AKTS - Jeoloji ve Ölçme Bilgisi

Jeoloji ve Ölçme Bilgisi (CE309) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Jeoloji ve Ölçme Bilgisi CE309 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saman AMINBAKHSH
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Jeoloji bilimi aracılığı ile Yerkürenin oluşum süreçleri, tektonik faaliyetleri ve içeriğine yönelik bilgiler ile Ölçme Bilgisi kapsamında yapılan analiz ve çalışmaların İnşaat Mühendisliği Tasarım ve Uygulamalarında önem ve gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Jeoloji biliminin İnşaat Mühendisliğine yönelik çalışma ve ilgi alanlarının tanımlanabilmesi yeterliliğinin kazanılması
  • Yerkürenin oluşumu sürecinde ve halen etkin olan tektonik hareketlerin sebep ve sonuçları ile yerkürenin yapısal içeriğinin bilinmesi
  • Kaya türlerinin ve oluşum mekanizmalarının tanımlanabilme yeterliliğinin kazanılması
  • Yerkürenin sürekli etkileşim halinde olan plakalardan oluşmakta olduğu bilgisi ile bu plaka hareketlerinin sonucu olarak dağ/sıradağ, volkanik aktiviteler, depremler ve etkilerinin tanımlanabilmesi
  • İnşaat mühendisliğinde Ölçme Bilgisi kavramının yeri ve öneminin bilinmesi
  • İnşaat mühendisliği uygulamalarında yapısal elemanların doğru ve hassas yerleştirilebilmesi için gerekli metotların uygulanabilme yeterliliğinin kazanılması
  • Ölçme sonucu elde edilen verilerin analiz edilmesi ve görsel olarak ifade edilmesi yeterliliğinin kazanılması
  • Bir yapının tasarım sürecinden başlayarak hizmet ömrünü de kapsayacak şekilde yürütülmesi gereken Jeoloji ve Ölçme Bilgisine yönelik işlem ve analizlerin amaç, kapsam ve zamanlamalarının kavranması yeterliliği
Dersin İçeriği Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları; Dünya`nın oluşumu, evrim, yapı doğal malzemesi, çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, deprem-taşkın-yer kayması-çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat Mühendisliğinde Jeoloji bilimi ve Ölçme Bilgisi çalışmaları
2 Yerküre: Oluşum süreci, katmanlar ve içeriği
3 Volkanik kayaçların oluşumu
4 Çökelti kayaçların oluşumu
5 Başkalaşım kayaçların oluşumu
6 Tektonik hareketliliklerin sebep olduğu göçük, oturma, toprak kayması ve deprem gibi afetler
7 İnşaat malzemesi olarak jeolojik oluşumlar
8 İnşaat mühendisliğinde Ölçme bilgisi çalışmaları kapsam ve içeriği
9 İnşaat mühendisliği uygulamalarında yapısal elemanların doğru ve hassas yerleştirilmelerine yönelik çalışmalar
10 Ölçme amaçlı kullanılan okuma cihazlarının tanıtılması
11 Yapılan okumalardan hareket ile konum, kot ve uzaklıkların hesaplanması, yapısal elemanların yerleştirme işlemi ve aşamalarının belirlenmesi
12 Yapılan okumalardan hareket ile konum, kot ve uzaklıkların hesaplanması, yapısal elemanların yerleştirme işlemi ve aşamalarının belirlenmesi
13 Ölçme işlemleri sonucunda elde edilen bilgilerin harita, en ve boy kesitler aracılığı ile görselleştirilmesi
14 Yapılar için Jeolojik ve Ölçme bilgisine yönelik işlem ve bilgilerin elde edilme amaç, içerik ve zamanlama bilgilerinin irdelenmesi
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tony Waltham, 2009, Foundations of Engineering Geology, Spon Press
Diğer Kaynaklar 2. Course Notes and Hand-outs

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 18 18
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150