LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ PROGRAMI (LAP) USUL VE ESASLARI

 

1.KAPSAM

Lisans Araştırma Programı (LAP), Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

 • LAP desteği, bir öğretim elemanı tarafından önerilen araştırma konusu çerçevesinde öğrenci takımları tarafından gerçekleştirilen projeler için sağlanan destektir.
 • Projeler öğretim elemanlarından oluşan bir proje yürütücüsü, proje araştırmacıları ve akademik veya sanayi danışmanından oluşan bir grup tarafından yönetilirler.
 • Lisans öğrencileri bursiyer veya gönüllü olarak proje çağrılarına başvurabilir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilir.
 • İstenildiği takdirde bu programa başvuran Proje Yürütücüleri sanayi firmalarının da desteğini alarak proje başvurusunda bulunabilirler.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

A) Proje Yürütücüsü/Proje Araştırmacıları/Proje Danışmanları

 • LAP projesi kapsamında Proje Yürütücüsünün ve Proje Danışmanlarının Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi olmaları gerekmektedir.
 • LAP projesi kapsamında Proje Araştırmacılarının Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, Doktoralı öğretim elemanı, Doktora veya Yüksek Lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.
 • Sanayi desteği alınarak yapılan proje başvurularında Proje Danışmanlarının doktora derecesine sahip olması şartı aranmaz.

B) Bursiyer

 • Atılım Üniversitesinde lisans eğitimlerini yapan, genel ortalaması 2.25 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler bursiyer olarak proje ekibinde Proje yürütücüsünün onayı ile yer alabilirler. Proje burs miktarları (*) Atılım Üniversitesinin o akademik yıla ait çağrı duyurularında ilan edilir.
 • Aynı akademik dönemde yürütülen projelerde birden fazla projede bursiyer veya gönüllü öğrenci olarak görev alınamaz.

C) Gönüllü Öğrenci

 • Proje Yürütücüsünün onayı ile kurulan takımlarda burs ödemesi yapılmayacak öğrenciler gönüllü olarak çalışabilecektir. Gönüllü olarak çalışacak öğrencilerin Proje Yürütücüsünün onayını almaları ve proje kapsamında yapılacak çalışmalara gönüllü katılacaklarına dair form imzalamaları gerekmektedir.

3.DESTEK LİMİTLERİ

Destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir.

LAP proje önerileri kapsamında;

 1. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır.
 2. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde karşılanır.
 3. Projede bursiyer öğrenci olarak görev alan lisans öğrencileri için belirtilen üst sınıra kadar burs ödemesi yapılabilir. Bursiyer öğrenci ödemeleri proje toplam bütçesi içerisine dâhil edilmelidir.
 4. Projede görev alan Atılım Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Araştırmacıları, Proje Danışmanları ve Bursiyer öğrencilere proje kapsamında ve AR-GE amaçlı faaliyetler için yapılacak olan saha çalışmaları dışında yurt içi/yurt dışı seyahatler (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. faaliyetler) için belirtilen üst sınıra kadar belgelendirmek kaydı ile maddi destek verilir. Bu desteğin kimler tarafından kullanılacağı Proje Yürütücüsü tarafından belirlenecektir.
 5. Belgelendirilmek kaydıyla proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri LAP projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanabilir.
 6. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelenmek kaydı ile karşılanır.
 7. LAP programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.
 8. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 9. Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine dâhil edilmelidir. 

 

4.PROJE TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

 1. Program kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinin yapıldığı akademik yıl içerisinde tamamlanacaktır.
 2. LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Bir sonraki akademik dönemde yapılacak LAP proje başvurularında bir önceki akademik dönem LAP projesi kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirilerek öncelik tanınacaktır.
 • Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi,
 • Konuyla ilgili makale yayınlanması,
 • Akademik yıl içinde projenin çalışma alanı ve kategorisine uygun ulusal ve/veya uluslararası yarışmalara başvuruda bulunulması.
 1. Proje Yürütücüsü önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan “Atılım Araştırma Günü (ATAG)” etkinliğinde sergilenecektir. Proje desteği alan tüm projelerin etkinliğe katılımı zorunludur.
 2. LAP projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta Argeda-TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. LAP proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl LAP projelerine başvuramayacaktır.
 3. LAP projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü bir sonraki Akademik yılda LAP proje başvurusunda bulunamayacaktır.

