AKTS - Tasarım Felsefesi

Tasarım Felsefesi (ICM474) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Felsefesi ICM474 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım sürecindeki farklı eğilimlerin altında yatan düşüncelerin anlaşılması amaçlanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar felsefe düşünürleri temel alınarak tasarım örnekleri tartışılır ve mesleki düşünce biçimi kazandırmak hedeflenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı dönemlerdeki felsefe düşünürlerini ve düşünce biçimlerini öğrenir.
  • Felsefenin tasarımla ilişkisini kavrar.
  • Tasarımda estetik değerlendirmeyi geliştirir.
  • Yorumlama ve düşünce üretmeyi geliştirir.
  • Tasarımları için düşünce geliştirme becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarımın oluşumuna ilişkin düşünsel altyapı; genel felsefenin gelişim aşaması ve terimleri incelenerek, tasarım ve estetik arasındaki ilişki.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi
2 Felsefe ve tasarım ilişkisi Kaynak kitaplardan okumalar
3 Teknik, sanat ve tasarım ilişkisi Kaynak kitaplardan okumalar
4 Teknoloji ve tasarım Kaynak kitaplardan okumalar
5 Görsel algılama ve algı boyutları Kaynak kitaplardan okumalar
6 Tasarım ve yaratma süreci Kaynak kitaplardan okumalar
7 Tasarımda soyut ve somut ilişkisi Kaynak kitaplardan okumalar
8 Ara Sınav Midterm
9 Estetik Ödev
10 Tasarım ve estetik değerlendirme Örnek incelemeleri
11 Tasarımda sosyo-ekonomik yaklaşım - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
12 Tasarım ve tüketim - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
13 Tasarım ve moda kavramı ilişkisi - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
14 Felsefe, tasarım ve etik ilişkisi - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
15 Tartışma ve örnekler- ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aydınlı, S. (1993). Mimarlıkta Estetik Değerler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
2. Özlem, D. (1995). Hermeneutik Üzerine Yazılar : Gadamer, Habermas, Misch, Riedel, Bollnow, Japp. Ankara: Ark Yayınevi.
3. Şentürer, A. (2002). Mimarlık ve Felsefe. İstanbul: YEM Yayın.
4. Tunalı, İ. (1979). Estetik. İstanbul: Bahar Matbaası.
5. Tunalı, İ.(2002). Tasarım Felsefesi. İstanbul: YEM Yayın.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 18 2 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100