AKTS - İleri Ulaştırma Mühendisliği

İleri Ulaştırma Mühendisliği (CE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Ulaştırma Mühendisliği CE434 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Cumhur AYDIN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Karayolu ve kavşak tasarımında yol güvenliği kavramını ortaya koyma. Kara nokta analizi ile Çatışma Tekniğinin temel prensiplerinin verilmesi. Karayolu projelerinde ve trafiğe açılmış yollarda karayolu güvenlik etüdünün yapılmasının yöntemlerinin ortaya konulması. Karayolu ekipmanı, güvenlik zonu ve kavşak türü seçimi başlıklarında genel prensiplerin ortaya konması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnşaat Mühendisliği öğrencilerine güvenli karayolu ve kavşak tasarımının genel ilkeleri verilmiş olur.
  • Kara noktaların yerlerinin belirlenmesi, kaza nedenlerinin ortaya konması, önlemleri seçimi ve uygulanması ile izleme başlıklarında çalışmalar yapılır.
  • Çatışma Tekniğinin tanımlanması ve bu tekniğin kısa dönemli değerlendirmelerde kullanılması için çalışmalar gerçekleştirilir.
  • Trafik güvenliği kontrolü tekniğinin, karayolu projeleri ile trafiğe açık karayolu kesimlerinde uygulanmasının ana ilkeleri öğretilir.
  • Kavşak türü seçimi, güvenlik zonu tesisi ve yol ekipmanı gibi başlıklarda temel bilgiler aktarılmış olur.
Dersin İçeriği Güvenli karayolu tasarımı ilkeleri, kara nokta yönetimi, çatışma tekniği, karayolu güvenliği kontrolü tekniğinin projelerde ve trafiğe açık yol kesimlerinde uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güvenli karayolu tasarımının genel ilkeleri 1-41 sayfalar (ders kitabı)
2 Kara nokta yönetimi 43-50 sayfalar (ders kitabı)
3 Kara noktaların yer tespiti 50-63 sayfalar (ders kitabı)
4 Kaza nedenleri, kaza analizleri 63-92 sayfalar (ders kitabı)
5 İyileştirme önerilerinin ortaya konması 92-115 sayfalar (ders kitabı)
6 Uygulama ve izleme 115-147 (ders kitabı)
7 MAAP, DST ve SEROES uygulama teknikleri referans
8 Karayolu güvenlik kontrolünün genel ilkeleri referans
9 Karayolu projelerinde güvenlik kontrolü referans
10 Trafiğe açık yollarda güvenlik kontrolü referans
11 Çatışma tekniği ve kısa süreli analizlerde kullanılması referans
12 Güvenli kavşak türü seçimi esasları referans
13 Dönel kavşaklar, şehir geçişleri referans
14 Güvenlik zonu ve güvenlik standartları referans
15 Güvenlik zonu ve güvenlik standartları referans
16 Güvenlik zonu ve güvenlik standartları referans

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Road Safety Engineering Manual, Prepared by ROSPA, 2000.
Diğer Kaynaklar 2. Lecture notes based on the Turkish Traffic Safety Project (1998-2002)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 16 16
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150