AKTS - Sürdürebilirliğe Giriş

Sürdürebilirliğe Giriş (ISL408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürdürebilirliğe Giriş ISL408 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sürdürülebilirlik çevre, toplum ve ekonominin kesişim noktasında yer alır. Bu ders, öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak için sürdürülebilirlik kavramlarını irdeler. Ayrıca bu ders öğrencilerin sürdürülebilirliğin gerçekte ne anlama geldiği, bireylerin ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınma için neler yapabileceği konusunda eleştirel düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşam ve değerlerimizin içine sürdürülebilirliği entegre eder
  • Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarını açıklar
  • Sürdürülebilirliğin bileşenlerini ölçmek için metrikleri kullanır
  • Yerel, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilirlik eylemlerini açıklar
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Derse Genel Bakış, Sürdürülebilirliğe Giriş
2 Çevre Politikasının Evrimi, Çevresel Risk Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Kamu Politikası, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilirlik
3 İklim ve Küresel Değişim, İklim Değişikliği, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma, İklim Değişikliği: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Tehdit
4 Biyosfer, Fiziksel Kaynaklar: Su, Kirlilik ve Mineraller, Su Döngüsü ve Tatlı Su Temini, Su kirliliği, Maden Kaynakları: Oluşum, Madencilik, Çevresel Etki.
5 Çevre ve Kaynak Ekonomisi, Müştereklerin Trajedisi
6 Sürdürülebilir İşletme Uygulamaları: • Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Kurumsal Yönetim • Sürdürülebilir ürünler ve hizmetler
7 Sürdürülebilir İş Uygulamaları Devam Ediyor • İş ve Çevre • Şirketler ve Ekolojik Sürdürülebilirlik
8 ARA SINAV
9 Sürdürülebilirlik: Etik, Kültür ve Tarih • Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Bir Sistem Okuryazarlığı Yaklaşımı • Sürdürülebilirlik Etiği
10 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı: • Belirsiz Bir Uzlaşma Olarak Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımı, • Üçlü P, • Ekonomik Büyümeye Giriş, • Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili sorular, • Sürdürülebilir Kalkınma için Zaman Çizelgesi
11 Coğrafi Perspektifler ve Sürdürülebilir Kalkınma: • Genel Bakış, • Coğrafya ve Daha Sürdürülebilir Kalkınmanın Peşinde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Konuları: • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, • Birleşmiş Milletler ve Küresel Sürdürülebilirlik
12 Şehirleri Daha Sürdürülebilir Hale Getirmek • Dünyadaki Kentleşme Modelleri • Kentsel Sorunlar ve Zorluklar • Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Arayışına Katılım • Dayanıklı şehirler – Bir şehri sürdürülebilir, yeşil ve dayanıklı yapan nedir?
13 Sürdürülebilirlik için Araçlar, Sistemler ve Yenilik [Sürdürülebilirliği Ölçmek] • Sürdürülebilirliği nasıl ölçeriz? • Sürdürülebilirlik Göstergeleri
14 Gezegen Sınırları Kavramı • Büyüme Dinamikleri • Enerji Vakası • Nüfus Dinamikleri
15 Ödev sunumları
16 Ödev Sunumlar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Tekeli, İ. & Ataöv, A. (2017). Sürdürülebilir Toplum ve Yapılı Çevre. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
2. Fisk, P. (2011). Sürdürülebilir Büyüme: İnsanlar, Gezegen ve Kâr. 1. Baskı. İstanbul: Mediacat Kitapları.
3. Dersin sorumlusu tarafından sunulan ilgili diğer kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 125