AKTS - Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE454) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları CE454 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 328 Temel Mühendisliği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ebru AKIŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin bilgisayar programları yardımıyla geoteknik problemlerin analizlerini ve tasarımlarını yapabilmeleri için gerekli ön presipleri kavramaları sağlanacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler bu dersin sonunda inşaat mühendisliğinde kullanılan geleneksel ve standart olmayan geoteknik problemlerin tasarımı için gerekli bilgileri elde etme kabiliyeti kazanacaklardır.
  • Bu ders geoteknik mühendisliği uygulamalarında kullanılan sonlu eleman yöntemlerinin uygun bir şekilde kullanımı için gerekli altyapıyı sağlayacaktır.
  • Geoteknik uygulamaların önlemleri ve stabilitesinin analizi esnasında kullanılan analitik, sayısal ve ampirik yöntemler ele alınacaktır.
Dersin İçeriği Geoteknik problemlerin tanımı, geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, FEM, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak alıştırma ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Geoteknik problemlerin tanımı
2 Geoteknik mühendisliğinde ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması
3 Sayısal yöntemler
4 Sayısal yöntemler
5 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
6 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
7 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
8 Geoteknik mühendisliğinde özel konular
9 Bilgisayar programı kullanılarak örnekler ve vaka çalışmaları
10 Bilgisayar programı kullanılarak örnekler ve vaka çalışmaları
11 Bilgisayar programı kullanılarak örnekler ve vaka çalışmaları
12 Geoteknik mühendisliği projelerinde bilgisayar programı uygulamaları
13 Geoteknik mühendisliği projelerinde bilgisayar programı uygulamaları
14 Geoteknik mühendisliği projelerinde bilgisayar programı uygulamaları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. F. S. Merrit, M. K. Loftin, J. T. Ricketts, Standard Handbook for Civil Engineers, Mc. Graw Hill, 2003.
2. Charles W.W. Ng and Bruce Menzies Advanced Unsaturated Soil Mechanics and Engineering, Taylor & Francis, New York, USA, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 15
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 3 15
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 150