AKTS - Ekonomi Teorisi

Ekonomi Teorisi (ECON501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonomi Teorisi ECON501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Salih Ak
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrecilere gerekli olan iktisadi bakış açısı kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin mikroiktisadın ve makroiktisadın temel kavram ve ilişkilerini orta düzeyde öğrenmeleri.
  • Öğrencilerin, Türkiye ve Dünya Ekonomisini değerlendirip yorum yapabilecekleri analitik âletleri edinmeleri.
  • Öğrencilerin daha ileri düzeyde çalışmalara hazırlanmaları.
Dersin İçeriği Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İktisada giriş Krugman&Wells, giriş
2 Temel ilkeler Krugman&Wells: bölüm 1
3 İktisatta modelle, grafikler Krugman&Wells, bölüm 2 Krugman&Wells: Bölüm 2
4 Arz ve talep Krugman&Wells: Mölüm 3
5 Tüketici ve Üretici artığı Krugman&Wells: Bölüm 4
6 Piyasa karşılık veriyor Krugman&Wells: Bölüm 5
7 Esneklik Krugman&Wells: Bölüm 6
8 Vergiler Krugman&Wells: Bölüm 7
9 Ara sınav
10 Uluslararası ticaret Krugman&Wells: Bölüm 8
11 Karar verme Krugman&Wells: Bölüm 9
12 Tüketici Krugman&Wells: Bölüm 10-11
13 Üretim kararı Krugman&Wells: Bölüm 12-13
14 Makro kavramlar Dornbusch&Fischer: Bölüm 1-2
15 Makro Kavramlar Dornbusch&Fischer, Bölüm 1-2
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Krugman, Paul ve Robin Wells; Mikro İktisat; Palme Yayıncılık; Ankara, 2010
2. Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer ve Richard Startz; Makroekonomi, Gazi Kitapevi, Ankara, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek. X
3 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. X
4 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek. X
5 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak. X
6 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek. X
7 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek. X
8 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
13 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 10 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 176