AKTS - Tasarımda Anlam

Tasarımda Anlam (ICM322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Anlam ICM322 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarımcının, görsel olarak izlenmeye ve işlevsel olarak hizmet vermeye başlamış olan mekanın yarattığı etkileri ve bileşenlerini analiz edebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mekan bileşenlerinin bütünle ilişkisini kavrar.
  • Mekan tasarımında düşünce geliştirme becerisini geliştirir.
  • Farklı tasarım yaklaşımlarını göstergebilimsel açıdan inceler.
  • Analitik ve eleştirel düşünmeyi geliştirir.
  • Yeni tasarımlar için mekan dili geliştirme becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarım dilinin oluşumunda biçimden kaynaklanan anlam; biçim ve içerik arasındaki bağlantının kuruluşu; tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi; biçim yaratımında kültürlerarası benzerlik ve farklılıkları oluşturan etkenlerde imgenin gelişimi, imajlar üzerinde tartışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi
2 Göstergebilimin tanımı ve gelişimi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
3 Göstergelerin özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
4 Dil ve gösterge arasındaki ilişki Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
5 Anlamlandırma süreci Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
6 Görsel kültür ve kodlar Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
7 Mimari paradigmalar / Öğrenci sunum konunlarının verilmesi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Ara Sınava hazırlık
9 Mimari akım örneklerinde anlam çözümlemeleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
10 Tasarım düşüncesi ve tasarım süreci ilişkisi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
11 Tasarım dili analizi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
12 Tasarım düşüncesi ve tasarım dili ilişkisi Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması
13 Örnek analizleri - sunumlar Örnek incelemeleri
14 Örnek analizleri - sunumlar Örnek incelemeleri
15 Örnek analizleri - sunumlar Örnek incelemeleri
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aydınlı, S. (1992). Mimarlıkta Görsel Analiz. İstanbul:İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
2. Erkman, F. (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
3. Jencks, C., Baird, G. (1970). Meaning in Architecture. London:Barrie & Jenkins.
4. Norberg-Schulz, C. (1993). Meaning in Western Architecture. New York: Rizzoli.
5. Preziosi , D. (1979). Architecture, Language and Meaning: The Origins of the Built World and Its Semiotic Organization. Berlin: Mouton De Gruyter.
6. Psarra, S. (2009). Architecture and Narrative: The Formation of Space and Cultural Meaning. Oxon: Routledge.
7. Roth, L. M. (2011). Mimarlığın Öyküsü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
8. Zevi , B. (1994). The Modern Language Of Architecture. Cambridge: Da Capo Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 3 18
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100