AKTS - Sağlık Ekonomisi

Sağlık Ekonomisi (SY505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Ekonomisi SY505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürsan Şenalp
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sağlık ekonomisi sistemi, kavram ve metodolojisinin öğretmeyi, sağlık ekonomisi analizi yapabilmeyi, Türk sağlık ekonomisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık ekonomisi sisteminin, kavram ve metodolojisinin bilmek
  • Sağlık ekonomisi analizinin yapabilmek
  • Türk sağlık ekonomisinin analiz edilebilmek ve değerlendirebilmek
Dersin İçeriği Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık ve Sağlık Ekonomisi: Tanımlar ve Kavramlar
2 Sağlık Ekonomisi İçin Gerekli Temel Ekonomik ve İstatistiki Yöntemler
3 Sağlık Hizmetleri Talebi, Tüketici Tercihi ve Bilgi
4 Sağlık Hizmetleri Sunumu, Üretim Fonksiyonu ve Sağlık Hizmetlerinin Sağlık Statüsü Üzerindeki Etkisi
5 Sağlık Hizmetleri Pazarı ve Sağlık Sigortaları
6 Ara Sınav
7 Sağlık Hizmetleri Pazarı ve Sağlık Çalışanları
8 Sağlık Hizmetleri Pazarı ve Hastaneler
9 Sağlık Hizmetleri Pazarı, Devletin ve Kar Amaçlı Olmayan Kurumların Rolü ve Önemi
10 Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Kavramı ve Maliyet Fonksiyonu
11 Sağlık Hizmetlerinde Önemli Kavramlar: Eşitlik, Hakkaniyet, Erişim, İhtiyaç, Verimlilik
12 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
13 Türkiye ve Diğer Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Gelişimi
14 İlaç Ekonomisi ve Türkiye İlaç Harcamaları, Türkiye Sağlık Ekonomisi Sisteminin İncelenmesi: Arz, Talep, Finansman
15 Genel Sınava Hazırlık
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sherman Folland, Allen C. Goodman, Miron Stano (1997). The Economics of Health and Health Care. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
2. Alistair McGuire, John Henderson, Gavin Mooney (1995). The Economics of Health Care. An Introductroy Text, New York.
3. Thomas E. Getzen (1997). Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Sağlık kurumları işletmeciliği alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık (kriz vb.) durumlarla karşılaşması halinde sorumluluk alarak yapıcı çözümler üretebilme becerisi edinmek. X
3 3. Sağlık işletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek. X
4 4. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek. X
5 5. Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri sağlık işletmeciliği alanında kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak. X
6 6. Etkili proje planlaması gerçekleştirmeye yönelik olarak doğru proje yönetimi tekniklerini kullanabilmek. X
7 7. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek. X
8 8. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisi edinebilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11.Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek. X
13 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126