 4. • Dersin sorumlusu tarafından, ön çalışmada adı geçen eserlerden seçme bölümlerin derlendiği ders notu hazırlanacaktır.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100