AKTS - Akışkanlar Mekaniği

Akışkanlar Mekaniği (CE307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği CE307 3 2 0 4 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 202-Dinamik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Yakup DARAMA
  • Araş. Gör. Cumhur ÖZBEY
  • Araş. Gör. İshak Can AYDIN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Akışkanları ve fiziksel özelliklerini tanımlamak; basınç kavramı ve mühendislik yapılarına etki eden hidrostatik kuvvetleri hesaplatmak; sıvı akışını sınıflandırmak; öğrencilerin kütle, enerji ve momentum korunumu prensiplerini uygulayabilmelerini sağlamak; boyut analizi ve benzeşim konularını tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler: • Akışkanların özelliklerini tanımlayabilecek
  • Düzgün ve eğrisel yüzeyli inşaat mühendisliği yapılarına etki eden hidrostatik kuvvetleri hesaplayabilecek
  • Sıvı akışını sınıflandırabilecek
  • Temel korunum prensiplerini çeşitli boru ve açık kanal problemlerinin çözümünde kullanabilecek
  • Boyut analizi ve benzeşim konularında giriş seviyesindeki soruları çözebileceklerdir.
Dersin İçeriği Akışkanların özelliklerii, hidrostatik, kinematik, sistem ve hacim yaklaşımları, Reynolds teoremi, kütle, enerji ve momentum korunumu prensipleri, boru hidroliği: laminer ve türbülanslı akım, düzgün ve pürüzlü borularda akım, sürtünme kayıpları, küçük kayıplar, tek boruda akımın hesaplanması, basit boru sistemleri, türbin ve pompalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Akışkanlar mekaniğinin alanı, tanımlar, boyutlar ve birimler
2 Akışkanların fiziksel özellikleri, süreklilik kavramı
3 Akışkanların statiği, basınç dağılımı ve ölçümü
4 Düz yüzeylerin üzerindeki hidrostatik kuvvetler
5 Eğrisel yüzeylerin üzerindeki hidrostatik kuvvetler
6 Hidrostatik problem uygulamaları
7 Akışkanların kinematiği
8 Sistem ve kontrol hacim kavramları ve Reynolds teoremi
9 Kütlenin korunumu prensibi
10 Enerjinin korunumu prensibi
11 Momentumun korunumu prensibi
12 Kütle, enerji korunumu ve momentum korunumu uygulamaları
13 Boyut analizi
14 Benzeşim
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Elger, D.E., Williams, B.C., Crowe, C.T., and Roberson, J.A., Engineering Fluid Mechanics, 10th edition, SI Version, Wiley.
Diğer Kaynaklar 2. Fundamentals of Fluid Mechanics, B. R. Munson, D. F. Young, T. H. Okiishi, 2003 John Wiley. Eng. Dept., 2006
3. Mechanics of Fluids, Potter M.C., Wiggert D.C., Brooks/Cole, California, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 3 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 3 3 9
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 138