 

5.LAP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. LAP proje başvurularında ilgili akademik dönemde Argeda-TTO Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 3. Aynı akademik yıl içinde hiçbir LAP projesi Proje Yürütücülüğü görevi almadan aynı anda en fazla iki LAP projesinde Proje Araştırmacısı veya Proje Danışmanı olarak ya da aynı anda bir Proje Araştırmacısı ve bir Proje Danışmanı olarak görev alınabilir.
 4. Projeye kabul edilen her araştırmacı öğrenciye akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle akademik yılbaşında Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek limitler dâhilinde burs ödemesi yapılır.
 5. Her takımda çalışacak öğrenci sayısı, Proje Yürütücüsü ve Proje Araştırmacısı toplam sayısının en az iki katı fazla olmalıdır.
 6. Burs ödemesi yapılan araştırmacı öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az iki dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekir. Bursiyer öğrenciler proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde Proje Yürütücüsünün onayı ile proje takımından çıkarılırlar.
 7. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak LAP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 8. Proje kapsamında çalışan bursiyer ve gönüllü öğrenciler, Proje Yürütücüsünün yazılı izni olmadan proje fikrini kullanamayacaklarına dair taahhüt vermelidir.
 9. Projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans araştırmalarına katılım sertifikası verilecektir.
 10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır

 

 

 

6.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Her Akademik yıl için Üniversitenin LAP duyuru metninde ilan edilecektir.

7.LAP PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ

 1. Burs ödemesi yapılacak öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az 2 dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.
 2. Projelere kabul edilen ve proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını tamamlayan her bursiyer öğrenciye Proje Yürütücüsünün onayı ile akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle  burs ödemesi yapılacaktır.
 3. Proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmeyen bursiyer öğrencilerin burs ödemeleri yapılmayacaktır.

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 2149 [title_tr] => Usul ve esaslar [title_en] => Principles and Procedures [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ PROGRAMI (LAP) USUL VE ESASLARI

 

1.KAPSAM

Lisans Araştırma Programı (LAP), Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

 • LAP desteği, bir öğretim elemanı tarafından önerilen araştırma konusu çerçevesinde öğrenci takımları tarafından gerçekleştirilen projeler için sağlanan destektir.
 • Projeler öğretim elemanlarından oluşan bir proje yürütücüsü, proje araştırmacıları ve akademik veya sanayi danışmanından oluşan bir grup tarafından yönetilirler.
 • Lisans öğrencileri bursiyer veya gönüllü olarak proje çağrılarına başvurabilir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilir.
 • İstenildiği takdirde bu programa başvuran Proje Yürütücüleri sanayi firmalarının da desteğini alarak proje başvurusunda bulunabilirler.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

A) Proje Yürütücüsü/Proje Araştırmacıları/Proje Danışmanları

 • LAP projesi kapsamında Proje Yürütücüsünün ve Proje Danışmanlarının Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi olmaları gerekmektedir.
 • LAP projesi kapsamında Proje Araştırmacılarının Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, Doktoralı öğretim elemanı, Doktora veya Yüksek Lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.
 • Sanayi desteği alınarak yapılan proje başvurularında Proje Danışmanlarının doktora derecesine sahip olması şartı aranmaz.

B) Bursiyer

 • Atılım Üniversitesinde lisans eğitimlerini yapan, genel ortalaması 2.25 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler bursiyer olarak proje ekibinde Proje yürütücüsünün onayı ile yer alabilirler. Proje burs miktarları (*) Atılım Üniversitesinin o akademik yıla ait çağrı duyurularında ilan edilir.
 • Aynı akademik dönemde yürütülen projelerde birden fazla projede bursiyer veya gönüllü öğrenci olarak görev alınamaz.

