AKTS - Akustik ve Yangın Güvenliği

Akustik ve Yangın Güvenliği (ICM332) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Akustik ve Yangın Güvenliği ICM332 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında akustik ve gürültü kontrolu yanısıra, yangın güvenliğine ilişkin pasif tasarım kurallarının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç mekan konforunun entegral bir bileşeni olan ve mekânın işitsel algılanmasında temel rolü oynayan akustik ve gürültü kontrolünün tasarım stüdyolarındaki önemini kavrar.
  • Yangın güvenliğine ilişkin temel kriterler konuya ilişkin tasarım hassasiyeti gelişir.
  • Kapalı mekânlarda işitsel konfor ve kalitesinin sağlanmasına ilişkin kriterleri kavrar.
  • Yapı bileşenlerinde gürültü kontrolü amaçlı temel bilgilendirmeyi yapar.
  • Yapı bileşenlerinde gürültü kontrolü amaçlı detay çözümlerini üretir.
Dersin İçeriği Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında akustik ve gürültü kontrolu yanısıra, yangın güvenliğine ilişkin pasif tasarım kurallarının aktarılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sesin doğası ve özellikleri, kapalı mekanlarda işitsel konfor ve kalitenin sağlanması, temel Kavramlar, sesin güçlenmesi ve sesin sönümlenmesi, yansışım oluşması. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Yansışım süresi, yansışım süresini kontrol ve değiştirme, akustik kontrol amaçlı mekan iç yüzeylerinde gereken genel uygulamalar, mekan şekli ve geometrisinin etkisi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Mekan geometrisine bağlı akustik sorunlar, modern bir oditoryumda iyi akustik için temel gereklilikler, yutucular, yansıtıcılar ve dağıtıcıların yerleştirilme prensipleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Gürültü Kontrolunda temel tanımlar ve genel prensipler. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Gürültü azaltma malzemeleri ve çalışma biçimleri, yutucu türleri, açık planlı ofisler için gürültü denetimi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 1.Ara Sınav Ara sınava hazırlık.
7 Akustik ve gürültü kontrolu için gerekli malzemeler ve özellikleri, kagir duvar, döşemelerde hava kaynaklı ses yalıtımı detayları Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Hafif konstruksiyon duvar ve döşemelerde ses yalıtımı (hava kaynaklı) için genel kurallar, pencerelerde ve kapılarda hava kaynaklı ses yalıtımıdetayları Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Darbe sesi / strüktür kaynaklı ses yalıtımı prensipleri ve yüzer döşeme, asma tavan detayları Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Dolaylı ses iletimi ve kontrol prensipleri, kesintisiz asma tavan boşluklarında dolaylı sesin kontrolu Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 2. Ara Sınav Ara sınava hazırlık.
12 Yangın güvenlik önlemleri esasları: Pasif önlemler ve yangın yalıtımı, malzemeler ve yangın güvenlik önlemleri, malzeme yanıcılık sınıfları ve temel özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
13 Yangın güvenliği genel bilgiler, tutuşma ve yangının evreleri, yangın sınıfları, binaların tehlike sınıflandırması Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
14 Yapı elemanlarının yangın dayanım sürelerine göre sınıflama, bina ölçeğinde alınan önlemler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
15 Yangın için aktif önlemler Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. • Kurra, Selma, 2013, Çevre Gürültüsü ve Yönetimi Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1. Basım, ISBN : 9789756437872
3. • Leland K. Irvine, Roy L. Richards, 1998, Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders, Krieger Pub Co;

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 5 2 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 52