AKTS - Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi (SY501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Kurumları Yönetimi SY501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sağlık İşletmeciliği temel alanlarına ait kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve sağlık kurumlarında kullanma becerilerine sahip olmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık yönetimi bilgisi kazanmak
  • Sağlık organizasyonları, sağlık hizmetlerinin esasları, sağlık sistemi ve çevre hakkında bilgi kazanmak
  • Türkiye'deki sağlık hizmetleri organizasyonları hakkında bilgi kazanmak
  • Üretim yönetimi, pazarlama, finansman, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler ve sağlık bilgi sistemleri hakkında bilgi kazanmak
  • Sağlık hizmetleri sunumunda hasta hakları, etik ve mobbing hakkında bilgi kazanmak
Dersin İçeriği Sağlık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması ve fonksiyonları; Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi; hastanelerin tanımı, özellikleri, işlevleri ve sınıflandırılması; sağlık işletmelerinde stratejik yönetim; sağlık işletmelerinde performans yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri 1. Bölüm
2 Yönetimin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve İşlevleri 2. Bölüm
3 Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları 3. Bölüm
4 Sağlık İşletmelerinde Kuruluş Çalışmaları 4. Bölüm
5 Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Örgütlenmesi 5. Bölüm
6 Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması 6. Bölüm
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi 7. Bölüm
9 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi 8. Bölüm
10 Finansal Yönetim ve Sağlık Hizmetleri Finansmanı 9. Bölüm
11 İnsan Kaynakları Yönetimi 10. Bölüm
12 Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler 11. Bölüm
13 Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim 12. Bölüm
14 Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi 13. Bölüm
15 Sağlık İşletmelerinde İletişim 14. Bölüm
16 Genel Sınav Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, Yrd.Doç. Dr. Mahmut Akbolat, Yrd. Doç. Dr. Oğuz Işık, Health Care Management ( Sağlık İşletmeleri Yönetimi), Nobel Yayın Dağıtım, 5. Baskı, 2012, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek. X
3 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. X
4 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek. X
5 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak. X
6 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek. X
7 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek. X
8 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
13 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 128