AKTS - İç Mekan Tasarımı III

İç Mekan Tasarımı III (ICM301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı III ICM301 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 202 İç Mekan Tasarımı II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasına önem verilir. Çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmak hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımın çıkış fikri çerçevesinde yaratıcı çözümler geliştirir.
  • Tasarım dilinin oluşumunda mekân bileşenlerini analiz eder.
  • Çalışılan mekânla ilgili araştırma becerisini kazanır.
  • Çalışılan mekânın kurum kimliğini tasarlar.
  • Alınan tasarım kararlarını detaylı teknik çizimler ve etkili görsel sunumlarla aktarır.
Dersin İçeriği Orta derece karmaşık yerleşme ve dolaşım bağlantılarının çözüleceği ve kurum kimliğinin ağırlık kazandığı iç mekân tasarım çözümlerinin getirilmesi; kullanıcı özellikleri ve mekân işlevlerine uygun tasarımların mekânsal dile aktarılmasıı; çoklu fonksiyon içeren mekân tasarımındaki ilişkilerin çözümünü algısal ve estetik ölçütlerle ele alınmasını he

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje konusunun verilmesi ve işleyiş sürecinin açıklanması, çıkış fikri üzerinde çalışmalar Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Araştırma Ödevi ve çıkış fikrinin sunumu Ödev Sunumu
3 1. Aşama: 1/100-1/50 şematik yerleşim planı Proje çizimleri
4 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüşleri Proje çizimleri
5 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüşleri Proje çizimleri
6 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüşleri Proje çizimleri
7 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
8 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
9 Ara Jüri-I Proje çizimleri
10 2. Aşama: 1/50 yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
11 3. Aşama: 1/20 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
12 3. Aşama: 1/20 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
13 3. Aşama: 1/20 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
14 4. Aşama: 1/10 seçilmiş alan yerleşim planı, kesit/görünüş/perspektifleri Proje çizimleri
15 Serbest Kritik. Serbest kritiğe hazırlık. Proje çizimleri.
16 Genel Jüri Proje çizimleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Katsigris, Costas. (2009) Design and Equipment for Restaurants and Foodservices. New Jersey: John Wiley & Sons. Inc.
2. Lawson, Fred. (1994) Restaurants Clubs and Bars. London: Architectural Press.
3. Okay, Aydemir. (2000) Kurum Kimliği, Ankara: Media Cat Yay.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 10 90
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 300