AKTS - Tasarım Felsefesi

Tasarım Felsefesi (ICM474) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Felsefesi ICM474 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım sürecindeki farklı eğilimlerin altında yatan düşüncelerin anlaşılması amaçlanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar felsefe düşünürleri temel alınarak tasarım örnekleri tartışılır ve mesleki düşünce biçimi kazandırmak hedeflenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı dönemlerdeki felsefe düşünürlerini ve düşünce biçimlerini öğrenir.
  • Felsefenin tasarımla ilişkisini kavrar.
  • Tasarımda estetik değerlendirmeyi geliştirir.
  • Yorumlama ve düşünce üretmeyi geliştirir.
  • Tasarımları için düşünce geliştirme becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarımın oluşumuna ilişkin düşünsel altyapı; genel felsefenin gelişim aşaması ve terimleri incelenerek, tasarım ve estetik arasındaki ilişki.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi
2 Felsefe ve tasarım ilişkisi Kaynak kitaplardan okumalar
3 Teknik, sanat ve tasarım ilişkisi Kaynak kitaplardan okumalar
4 Teknoloji ve tasarım Kaynak kitaplardan okumalar
5 Görsel algılama ve algı boyutları Kaynak kitaplardan okumalar
6 Tasarım ve yaratma süreci Kaynak kitaplardan okumalar
7 Tasarımda soyut ve somut ilişkisi Kaynak kitaplardan okumalar
8 Ara Sınav Midterm
9 Estetik Ödev
10 Tasarım ve estetik değerlendirme Örnek incelemeleri
11 Tasarımda sosyo-ekonomik yaklaşım - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
12 Tasarım ve tüketim - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
13 Tasarım ve moda kavramı ilişkisi - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
14 Felsefe, tasarım ve etik ilişkisi - ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
15 Tartışma ve örnekler- ödev sunumları Örnek incelemeleri - ödev sunumları
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aydınlı, S. (1993). Mimarlıkta Estetik Değerler. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
2. Özlem, D. (1995). Hermeneutik Üzerine Yazılar : Gadamer, Habermas, Misch, Riedel, Bollnow, Japp. Ankara: Ark Yayınevi.
3. Şentürer, A. (2002). Mimarlık ve Felsefe. İstanbul: YEM Yayın.
4. Tunalı, İ. (1979). Estetik. İstanbul: Bahar Matbaası.
5. Tunalı, İ.(2002). Tasarım Felsefesi. İstanbul: YEM Yayın.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 18 2 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100