Estetik (HUM320) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Estetik HUM320 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin estetik kavramını tanımalarını sağlamak, Estetik Felsefesi’nin önde gelen bazı düşünürlerinin konuyla ilgili yapıtlarından (yapıtın tümü veya seçkiler biçiminde) okumalar yaparak bunları tartışmaya açmak, estetik konusundaki görüşlerin tarihteki değişim ve gelişimini izlemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Estetik ve güzellik kavramlarının ilişkisini ve farkını öğrenir
  • Estetik ve etik kavramlarının ilişkisini ve farkını öğrenir
  • Estetik kavramının öğrenilebilirliği konusunda değişik görüşleri kavrar
  • Zevk kavramının öğrenilebilirliği konusunda değişik görüşleri kavrar
  • Zevk ve zevksizliğin ne olduğunu tartışabilme yetisini kazanır
  • Filozofların görüşlerine bağlı veya onlardan bağımsız kendi görüşlerini oluşturup sunabilme becerisi kazanır
  • Sanat, estetik ve etik ilişkilerini anlar
Dersin İçeriği Sanat, estetik, güzellik, çirkinlik, etik tanımları ve tanımlara bağlı içeriklerin incelenmesi, farklı filozofların görüşlerinin tartışılması ve karşılaştırılması, sanatta ve doğada estetiğin yerinin irdelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Estetiğe Giriş Dönem boyunca verilecektir.
2 Aristoteles, Poetika Dönem boyunca verilecektir.
3 Aristoteles, Poetika Dönem boyunca verilecektir.
4 Platon, Şölen Dönem boyunca verilecektir.
5 Platon, Şölen Dönem boyunca verilecektir.
6 David Hume, Zevkin Ölçütüne Dair Dönem boyunca verilecektir.
7 David Hume, Zevkin Ölçütüne Dair Dönem boyunca verilecektir.
8 Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi Dönem boyunca verilecektir.
9 Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi Dönem boyunca verilecektir.
10 Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi Dönem boyunca verilecektir.
11 Nietzsche, Friedrick, Putların Alacakaranlığı (Selection) Dönem boyunca verilecektir.
12 Nietzsche, Friedrick, Putların Alacakaranlığı (Selection) Dönem boyunca verilecektir.
13 Nietzsche, Friedrick, Tragedyanın Doğuşu (Selections) Dönem boyunca verilecektir.
14 Nietzsche, Friedrick, Tragedyanın Doğuşu Dönem boyunca verilecektir.
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Aristoteles, Poetika, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1987.
2. Platon, Şölen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2016.
3. David Hume, Zevkin Ölçütüne Dair, Elibron Classics, Boston, 2007.
4. Kant, Immanuel, Yargı Yetisinin Eleştirisi, İdea Yayınavi, İstanbul, 2006.
5. Nietzsche, Friedrick, Putların Alacakaranlığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2010.
6. Nietzsche, Friedrick, Tragedyanın Doğuşu, Can sanat Yayınları, İstanbul, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum 2 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 98