AKTS - Zemin Mekaniği

Zemin Mekaniği (CE311) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Zemin Mekaniği CE311 3 2 0 4 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ebru Akış
  • Araş. Gör. Burak AKBAŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ile zemin mekaniği temel prensiplerine ve zemin davranışına giriş yapılmaktadır. Öğrenciler, ayrıca, istinat duvarları, şev stabilite problemleri gibi geoteknik uygulamalarının analizleri ile ilgili tecrübe kazanacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zeminlerin Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırılması
  • Efektif gerilme kavramının anlaşılması ve zeminlerde deformasyon oluşturan gerilmelerin hesaplamalarında kullanılması
  • Yer altından akan suyun miktarının hesaplanması ve bunun efektif gerilme hesaplarında oluşturduğu etkilerin anlaşılması
  • Zeminin mukavemet parametrelerinin belirlenmesi ve toplam gerilme ile efektif gerilme arasındaki farkların anlaşılması
  • Oturma ve oturma hızlarının hesaplanması
  • Laboratuvar deneylerinden elde edilen mukavemet parametrelerinin değerlendirilmesi
Dersin İçeriği Arazi çalışmaları ve yeraltı incelemeler, toprak ve tane büyüklüğü toprak oluşumunun kökeni, ağırlık-hacim ilşkileri, plastisite ve toprak yapısı, toprak mühendislik sınıflandırılması, zeminlerdeki deformasyonlarının gerilmelere bağlı olarak hesaplanması, kompaksiyon, geçirgenlik ve sızma analizi, yerinde gerilmeler, bir toprak kütlesinde gerilmele

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Zeminlerin endeks özellikleri
3 Zeminlerin endeks özellikleri
4 Efektif gerilme kavramı
5 Efektif gerilme kavramı + Yer altı suyu akımı
6 Yer altı suyu akımı
7 Yer altı suyu akımı + Konsolidasyon
8 Konsolidasyon
9 Konsolidasyon
10 Zeminlerin kayma mukavemeti
11 Zeminlerin kayma mukavemeti
12 Yanal zemin basıncı teorileri
13 Yanal zemin basıncı teorileri
14 Şev stabilitesi
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Das B. M., Principles of Geotechnical Engineering, Eight Edition, Thomson Publication
2. Craig R. F., Craig’s Soil Mechanics, Seventh Edition, Taylor and Francis Publication

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 10 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 5
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 55
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 10 2 20
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 4 2 8
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 138