AKTS - Vaziyet Planı İlkeleri

Vaziyet Planı İlkeleri (ICM451) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Vaziyet Planı İlkeleri ICM451 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, vaziyet planı oluşturmanın temel prensipleri ve diğer mesleki tasarım disiplinleri ile etkileşimini öğretmeyi hedefler. Ayrıca, ders, uygulanabilir projeler ürettirmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vaziyet planı çizmenin temel ilkelerini kavrar.
  • Vaziyet planı çizerken gerekli planlama tekniklerini öğrenir.
  • Vaziyet planı oluştururken diğer meslek disiplinleri ile etkileşim içinde olduğunu öğrenir.
  • Vaziyet planı tasarımında farklı yaklaşımlar geliştirir.
  • İç ve dış mekân ilişkisini öneminin fark eder.
Dersin İçeriği Vaziyet planı ilkeleri, teknikleri ve yaklaşımları; vaziyet planı tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı; işleyiş süreci, proje konusu ve proje alanı hakkında bilgi verilmesi. Proje alanı hakkında araştırma yapılması.
2 Vaziyet planı hazırlarken analiz yapma aşaması. Analizler çerçevesinde sunuma hazırlık.
3 Vaziyet planı hazırlarken analiz yapma aşaması. Yapılan analizlerin sunumu ve tartışılması. Analizler çerçevesinde sunuma hazırlık.
4 Yapılan analizlerin sunumu ve tartışılması. Analiz sunumlarının yapılması.
5 Analizler doğrultusunda tema ve leke plan çalışmalarına başlanması. Tema ve leke plan geliştirilmesi.
6 Avan proje bazında tema ve leke plan oluşturulması. Tema ve leke plan geliştirilmesi.
7 Avan proje bazında tema ve leke plan oluşturulması. Tema ve leke plan geliştirilmesi.
8 Avan proje bazında tema ve leke plan oluşturulması. Tema ve leke plan geliştirilmesi.
9 Ara Teslim Ara teslime hazırlık
10 (Proje derslerinde) verilen alan ile ilgili vaziyet planı ilkeleri çerçevesinde analiz. Proje alanlarının hazırlanması.
11 Analizler doğrultusunda tema ve leke plan çalışmalarına başlanması. Proje alanlarının çalışılması.
12 Analizler doğrultusunda tema ve leke plan çalışmalarına başlanması. Tema ve leke plan geliştirilmesi.
13 (Proje derslerinde) çalışılan alanların vaziyet planı ilkeleri açısından tasarlanması Tema ve leke plan geliştirilmesi.
14 (Proje derslerinde) çalışılan alanların vaziyet planı ilkeleri açısından tasarlanması Tema ve leke plan geliştirilmesi.
15 (Proje derslerinde) çalışılan alanların vaziyet planı ilkeleri açısından tasarlanması. Tema ve leke plan geliştirilmesi.
16 Final Teslimi Final teslime hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Iam, G. (Ed.) (2007) Peyzaj Tasarımı.İstanbul: Yem yayınları.
2. Pocket Books (2007)Landscape Architecture. İstanbul: Tasarım Publishing Group
3. Waterman, T. (2012) Kabukçuoğlu, S. (çev.) Peyzaj Mimarlığının Temelleri. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 100