AKTS - Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku (SY506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Hukuku SY506 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ersen Özsoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sağlık mesleği mensuplarının hukuki ve cezai sorumluluklarını ayrıntılı olarak öğrenir; örnek olayları inceleler, uygulama konusunda fikir sahibi olur. Sağlık haklarının toplumsal kesimler (memur, işçi, esnaf, yaşlı vs) açısından durumunu inceler, hukuksal yapının aksayan ve eksik yönleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk hukuk sisteminin temel yapısını kavrama
  • Yaşam hakkı, sağlığa ulaşma hakkı, hasta hakkı kavramları temelinde devletin ve sağlık çalışanlarının sorumluluklarını tanımlama
  • Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hukuki, cezai ve idari yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tanımlayabilme
Dersin İçeriği Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödev

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukukta Temel İlkeler
2 Tıp, etik ve hukuk
3 Hekimlik mesleği ve hekimlik mesleğinin icrasının şartları
4 Mesleki organizasyonlar
5 Hekim ve hasta arasındaki özel hukuktan doğan tedavi aktinin hukuki mahiyeti ve meydana gelmesi
6 Hekim ve hastanın tedavi aktinden doğan yükümlülükleri
7 Hekimin hukuki sorumluluğu
8 Hasta, özel hastane ve tedavi eden hekim arasındaki hukuki ilişkiler ve özel hastane ile tedavi eden hekimin hukuki sorumluluğu
9 Hasta, Devlet Hastanesi ve tedavi eden hekim arasındaki hukuki ilişkiler ve devlet hastanesi ve tedavi eden hekimin hukuki sorumluluğu
10 Tıbbi müdahalelerden dolayı sorumluluğa ilişkin davalarda ispat yükü ve usul hukukuna ilişkin diğer sorunlar
11 Özel tıbbi müdahaleler
12 Hekimlerin cezai sorumluluğu
13 Sağlık Hakkı - Hasta Hakları
14 Yaşamın Son Dönemi ve Hukuk (Terminal Dönem hastalar, tedavinin sonlandırılması)
15 Adli Psikiyatri ve Cezai Ehliyet Kavramı
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gözler K.”Hukuka Giriş”
2. Yılmaz B.”Hekimin Hukuki Sorumluluğu”
3. Özkan H.,Akyıldız S. “Hasta Hekim Hakları ve Davaları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek.
3 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek.
4 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek.
5 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak.
6 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek.
7 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek.
8 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
13 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 126