AKTS - Sağlık Politikaları ve Planlaması

Sağlık Politikaları ve Planlaması (SY502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Politikaları ve Planlaması SY502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sağlık politikası ve planlamasının yapılması sağlık idarecilerinin önemli görevlerinden biridir. Bu derste öğrenciler, talepleri ölçüp hasta beklentilerini belirleyebilmektedirler. Uzun ve kısa vadeli planlama ve sağlık politikası, minimum standardını içerir. Bu derste öğrencilerin, hizmet ihtiyaçlarını tespit edebilme ve hizmet kalitesini arttırabilme yetkinliği kazanmaları beklenmektedir. Aynı zamanda hizmetteki potansiyel sorunların tanımlanması ve bu sorunlara çözüm bulunması da bu dersin kapsamındaki konulardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu politikası içerisinde sağlık politikasının önemi ve yerini kavrama,
  • Sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimini ve her dönemin özelliklerini tanımlayabilme,
  • Sağlıkta hizmet ihtiyaçları, politika ve planlama arasındaki ilişkileri bilme,
  • Sağlık politikasının bileşenlerini tanımlayabilme, dengeli bir sağlık politikası oluşturulması için tercihler ve kaynaklar arasında denge kurabilme.
Dersin İçeriği Kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü, sağlık politikasının bileşenleri ve sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında kritik hususlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş; Politika, planlama ve kamu politikası Kamu Politikası, H.Çevik, S. Demirci, s. 11-63.
2 Kamu politikası, aktörleri, araçları ve amaçları Kamu Politikası, H.Çevik, S. Demirci, s. 11-63.
3 Planlama ve Türkiye’de Planlama sistemi ve sağlık planlaması Sağlık Hizmetleri Planlamasının İlke ve Teknikleri, Zafer Öztek, 3-23.
4 Sağlık Planlamasının Aşamaları ve Temel İlkeler Sağlık Hizmetleri Planlamasının İlke ve Teknikleri, Zafer Öztek, 25-76.
5 Tarihsel süreçte Sağlık Politikaları "Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sağlık Politikaları ve Sorunları”, Y.Yeginboy, Ş.Sayın
6 Sağlık politikası aktörlerinin analizi Kamu Politikası, H.Çevik, S. Demirci, s. 35-49.
7 Plan ve Programlarda Sağlık Politikaları Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve Hükümet Programları Analizi
8 Sağlık Sistemleri, Modeller ve Karşılaştırmalı Analiz AB Sağlık Politikaları ve Türkiye, H.Hüseyin Yıldırım, T.Yıldırım, s. 366-409
9 ara sınav ara sınav
10 AB Ülkelerinde Sağlık Sistemleri AB Sağlık Politikaları ve Türkiye, H.Hüseyin Yıldırım, T.Yıldırım, s. 410-558
11 Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi Sağlık Ekonomisi, Y.Çelik, s. 151-170.
12 Türkiye’de Sağlık Hizmet Sunumu ve Hedefler (Sonuçların Analizi) Ulusal Sağlık Politikası, 1993
13 Sağlık Reformu ve GZTF Analizi “Nasıl Bir Sağlık Reformu?”, Kayıhan Pala
14 OECD’nin Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirmesi ve Tartışma OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye
15 Genel Değerlendirme
16 final sınavı final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tatar, Mehtap., Sağlık Politikaları ve Planlaması, Açık Kaynak.
Diğer Kaynaklar 2. Yıldırım, Hüseyin H., Yıldırım, T., AB Sağlık Politikaları ve Türkiye, Sağlık-Sen, Ankara, 2011.
3. Kamu Politikası, H.Çevik, S. Demirci, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2012.
4. Çelik, Y., Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011
5. Sağlık Hizmetleri Planlamasının İlke ve Teknikleri, Zafer Öztek, Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek. X
3 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. X
4 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek. X
5 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak. X
6 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek. X
7 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek. X
8 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
13 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125