AKTS - Yapı Analizi

Yapı Analizi (CE321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yapı Analizi CE321 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 204 – Malzeme Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Yrd. Doç. Dr. Saeid KAZEMZADEH AZAD
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yapı analizindeki temel prensiplerini ve izostatik kiriş, kafes ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek ve sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Bu dersin sonunda öğrenciler: • Denge denklemlerini yazabilecek ve yapıların stabilite (kararlılık), izostatik veya hiperstatik olma durumlarını belirleyebilecekler,
 • İzostatik kafes sistemleri, kablolar ve arkların analizini yaparak mesnet reaksiyonları ve içsel kuvvetleri hesaplayabilecekler,
 • İki-boyutlu izostatik çerçeveleri içsel kuvvet şemalarını çizebilecekler,
 • İzostatik kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgilerini oluşturabilecekler,
 • İzostatik kafes yapıların, kiriş ve çerçeve sistemlerinin sehimlerini hesaplayabileceklerdir.
 • İki-boyutlu kafes ve çerçeve elemanlarından oluşan hiperstatik yapıların reaksiyonlarını bulabilecekler,
 • İki-boyutlu hiperstatik yapıların iç kuvvet şemalarını çizebilecekler,
 • İki-boyutlu hiperstatik yapıların sehim hesaplarını yapabilecekler,
 • Sonlu eleman metodunun temel anlayışını, kavramlarını ve nümerik işleyişi öğrenecekler,
 • Yapı analizi yazılımlarının imkanlarını ve sınırlarını kavrayacaklardır.
Dersin İçeriği Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları , 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, çerçevelerin kesme ve moment diagramları, kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri, çift-integral, enerji (virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı, kuvvet metodu, eğim-sehim yöntemi, direk deplasman yöntemi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İzostatik yapıların analizi: Denge denklemleri, stabilite durumu, izostatik/hiperstatik sistemler
2 Kiriş ve çerçevelerde içsel kuvvet diyagramları
3 Kablolar,Arklar
4 İzostatik kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri
5 Elastik kiriş teorisi ve çift-integral yöntemi, Moment-alan yöntemi ve eşlenik kiriş yöntemi
6 Enerji yöntemleri ve Virtüel iş
7 Kuvvet metodu
8 Kuvvet metodu
9 Eğim-sehim yöntemi
10 Eğim-sehim yöntemi
11 Deplasman yöntemi
12 Direkt deplasman yöntemi
13 Direkt deplasman yöntemi
14 Direkt deplasman yöntemi
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. C. Hibbeler, Structural Analysis, 8th Edition, Prentice Hall, 2012.
Diğer Kaynaklar 2. A. Kassimali, Structural Analysis, 4th Edition, Cengage, 2011.
3. K.M. Leet, C.–M. Uang, and A.M. Gilbert, Fundamentals of Structural Analysis, 4th Edition, McGraw-Hill, 2011.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125