AKTS - Teknik Çizim ve Tasarım

Teknik Çizim ve Tasarım (CE110) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Çizim ve Tasarım CE110 1 3 0 2 4.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Görsel düşünme, ifade ve iletişimin Mühendislik Tasarım ve Uygulamalarındaki rolü ve öneminin anlaşılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görseller aracılığı ile aktarılmak istenen bilgiye göre etkin “Bakış Açısının” seçilmesi yeterliliğinin kazanılması
  • Verilen bilgiler doğrultusunda diğer bakış açılarından görsellerin elde edilmesi yeterliliğinin kazanılması
  • Mühendis için gerekli olan Görsel İfade ve Bilgi İşleme yeterliliklerinin kazanılması
Dersin İçeriği Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, geometrik çizimler, ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, yardımcı ve detay görünüm teknikleri, kesit alma: tam, yarım, kısmi boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik ve Görsel İfade kavramının tanımı
2 Mühendislik uygulamalarında kullanılan Görselleştirme Metotları
3 Bakış Açısı kavramının tanımlanması ve örneklerin irdelenmesi
4 Bakış Açısı kavramının tanımlanması ve örneklerin irdelenmesi
5 Nokta, Çizgi, Yüzey ve Hacim gibi unsurların tanımlanması ve örnekler ile irdelenmesi
6 Nokta, Çizgi, Yüzey ve Hacim gibi unsurların tanımlanması ve örnekler ile irdelenmesi
7 Farklı bakış açılarından görsellerin oluşturulması
8 Farklı bakış açılarından görsellerin oluşturulması
9 Farklı bakış açılarından görsellerin oluşturulması
10 Kesit kavramının tanımlanması ve Mühendislik uygulamalarındaki yerinin irdelenmesi
11 Kesit kavramının tanımlanması ve Mühendislik uygulamalarındaki yerinin irdelenmesi
12 Mühendislikte Sıralı Düşünme ve Görselleştirme kavramının tanımlanması ve irdelenmesi
13 Mühendislikte Sıralı Düşünme ve Görselleştirme kavramının tanımlanması ve irdelenmesi
14 Mühendisin görsel düşünebilme ve görsel iletişim kurabilme yönünün analizi
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 4. Hand-outs given in class sessions
Diğer Kaynaklar 5. AutoCAD 2010 manual, www.autodesk.com

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 3 2 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 100