AKTS - Işık ve Renk Teorisi

Işık ve Renk Teorisi (ICM383) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Işık ve Renk Teorisi ICM383 Alan Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere görüş ile ilgili prensipleri ve ışık-renk hakkındaki teorik bilgileri aktararak, bu olguların yapılı çevre dâhilindeki davranışlarını analiz edebilme, buradan edinilen bilgi ve deneyimleri mekânsal konfor ve kullanıcıların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen projelerde doğru bir şekilde uygulayabilme yetisi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görme, algı, ışık ve renk hakkında teorik bilgiler edinir.
  • Farklı fonksiyonlara hizmet eden iç mekânlarda, ışık ve renk tasarım elemanlarını analiz eder.
  • Işık ve renk uygulamalarının kullanıcı grup üzerinde oluşturabileceği olası psikolojik, fiziksel ve algısal etkileri öğrenir ve çözüm önerileri geliştirir.
  • Mekânsal konfor sağlama amacı ile alternatif ışık ve renk uygulama fikirleri geliştirir.
  • Doğal ve yapay aydınlatma stratejilerini öğrenir, uygulama fikirleri geliştirir.
Dersin İçeriği Işık ve renk olguları ile ilgili temel bilgiler, yapılı çevre dâhilinde uygulama yöntemleri ve uygulamaların kullanıcı grup üzerindeki olası psikolojik ve fizyolojik etkileri,ışık ve renk kullanımlarının mekânsal konfor konusu çerçevesinde analiz edilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi
2 Görme ve algı ; ışığın fiziği (karakteri ve ölçümü) Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
3 Işığın prensipleri (görüş açıları, konfor ve karşıtlık, kamaşma); yapay aydınlatmaya giriş. Öğrenci sunum konularının dağıtımı, çalışmanın amacı ve içeriğinin aktarılması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Yapay aydınlatma (ışık kaynakları, özellikleri ve kullanım alanları). Işık ve form (aydınlatma teknikler). Kısa Sınav I uygulaması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması, aydınlatma teknikleri üzerine gözlem. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık
5 Yapay aydınlatma ve stratejileri Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
6 Doğal aydınlatma ve stratejileri. Ödev konusu içeriği açıklanması ve duyurusu Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
7 Ara Sınav Işık ve aydınlatma konularının hafta tekrarı
8 Ödev sunumları. “Renk” ile ilgili dergi, gazete ve/veya kitap içeriklerinde bir makale araştırması ve içeriğine yönelik özet hazırlanması.
9 Renk; rengin tanımı, renk algısı ve boyutları, renk şemaları, renk sistemleri / teorileri (Munsell, NCS, CIE vs.) Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
10 Renk simgeciliği ve rengin etkileri : Renk ve psikoloji, renk ve fizyoloji, renk ve duygu ilişkilendirmeleri, dinsel ve kültürel renk simgeciliği. Kısa Sınav II uygulaması Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması. Önceki hafta konularının tekrarı ile kısa sınava hazırlık
11 Sanat, tasarım ve iç mimaride renk Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
12 Renk ve etkileri üzerine yazılmış akademik çalışmalar, yöntem ve sonuçları üzerine tartışmalar Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması
13 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Konut, otel ve ofis aydınlatması ve renk kullanımları) Kısa Sınav III uygulaması Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştırmanın yapılması ve gerçek mekânlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması. Kısa sınava hazırlık
14 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Hastane, alışveriş merkezi, mağaza ve müze-sanat galerisi aydınlatması ve renk kullanımları) Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştırmanın yapılması ve gerçek mekânlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması
15 Öğrenci sunum ve rapor teslimleri (Eğitim binaları, restoran-kafe, süpermarket aydınlatması ve renk kullanımları) Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştırmanın yapılması ve gerçek mekânlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması
16 Final Sınavı Final Sınavına hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bean, R. (2004). Lighting: Interior and exterior. Architectural Press.
2. Boyce, P. R. (2014). Human factors in lighting. CRC Press.
3. Coles, J. (2012). İç mimarlığın temelleri. Literatür Yayıncılık.
4. Dodsworth, S. ve Anderson, S. (2015). İç mekân tasarımının temelleri. Literatür Yayıncılık.
5. Egan, M. D. (1983). Concepts in architectural lighting. McGraw Hill. Inc.
6. Fehrman, K. R. ve Fehrman, C. (2000). Color: The secret influence. Prentice-Hall. Inc.
7. Feisner, A. (2006). Colour. Laurence King Publishing.
8. Gagg, R. (2013). İç mimarlıkta doku + malzeme. Literatür Yayıncılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 10
Ödevler 1 5
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İlkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma. X
4 Veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme. X
5 Verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme. X
6 Temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 Bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama. X
8 Estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle tasarım fikri geliştirme/mekân yaratma.
9 İnsan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimarlık, mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 Aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma. X
12 Doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 2 10
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 3 9
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 100