Desen (ICM491) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Desen ICM491 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Görme becerisinin iki ve üç boyutlu düşünebilme yoluyla geliştirilmesi ve öğrencilerin gördüklerini kâğıda doğru biçimde aktarabilmesi hedeflenmiştir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görme ve gördüklerini çizgi ile ifade edebilme becerisi kazanır.
  • İki ve üç boyutlu düşünebilme becerisi edinir.
  • Temel sanat ve tasarım bilgisini kuramsal ve uygulamalı olarak kavrayabilme becerisi kazanır.
  • Temel sanat ve tasarım becerileri ile özgün yapıtlar ortaya koyabilme becerisi geliştirir.
Dersin İçeriği Desen teknikleri; oran-hareket-yerleştirme ve çizgi estetiği; konstrüktif çizgilerle üçüncü boyut ve çizgisel tonlamalarla ışık-gölge, hacim konuları aktarımı ile doğru, sağlam ve estetik desen çizebilme ve yaratabilme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Desenin tanımı, plastik sanatlardaki yeri ve önemi, desen sanat tarihi. Çizgi araştırmaları. Dersin içeriği hakkında genel bilgi verilmesi.
2 Desende teknikler ve desen çizim aşamaları. Prizmatik obje çizimleri. Ödev (konuyla ilgili örnek)
3 Desende konular. Prizmatik obje çizimleri. Ödev (konuyla ilgili örnek)
4 Desen türleri. Yuvarlak çizgili obje çizimleri. Ödev (konuyla ilgili örnek)
5 Desende yöntemler. Yuvarlak çizgili obje çizimleri. Ödev (konuyla ilgili örnek)
6 Desende öğeler. İki ve daha fazla obje ile kompozisyon çalışmaları. Ödev (konuyla ilgili örnek)
7 Desende öğeler. İki ve daha fazla obje ile kompozisyon çalışmaları. Ödev (konuyla ilgili örnek)
8 Desende öğeler. Düz ve yuvarlak çizgili objelerin çizimi. Ödev (konuyla ilgili örnek)
9 Desende öğeler. Düz ve yuvarlak çizgili çok objeli çizimler. Ödev (konuyla ilgili örnek)
10 Desende kompozisyon. Tors çizimleri. Ödev (konuyla ilgili örnek)
11 Desende perspektif. Obje- mekân çizimlerinde kompozisyon. Ödev (konuyla ilgili örnek)
12 Desende anatomi. Tors Çizimi. Ödev (konuyla ilgili örnek)
13 Canlı model desen çizimi. Ödev (konuyla ilgili örnek)
14 Canlı model desen çizimi. Ödev (konuyla ilgili örnek)
15 Desende oranlar, hareket ve planlar. Canlı model desen çizimi. Ödev (konuyla ilgili örnek)
16 Final Teslimi Final teslimine hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Avcı, İ. (2001). Önce Desen Sonra Desen. İstanbul.
2. Çelik, H. (2003). Çizginin Gücü. İstanbul.
3. Etike, S. (2001). Desen. Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 14 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100