AKTS - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat

Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (MAN328) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat MAN328 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Halil Çağdaş Baran
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Günümüzde her birey mesleği ne olursa olsun herhangi bir şekilde ekonomik çevrede özellikle mali ve iktisadi konularla günlük olarak karşılaşmaktadır. Kazanç elde ettiği veya herhangi bir şekilde bir harcama yaptığında mutlaka vergi yükümlülüğü ile karşılaşmakta, herhangi bir hizmet alırken/ satarken mutlaka bir belge kullanmak zorunda kalmaktadır. Kiracı olduğunda veya kiralayan olduğunda yine bazı vergi sorunları ile karşılaşmaktadır. Yine yeni bir işletme kuracağı veya kurulmuş bir işletmenin sorumlusu olduğu zaman hem vergi yasaları ile hem ticaret ve diğer yasalarla belirlenmiş yükümlülükler ile karşı karşıya kalmaktadır. Eğer girişimci ruhu ile bir ticarethane kurmuşsa veya kurmak istiyor ise, ne gibi devlet desteklerinin olduğunu, ne gibi vergi, sigorta ayrıcalıklarının olduğunu, kuruluşta olsun daha sonra olsun ne gibi yükümlülükler ile karşı karşıya kalacağını yine başkan bilmek veya hesaba katmak zorundadır. Bunlar normal bir vatandaşın bilincinde olması gereken şeylerdir. Bunlar için ise ayrıntılı bilgiler olmasa da özet bilgilerin bir bilenden öğrenilmesi büyük avantaj sağlayacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencinin günlük yaşamında hangi tür vergiler ile karşı karşıya kalacağının ve yurttaşlık görevlerinden olan vergisini nasıl ödeyeceğini bilmesi
  • Günlük yaşamda alış veriş esnasında yükümlülüklerimizin neler olduğunun öğrenilmesi
  • Girişimcilik ruhu kabardığında teşebbüsünün hukuki statüsü açısından ne gibi imkanlara sahip olduğunu bilmesi, işine ve kendisine uygun şirket türünün seçilmesi
  • Şirketlerin işletme dışına sundukları finansal tabloları nasıl okuyacakları
  • Şirketin yıl içinde nasıl bir finans politikası izlediği, fonları nerelerden bulup, nerelere harcadığını görüp yorumlayabilmesi
Dersin İçeriği İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme nedir ? Fonksiyonları nedir? Finansman ve Muhasebe'nin işletme içinde yeri nedir? Hangi görevleri yapar? Muhasebe ile Finansmanın ayrılma kriterleri nelerdir? Şirketleri sınıflarsak ne tür şirket türleri vardır? Bireysel işletme, adi ortaklık, ticari ortaklıklar, sınırlı /sınırsız sorumluluğa göre şirketler
2 Şirket kurulmak istendiğinde, şirketin türüne göre yerine getirilmesi gereken yükümlülükler nelerdir?
3 Girişimci olarak işe başlanacağında ne gibi teşviklerden yararlanılabilir ? Ne gibi imkanlar vardır ? Bunlardan yararlanabilmek için izlenecek yollar.
4 Türkiye'de yaygın olarak karşılaşılan vergi türleri, resim ve harçlar nelerdir? Gelir Vergisinde kazancın türleri - Vergi Beyannamesi
5 Katma Değer Vergisinin Niteliği, Şirket olarak ve birey olarak herhangi bir alış veya satışta kullanılacak ticari belgeler nelerdir ?
6 Tutulacak Defterlerin Tanıtılması - İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma
7 Ara Sınav
8 Finansal Tablolar Nelerdir ? Türleri Bilanço'nun niteliği, biçimsel yapısı, Bilanço denkliği, Hesap nedir ? Bilanço ile ilişkisinin kurulması
9 Bilanço'da varlıkların incelenmesi, temel ilkeler, yorumlamalar
10 Bilanço'da kaynakların incelenmesi, temel ilkeler, yorumlamalar
11 Kar Zarar Tablosu'nun tanıtılması, bölümleme, yorumlama
12 Kar Zarar Tablosu'nun tanıtılması, bölümleme, yorumlama
13 Nakit Akım Tablosu'nun tanıtılması, bölümlemesi, Yorumlaması
14 Mali Tabloların Dikey Analizi ve Yorumlaması
15 Mali Tabloların Dikey Analizi ve Yorumlaması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Orhan Sevilengül - Genel Muhasebe
2. Sacit Önen -Türk Vergi Sistemi
Diğer Kaynaklar 3. Türk Ticaret Kanunu
4. Vergi Usul Kanunu
5. Gelir Vergisi Kanunu
6. Teşvik Mevzuatı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 131