AKTS - Kıyı Yapıları Tasarımı

Kıyı Yapıları Tasarımı (CE433) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kıyı Yapıları Tasarımı CE433 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 307- Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kıyı mühendisliği ve kıyı yapıları tasarımının temel kavramlarına giriş. Türkiye’de kıyı yapıları tasarımı kriterlerine genel bir giriş.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıyı sistemi ve kıyısal hareketler hakkında genel bir bilgi.
  • Küçük Genlikli Dalga Teorisi hesaplamaları.
  • Dalga özellikleri ve dalga ilerlemesi hesaplama.
  • Dalga istatistiği hesaplamaları.
  • Kıyı yapıları tasarımında öğrenilen bilgileri uygulama becerisi.
Dersin İçeriği Kıyı mühendisliğine giriş, dalga değişkenleri ve sınıflandırması, dalga ilerlemesi ve istatistiksel çözümleme, tasarım dalgası seçimi, dalga-yapı etkileşimleri, liman yapıları tasarımı, kıyısal kum taşınımı, kıyı koruma yapıları tasarımı, Türkiye?de kıyı yapıları planlaması ve tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 -Kıyı Mühendisliğine ve kıyısal sistemlere giriş -Kıyısal hareketler -Su dalgaları -Hyperbolik fonksiyonlar 1-16 43-57 Notlar
2 -Küçük genlikli dalga teorisi - Temel dalga özellikleri - Temel dalga denklemleri - Parça hız ve yörüngeleri 58-71
3 -Küçük genlikli dalga teorisi -Dalga basıncı -Dalga enerjisi 72-82
4 Dalga sığlaşması 82-90 & 98-99
5 Dalga yansıması Dalga sapması 91-97 & 100-110
6 Dalga dönmesi - Dalgakıran yerleşimi 111-134
7 Dalga kırılması - Temel denklemler - Dalga tırmanması ve çekilmesi - Dalga kabarması 135-148
8 -Okyanus dalgaları -İstatistiksel özellikler -Dalga yüksekliği ve döneminin istatiksel dağılımı -Enerji histogram ve spektrumu 149-158
9 Okyanus dalgaları - Rüzgar dalgası oluşumu - Rüzgar dalgası tahmini - Enerji histogram ve spektrumu 159-174
10 Kıyısal kum taşınımı - Dalga bazlı kum taşınımı - Kıyı boyu kum taşınımı 181-192
11 Kıyısal koruma - Kıyı yapıları - Aşınmaya karşı önlemler 193-208
12 Yığma taş dalgakıran tasarımı - Hudson denklemi - Van der Meer denklemi 209-229 Notlar
13 Dik Duvar dalgakıranlar - Dalga kuvvetleri - Goda denklemi 230-245
14 Türkiye’de kıyı yapıları planlama ve tasarım çalışmaları. Notlar
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ergin, A., Coastal Engineering, 1st edition, 2009, METU Press, Ankara.
Diğer Kaynaklar 2. U.S. Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Manual, Online source.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 150