AKTS - Sürdürebilirliğe Giriş

Sürdürebilirliğe Giriş (ISL408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürdürebilirliğe Giriş ISL408 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sürdürülebilirlik çevre, toplum ve ekonominin kesişim noktasında yer alır. Bu ders, öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak için sürdürülebilirlik kavramlarını irdeler. Ayrıca bu ders öğrencilerin sürdürülebilirliğin gerçekte ne anlama geldiği, bireylerin ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınma için neler yapabileceği konusunda eleştirel düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşam ve değerlerimizin içine sürdürülebilirliği entegre eder
  • Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarını açıklar
  • Sürdürülebilirliğin bileşenlerini ölçmek için metrikleri kullanır
  • Yerel, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilirlik eylemlerini açıklar
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Derse Genel Bakış, Sürdürülebilirliğe Giriş
2 Çevre Politikasının Evrimi, Çevresel Risk Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Kamu Politikası, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilirlik
3 İklim ve Küresel Değişim, İklim Değişikliği, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma, İklim Değişikliği: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Tehdit
4 Biyosfer, Fiziksel Kaynaklar: Su, Kirlilik ve Mineraller, Su Döngüsü ve Tatlı Su Temini, Su kirliliği, Maden Kaynakları: Oluşum, Madencilik, Çevresel Etki.
5 Çevre ve Kaynak Ekonomisi, Müştereklerin Trajedisi
6 Sürdürülebilir İşletme Uygulamaları: • Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Kurumsal Yönetim • Sürdürülebilir ürünler ve hizmetler
7 Sürdürülebilir İş Uygulamaları Devam Ediyor • İş ve Çevre • Şirketler ve Ekolojik Sürdürülebilirlik
8 ARA SINAV
9 Sürdürülebilirlik: Etik, Kültür ve Tarih • Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Bir Sistem Okuryazarlığı Yaklaşımı • Sürdürülebilirlik Etiği
10 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı: • Belirsiz Bir Uzlaşma Olarak Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımı, • Üçlü P, • Ekonomik Büyümeye Giriş, • Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili sorular, • Sürdürülebilir Kalkınma için Zaman Çizelgesi
11 Coğrafi Perspektifler ve Sürdürülebilir Kalkınma: • Genel Bakış, • Coğrafya ve Daha Sürdürülebilir Kalkınmanın Peşinde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Konuları: • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, • Birleşmiş Milletler ve Küresel Sürdürülebilirlik
12 Şehirleri Daha Sürdürülebilir Hale Getirmek • Dünyadaki Kentleşme Modelleri • Kentsel Sorunlar ve Zorluklar • Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Arayışına Katılım • Dayanıklı şehirler – Bir şehri sürdürülebilir, yeşil ve dayanıklı yapan nedir?
13 Sürdürülebilirlik için Araçlar, Sistemler ve Yenilik [Sürdürülebilirliği Ölçmek] • Sürdürülebilirliği nasıl ölçeriz? • Sürdürülebilirlik Göstergeleri
14 Gezegen Sınırları Kavramı • Büyüme Dinamikleri • Enerji Vakası • Nüfus Dinamikleri
15 Ödev sunumları
16 Ödev Sunumlar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Tekeli, İ. & Ataöv, A. (2017). Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
2. Fisk, P. (2011). Sürdürülebilir Büyüme: İnsanlar, Gezegen ve Kâr. 1. Baskı. İstanbul: Mediacat Kitapları.
3. Dersin sorumlusu tarafından sunulan ilgili diğer kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 125