ECTS - - Sağlık Yönetimi (Tezli)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

SY500 - Seminer (0 + 0) 5

Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

SY599 - Tez (0 + 0) 80

İşletme alanında bir araştırma konusu üzerine bilimsel kurallara uygun şekilde literatür taraması, hipotezlerin ortaya koyulması, analizi, sonuçların yorumu ve raporu.

Seçmeli Dersler

ISLE501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISLE504 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

ISLE505 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

SBE-HAS-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-HAS-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-HAS-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-HAS-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-HAS-GE1FA5 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-HAS-GE1FA6 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

Teknik Seçmeli Dersler

ISL505 - Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Yöneylem araştırması, karar problemlerinin yapısı ve çözümü, doğrusal programlama, doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

SY501 - Sağlık Kurumları Yönetimi (3 + 0) 5

Sağlık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması ve fonksiyonları; Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi; hastanelerin tanımı, özellikleri, işlevleri ve sınıflandırılması; sağlık işletmelerinde stratejik yönetim; sağlık işletmelerinde performans yönetimi.

SY502 - Sağlık Politikaları ve Planlaması (3 + 0) 5

Kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü, sağlık politikasının bileşenleri ve sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında kritik hususlar.

SY503 - Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi (3 + 0) 5

Toplam kalite yönetiminin temel prensipleri, ISO 9001:2008, JCI hastane akreditasyon standartları, Sağlık Bakanlığı hizmet kalitesi standartlarının açıklanması, denetim kavramı, kalite denetimlerinin temel prensipleri ve çeşitleri.

SY504 - Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi (3 + 0) 5

Sağlık işletmeleri için gerekli olan malzemelerin planlanması, satın alınması, işletmeye kabulü, depolanması, stok planlaması ve kontrolü ve atıkların değerlendirilmesi veya dönüşümü.

SY505 - Sağlık Ekonomisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

SY506 - Sağlık Hukuku (3 + 0) 5

Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödev

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim (3 + 0) 5

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım