ECTS - - Finansman Yüksek Lisans (Tezsiz)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1 - Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. X X
2 - Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar. X X X
Beceriler 1 - Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. X
2 - Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. X X
3 - Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. X X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir. X X
2 - Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. X X X
3 - Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler. X X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. X X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. X
2 - Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar. X X
4 - Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır X X X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. X X
2 - Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür. X X X
3 - Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. X X
4 - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X X