C) Gönüllü Öğrenci

 • Proje Yürütücüsünün onayı ile kurulan takımlarda burs ödemesi yapılmayacak öğrenciler gönüllü olarak çalışabilecektir. Gönüllü olarak çalışacak öğrencilerin Proje Yürütücüsünün onayını almaları ve proje kapsamında yapılacak çalışmalara gönüllü katılacaklarına dair form imzalamaları gerekmektedir.

3.DESTEK LİMİTLERİ

Destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir.

LAP proje önerileri kapsamında;

 1. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır.
 2. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde karşılanır.
 3. Projede bursiyer öğrenci olarak görev alan lisans öğrencileri için belirtilen üst sınıra kadar burs ödemesi yapılabilir. Bursiyer öğrenci ödemeleri proje toplam bütçesi içerisine dâhil edilmelidir.
 4. Projede görev alan Atılım Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Araştırmacıları, Proje Danışmanları ve Bursiyer öğrencilere proje kapsamında ve AR-GE amaçlı faaliyetler için yapılacak olan saha çalışmaları dışında yurt içi/yurt dışı seyahatler (Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. faaliyetler) için belirtilen üst sınıra kadar belgelendirmek kaydı ile maddi destek verilir. Bu desteğin kimler tarafından kullanılacağı Proje Yürütücüsü tarafından belirlenecektir.
 5. Belgelendirilmek kaydıyla proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri LAP projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanabilir.
 6. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelenmek kaydı ile karşılanır.
 7. LAP programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.
 8. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 9. Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine dâhil edilmelidir. 

 

4.PROJE TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

 1. Program kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinin yapıldığı akademik yıl içerisinde tamamlanacaktır.
 2. LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Bir sonraki akademik dönemde yapılacak LAP proje başvurularında bir önceki akademik dönem LAP projesi kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirilerek öncelik tanınacaktır.
 • Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi,
 • Konuyla ilgili makale yayınlanması,
 • Akademik yıl içinde projenin çalışma alanı ve kategorisine uygun ulusal ve/veya uluslararası yarışmalara başvuruda bulunulması.
 1. Proje Yürütücüsü önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan “Atılım Araştırma Günü (ATAG)” etkinliğinde sergilenecektir. Proje desteği alan tüm projelerin etkinliğe katılımı zorunludur.
 2. LAP projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta Argeda-TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. LAP proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl LAP projelerine başvuramayacaktır.
 3. LAP projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü bir sonraki Akademik yılda LAP proje başvurusunda bulunamayacaktır.

 

5.LAP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. LAP proje başvurularında ilgili akademik dönemde Argeda-TTO Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 3. Aynı akademik yıl içinde hiçbir LAP projesi Proje Yürütücülüğü görevi almadan aynı anda en fazla iki LAP projesinde Proje Araştırmacısı veya Proje Danışmanı olarak ya da aynı anda bir Proje Araştırmacısı ve bir Proje Danışmanı olarak görev alınabilir.
 4. Projeye kabul edilen her araştırmacı öğrenciye akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle akademik yılbaşında Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek limitler dâhilinde burs ödemesi yapılır.
 5. Her takımda çalışacak öğrenci sayısı, Proje Yürütücüsü ve Proje Araştırmacısı toplam sayısının en az iki katı fazla olmalıdır.
 6. Burs ödemesi yapılan araştırmacı öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az iki dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekir. Bursiyer öğrenciler proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde Proje Yürütücüsünün onayı ile proje takımından çıkarılırlar.
 7. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak LAP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 8. Proje kapsamında çalışan bursiyer ve gönüllü öğrenciler, Proje Yürütücüsünün yazılı izni olmadan proje fikrini kullanamayacaklarına dair taahhüt vermelidir.
 9. Projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans araştırmalarına katılım sertifikası verilecektir.
 10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır

 

 

 

6.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Her Akademik yıl için Üniversitenin LAP duyuru metninde ilan edilecektir.

