Mukavemet (CE204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mukavemet CE204 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 201 - Temel Mekanik I-Statik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çekme, basınç, burulma ve eğilmeye maruz kalan yapı elemanlarında gerilme ve birim şekil değiştirme kavramının öğretilmesi. Öğrencilerin malzeme mekaniğinin temel kavramlarını kullanarak mekanik problemleri çözmelerinin sağlanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler eksenel yük ve burulma etkisi altındaki elemanların gerilme ve yer değiştirmelerini hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler kuvvet ve moment denge denklemlerini kullanarak eğilme altındaki elemanlardaki gerilmeleri hesaplayabileceklerdir.
  • Öğrenciler eğilme yükü altındaki kirişlerdeki yer değiştirmeleri hesaplayabileceklerdir.
Dersin İçeriği Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi, denge ve uyumluluk denklemleri, gerilme-birim şekil değiştirme yasaları, çubuklarda burulma, kirişlerde basit eğilme, kirişlerde kesme gerilmesi, kirişlerde sehim, eğilme, burulma, kesme ve eksenel yükleme altında kombine gerilmeler, Mohr dairesi, statik olarak belirsiz kirişler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme Kavramı 1-45
2 Gerilme ve Birim Şekil Değiştirme – Eksenel Yükleme 46-130
3 Gerilme ve Birim Şekil Değiştirme – Eksenel Yükleme 46-130
4 Burulma 131-206
5 Burulma 131-206
6 Basit Eğilme 208-370
7 Basit Eğilme 208-370
8 Basit Eğilme 208-370
9 Kirişlerde Kesme Gerilmesi 371-421
10 Gerilme Dönüşümü 422-494
11 Gerilme Dönüşümü 422-494
12 Verilen Bir Yüklemede Asal Gerilmeler 495-528
13 Kirişlerde Sehim 529-605
14 Kirişlerde Sehim 529-605
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Beer, F.P., Johnston, E.R. and DeWolf, J.T., Mechanics of Materials. 4th Edition in SI Units, McGraw-Hill Inc., 2006.
Diğer Kaynaklar 2. Hibbeler, R.C. Mechanics of Materials. 4th Edition, Prentice Hall , 2000.
3. Popov, E.P. Engineering Mechanics of Solids. 2nd Edition, Prentice Hall, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 12
Ödevler 7 8
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 80
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 15 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 2 14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125