AKTS - Hidroloji ve Su Kaynakları

Hidroloji ve Su Kaynakları (CE402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hidroloji ve Su Kaynakları CE402 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İstatistiksel yöntemler yardımıyla taşkınların karakteristiklerinin belirlenmesi, ve küresel su döngüsündeki hidrolojik süreçlerin hidrolojik sistemlerde kullanımının bilinmesi. Hidroloji ve su kaynakları planlaması prensipleri için gerekli hidrolojik tasarım ve analiz ile ilgili suyun kontrolü ve kullanımı.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler hidrolik sistemlerin tasarımı için gerekli hidrolojik süreçlerin denklemleri geliştirebilirler.
  • Öğrenciler istatistiksel metotlar vasıtasıyla hidrolik sistemlerin tasarım akım ve hacim değerlerinin hesaplanması için kullanılan hidrolojik verilerin analizini yapabilirler.
  • Öğrenciler yüzeysel akış debisini ve hacmini, barajlardaki veya kanallardaki taşkın hazne kapasitesini belirleyebilir ve taşkın zararlarının ötelenmesi tahminlerini yapabilirler.
  • Öğrenciler akifer sistemlerinde yapılan pompaj sonucunda ne kadar debi elde edilebileceğini hesaplayabilirler.
  • Öğrenciler yeraltı suyu ve yüzeysel su kaynakları arasındaki hidrolik etkileşimi belirleyecek denklemleri geliştirebilirler.
Dersin İçeriği Hidrolojinin prensipleri, su kaynakları planlamasını, su iletimi, su depolaması, su kontrolü sistemlerinin analizi ve tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm1
2 Yağış, yağışın ölçülmesi ve analizi Bölüm 3
3 Yağış, yağışın ölçülmesi ve analizi Bölüm 3
4 Nehir akışı, debi hesaplaması ve debi-seviye ilişkisi Bölüm 4
5 Havza ve havza drenaj özellikleri, sızma ve sızma indisleri Bölüm 6
6 Havza ve havza drenaj özellikleri, sızma ve sızma indisleri Bölüm 6
7 Hidrograf Analizi ve Birim Hidrograf Bölüm 7
8 Hidrograf Analizi ve Birim Hidrograf Bölüm 7
9 Taşkın Ötelemesi Bölüm 8
10 Hidrolojide istatiksel metodlar Bölüm 9
11 Rezervuarlar Bölüm 10
12 Hidrolik yapının hidrolojik tasarımı Bölüm 11
13 Yeraltısuyu hidrolojisi, kuyu hidroliği Bölüm 12
14 Yeraltısuyu hidrolojisi, kuyu hidroliği Bölüm 12
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Usul, N. (2013). Engineering Hydrology, 3rd edition, METU press, Ankara.
Diğer Kaynaklar 2. Linsley, R. K; Franzini, J. B.; Freyberg, D. L.; and Tchobanoglous, G. (1992). Water Resources Engineering. Fourth Edition, McGraw-Hill International Editions, Civil Engineering Series.
3. Beyazit, M. (2001). Hydorology. Birsen Yayınevi, İstanbul.
4. Günyaktı, A. Hydraulic Engineering with Solved Examples. Atilim University, Civil Engineering Department, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 20
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3 İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
4 İnşaat Mühendisliğinin alanlarında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
5 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
6 İnşaat Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
7 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
8 İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 138