AKTS - Gönüllülük Çalışmaları

Gönüllülük Çalışmaları (HUM204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gönüllülük Çalışmaları HUM204 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Önlisans ve lisans programlarının ilk iki dönemi dışında alınabilir.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin, eğitim hayatları süresince edindikleri bilgi, beceri ve birikimlerini kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla: - Engelliler, dezavantajlı gruplar, sosyal veya ekonomi kaynaklı toplumsal göç ve afetler gibi sorunlar hakkında duyarlılık kazanmak. - Gönüllülük faaliyetlerine katılım sağlayarak, insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin gelişmesini sağlamak. - Engelli yaşam, afet ve göç gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlük ve farkındalık yaratmak. - Gönüllülük alanında elde edilen sonuçları paylaşmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: - Üniversite eğitimi ile edindikleri bilgi, beceri ve birikimlerini toplumla paylaşır. - İnsani, ahlaki, sosyal ve kültürel değerlerini geliştirir. - Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olur. - İhtiyaç duyulan alanlarda toplumsal fayda yaratarak, toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.
Dersin İçeriği Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gönüllülük kavramı ve gönüllülük yönetimi. Temel gönüllülük alanlarının (Sağlık ve sosyal hizmetler, engelliler, afet ve acil durum, dezavantajlı gruplar, göç, çevre, eğitim ve kültür vb.) tanıtımı. Konular hakkında gerekli bilgilerin hazırlanması.
2 Gönüllülük çalışmalarında etik, ahlaki, dini ve geleneksel değerler ve ilkeler. Gönüllülük çalışmalarıyla ilgili proje geliştirme. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve organizasyonları. Konular hakkında gerekli bilgilerin hazırlanması.
3 Gönüllülük çalışmaları kapsamında katılım sağlanacak olan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi. Çalışma gruplarının oluşturulması ve başkanlarının seçimi. Katılım sağlanacak olan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile temas kurulması ve gerekli koordinasyonun yapılması.
4 Katılım sağlanacak olan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları, hedefleri ve amaçları hakkında bilgilendirme yapılması. Çalışma grupları tarafından gerekli bilgilerin oluşturulması.
5 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
6 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
7 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
8 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
9 Grup veya bireysel olarak uygulanacak olan gönüllülük çalışmalarının belirlenmesi ve yürütülmesinin planlanması. Gönüllülük çalışmalarının belirlenmesi ve uygulamanın planlanması.
10 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
11 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
12 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
13 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
14 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
15 Yapılan gönüllülük çalışmalarının, gruplar tarafından sunumunun yapılması. Yapılan çalışmaları, kazanımları, çıkan sonuçları ve yaratılan faydaları içerecek şekilde sunumların hazırlanması.
16 Yapılan çalışmaların gruplar tarafından sunumunun yapılması. Yapılan çalışmaları, kazanımları, çıkan sonuçları ve yaratılan faydaları içerecek şekilde sunumların hazırlanması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. https://www.aile.gov.tr (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
2. https://ankara.bel.tr/sosyal-hizmetler (Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Engelli Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri) https://www.sivilsayfalar.org/stk/page/0

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 5 30
Alan Çalışması 4 30
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 5 3 15
Laboratuar
Uygulama 5 3 15
Derse Özgü Staj 4 3 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 11 11
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 101