AKTS - Betonarmenin Esasları

Betonarmenin Esasları (CE342) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Betonarmenin Esasları CE342 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 204 Mukavemet
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Halit Cenan MERTOL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Betonarme elemanların eğilme ve eksenel yükler altındaki temel yapısal davranışlarının öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elemanlar üzerinde oluşabilecek en elverişsiz yükleme durumunu ve bu yükleme sonucu oluşacak eleman kuvvetlerini belirleyebilmek
  • Boyutları ve donatı miktarı verilmiş bir betonarme elemanın yük taşıma kapasitesini hesaplayabilmek
  • Belirli bir yükü taşıyabilecek kapasiteye sahip betonarme kesiti tayin etmek ve gerekli donatı miktarını hesaplayabilmek
Dersin İçeriği Malzeme özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları, eksenel yük altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, betonarme elemanlarda kesme, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme Özellikleri 1-34
2 Malzeme Özellikleri 1-34
3 Yapısal Tasarım Yaklaşımları 35-88
4 Eksenel Yük Altındaki Elemanlar 89-104
5 Eksenel Yük Altındaki Elemanlar 89-104
6 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 105-176
7 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 105-176
8 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 105-176
9 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 105-176
10 Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 105-176
11 Betonarme Elemanlarda Kesme 177-196
12 Betonarme Elemanlarda Kesme 197-234
13 Eksenel Yük ve Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 234-
14 Eksenel Yük ve Eğilme Etkisi Altındaki Elemanlar 234-
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mertol and Baran, CE 342 Fundamentals of Reinforced Concrete Lecture Notes, Atilim University Civil Engineering Department, 2016.
Diğer Kaynaklar 2. Ersoy, Özcebe, and Tankut, Reinforced Concrete, Middle East Technical University Department of Civil Engineering, 2006.
3. MacGregor and Wight, Reinforced Concrete: Mechanics and Design, Fourth Edition in SI Units, Pearson, 2005.
4. Türk Standarları Enstitüsü, Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları, TS500, TSE, 2000.
5. Türk Standardları Enstitüsü, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, TS498, TSE, 1997.
6. T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 138