AKTS - Diplomasi Tarihi II

Diplomasi Tarihi II (IR214) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Diplomasi Tarihi II IR214 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin temel amacı geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak diplomasi tarihinin genel çerçevesini vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 20. ve 21. YY'da diplomasinin dünya politikası ekseninde hangi yönde geliştiğini aktarmak.
  • Devletlerarası ilişkilerde tutum ve davranışlar hakkında genel bir bilgi sahibi edinmek.
  • Zaman içinde farklılaşan uluslararası konjonktürler doğrultusunda ülkeler ve uluslararası olaylar arasındaki ilişki değişkenlerini belirlemek.
Dersin İçeriği 9. ve 20. yüzyılın önemli siyasi gelişmeleri; Doğu Sorunu çerçevesinde Osmanlı Diplomasisi; Balkanlar ve Ortadoğu?daki siyasi gelişmelerin altyapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Yok
2 Savaş sonrasında Avrupa'da genel siyasi durum Palmer, pp. 777-799
3 Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa Palmer, pp. 805-822
4 Almanya ve Avrupa İstikrardan Kaosa Sander, pp.16-32
5 Locarno Dönemi: Göreceli İstikrar Sander, pp. 32-39
6 1930'larda Hitler'in iktidara yükselişi Sander pp. 40-110
7 Hitler'in dış politika amaçları Sander pp. 40-110
8 Ara Sınav Yok
9 İkinci Dünya Savaşı'na giden yolda önemli olaylar Palmer, pp. 777-799
10 İkinci Dünya Savaşı Palmer, pp. 834-860
11 Savaş Zamanı konferans ve düzenlemeler Sander, pp. 111-189
12 Soğuk Savaş'ın başlangıcı Palmer, pp.867-914
13 Soğuk Savaş krizleri Palmer, pp.968- 1035
14 Yumuşama Dönemi Palmer, pp.968- 1035
15 Soğuk Savaş'ın sona ermesi Palmer, pp. 1035-1045
16 Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. R. Palmer and J. Colton, A History of the Modern World (New York 1999)
2. Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, 2000

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 150