AKTS - Koruma ve Restorasyon

Koruma ve Restorasyon (ICM421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Koruma ve Restorasyon ICM421 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çağdaş koruma kuramı, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması konusunda teorik ve uygulamaya yönelik eğitim verilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Taşınmaz Kültür Varlıklarında fiziksel ve işlevsel sorunlar, çözüm yöntemlerini öğrenir.
  • Taşınmaz Kültür Varlıklarında ölçüm ve belgeleme tekniklerini öğrenir.
  • Taşınmaz Kültür Varlıklarında mimari değişim ve gelişim süreclerinin irdelenmesi, restitüsyon projesi hazırlama yöntemlerini kavrar.
  • Çağdaş koruma kuramı ve tekniklerini öğrenir.
  • Taşınmaz Kültür Varlıklarının onarımı ve yeniden işlevlendirilmesini öğrenir.
Dersin İçeriği Taşınmaz Kültür Varlıklarında restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına, eski bir yapının yenilenmesi ve işlevinin değiştirilmesi için yeniden tasarlanmasına yönelik teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Koruma Restorasyon Kavramlarına Giriş. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tanımı ve Genel Çerçevesi. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Kültür Varlıklarının Değerleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Restorasyon Projesi Öncesi Gerçekleştirilmesi Gereken Çalışmalar.Rölöve ve Belgeleme Çalışmalarının Önemi ve Kullanılan Başlıca Rölöve Teknikleri . Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Restorasyon Öncesi Gerçekleştirilmesi Gereken Çalışmalar. Rölöve ve Belgelemeye Yönelik Örnekler. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve örnekler üzerine çalışma yapılması.
6 Restorasyon Öncesi Gerçekleştirilmesi Gereken Çalışmalar. Tarihi Yapılarda Bozulmaya Neden Olan Etkenler; Rölöve Analiz Çalışmalarının Hazırlanması ve Sorunlar Paftası Örnekleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve örnekler üzerine çalışma yapılması.
7 Restorasyon Öncesi Gerçekleştirilmesi Gereken Çalışmalar. Restitüsyon Kavramı ve Araştırmaları. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Restorasyon Öncesi Gerçekleştirilmesi Gereken Çalışmalar.Restitüsyon Projesi Örnekleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve örnekler üzerine çalışma yapılması.
9 Çağdaş Restorasyon Kuramının Anlatımı ve Tartışılması. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Restorasyon Tekniklerinin Anlatımı. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 Ulusal ve Uluslar arası Koruma Yasa ve İlkeleri Üzerinde Genel Bilgilendirme. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
12 Ara Sınav Ara sınava hazırlık.
13 Restorasyon Projesi Örnekleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve örnekler üzerine çalışma yapılması.
14 Gruplar oluşturarak Örnek Restorasyon Projesi Üzerinde Tartışma. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
15 Anıt Yapılarda Malzeme Koruma Konservasyon, Konsolidasyon Çalışmaları. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
16 Arkeolojik Alanlarda Koruma Onarım Çalışmaları ve Örnekler. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması ve örnekler üzerine çalışma yapılması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 3. Bernard M. FEILDEN; Conservation of Historic Buildings, St. Edmundsbury Press Ltd., 1996.
4. Kenneth POWELL; Architecture Reborn The Conservation and Reconstruction of Old Buildings, Laurence King Publishing.
5. Zeynep AHUNBAY; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, 2009.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 2 8 16
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 2 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100