ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

1) 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2) 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek.
3) 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek.
4) 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek.
5) 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak.
6) 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
7) 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.
8) 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek.
9) 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10) 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11) 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12) 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.