AKTS - Işık ve Renk Teorisi

Işık ve Renk Teorisi (ICM383) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Işık ve Renk Teorisi ICM383 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere görüş ile ilgili prensipleri ve ışık - renk hakkındaki teorik bilgileri aktararak, bu olguların yapılı çevre dâhilindeki davranışlarını analiz edebilme, buradan edinilen bilgi ve deneyimleri projelerde doğru bir şekilde uygulayabilme yetisi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görme, algı, ışık ve renk hakkında teorik bilgiler edinir.
  • Farklı fonksiyonlara hizmet eden iç mekânlarda, ışık ve renk tasarım elemanlarını analiz eder.
  • Işık ve renk uygulamalarının kullanıcı grup üzerinde oluşturabileceği olası psikolojik, fiziksel ve algısal etkileri öğrenir ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Alternatif ışık ve renk uygulama fikirleri geliştirir.
  • Doğal ve yapay aydınlatma stratejilerini öğrenir, uygulama fikirleri geliştirir.
Dersin İçeriği Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgilerin, yapılı çevre dahilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaları ve bu uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri ele alınarak analiz edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Görme ve algı ; ışığın fiziği (karakteri ve ölçümü). Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Işığın prensipleri (görüş açıları, konfor ve karşıtlık, kamaşma); yapay aydınlatmaya giriş. Öğrenci sunum konularının dağıtımı, çalışmanın amacı ve içeriğinin aktarılması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Yapay aydınlatma (ışık kaynakları, özellikleri ve kullanım alanları). Işık ve form (aydınlatma teknikler).Kısa Sınav 1 uygulaması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması, aydınlatma teknikleri üzerine gözlem. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık.
5 Yapay aydınlatma ve stratejileri. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Doğal aydınlatma ve stratejileri. Ödev konusu içeriği açıklanması ve duyurusu. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 ARA SINAV Işık ve aydınlatma konularının hafta hafta tekrarı.
8 Ödev sunumları. “Renk” ile ilgili dergi, gazete ve/veya kitap içeriklerinde bir makale araştırması ve içeriğine yönelik özet hazırlanması.
9 Renk; rengin tanımı, renk algısı ve boyutları, renk şemaları, renk sistemleri / teorileri (Munsell, NCS, CIE vs.). Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
10 Renk simgeciliği ve rengin etkileri : Renk ve psikoloji, renk ve fizyoloji, renk ve duygu ilişkilendirmeleri, dinsel ve kültürel renk simgeciliği. Kısa Sınav 2 uygulaması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık.
11 Sanat, tasarım ve iç mimaride renk. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
12 Renk ve etkileri üzerine yazılmış akademik çalışmalar, yöntem ve sonuçları üzerine tartışmalar. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
13 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Konut, otel ve ofis aydınlatması ve renk kullanımları). Kısa Sınav 3 uygulaması. Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması. Kısa sınava hazırlık.
14 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Hastane, alışveriş merkezi, mağaza ve müze-sanat galerisi aydınlatması ve renk kullanımları). Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması.
15 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Eğitim binaları, restoran-kafe, süpermarket aydınlatması ve renk kullanımları) Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması.
16 Genel Sınav Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin tekrarı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Egan, M. D. Concepts in Architectural Lighting, McGraw Hill. Inc., New York, 1983.
2. Bean, R. Lighting: Interior and Exterior, Architectural Press, Oxford, 2004.
3. Feisner, A. Colour, Laurence King Publishing, London, 2006.
4. Fehrman, K. R. and Fehrman, C. Color: The Secret Influence, Prentice-Hall. Inc., New Jersey, 2000.
5. Boyce, P. R. (2014). Human factors in lighting. Crc Press.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 10
Ödevler 1 5
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma. X
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 3 9
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 100