7.LAP PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ

 1. Burs ödemesi yapılacak öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az 2 dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.
 2. Projelere kabul edilen ve proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını tamamlayan her bursiyer öğrenciye Proje Yürütücüsünün onayı ile akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle  burs ödemesi yapılacaktır.
 3. Proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmeyen bursiyer öğrencilerin burs ödemeleri yapılmayacaktır.

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-04 19:34:01 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:22 [parent_id] => 945 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => usul-ve-esaslar-1517410932 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( [943] => Array ( [id] => 943 [title_tr] => İç Destek Programları [parent_id] => [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 21 [rgt] => 50 [depth] => 0 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 945 [title_tr] => LAP - Lisans Araştırma Projeleri [parent_id] => 943 [site_id] => 51 [external_link] => [lft] => 22 [rgt] => 27 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 943 [1] => 945 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 2149 [title_tr] => Usul ve esaslar [title_en] => Principles and Procedures [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

L\u0130SANS ARA\u015eTIRMA PROJELER\u0130 PROGRAMI (LAP) USUL VE ESASLARI<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

1.KAPSAM<\/strong><\/p>\n\n

Lisans Ara\u015ft\u0131rma Program\u0131 (LAP), At\u0131l\u0131m Üniversitesinin stratejik plan\u0131na ve ara\u015ft\u0131rma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler aras\u0131 ve çok disiplinli ara\u015ft\u0131rma düzeyini yükseltmek, yayg\u0131n bir lisans ara\u015ft\u0131rma kültürü yaratmak, ara\u015ft\u0131rma projelerinde tak\u0131m çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 desteklemek, ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ve yarat\u0131c\u0131 ö\u011frenciler yeti\u015ftirmek amac\u0131yla geli\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

  \n\t
 • LAP deste\u011fi, bir ö\u011fretim eleman\u0131 taraf\u0131ndan önerilen ara\u015ft\u0131rma konusu çerçevesinde ö\u011frenci tak\u0131mlar\u0131 taraf\u0131ndan gerçekle\u015ftirilen projeler için sa\u011flanan destektir.<\/li>\n\t
 • Projeler ö\u011fretim elemanlar\u0131ndan olu\u015fan bir proje yürütücüsü, proje ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 ve akademik veya sanayi dan\u0131\u015fman\u0131ndan olu\u015fan bir grup taraf\u0131ndan yönetilirler.<\/li>\n\t
 • Lisans ö\u011frencileri bursiyer veya gönüllü olarak proje ça\u011fr\u0131lar\u0131na ba\u015fvurabilir ve seçilen ö\u011frenciler proje tak\u0131mlar\u0131nda yer alabilir.<\/li>\n\t
 • \u0130stenildi\u011fi takdirde bu programa ba\u015fvuran Proje Yürütücüleri sanayi firmalar\u0131n\u0131n da deste\u011fini alarak proje ba\u015fvurusunda bulunabilirler.<\/li>\n<\/ul>\n\n

  2.K\u0130MLER BA\u015eVURAB\u0130L\u0130R<\/strong><\/p>\n\n

  A) Proje Yürütücüsü\/Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131\/Proje Dan\u0131\u015fmanlar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

   \n\t
  • LAP projesi kapsam\u0131nda Proje Yürütücüsünün ve Proje Dan\u0131\u015fmanlar\u0131n\u0131n At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu ö\u011fretim üyesi olmalar\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
  • LAP projesi kapsam\u0131nda Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n\u0131n At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu ö\u011fretim üyesi, Doktoral\u0131 ö\u011fretim eleman\u0131, Doktora veya Yüksek Lisans ö\u011frencisi olmalar\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n\t
  • Sanayi deste\u011fi al\u0131narak yap\u0131lan proje ba\u015fvurular\u0131nda Proje Dan\u0131\u015fmanlar\u0131n\u0131n doktora derecesine sahip olmas\u0131 \u015fart\u0131 aranmaz.<\/li>\n<\/ul>\n\n

   B) Bursiyer<\/strong><\/p>\n\n

    \n\t
   • At\u0131l\u0131m Üniversitesinde lisans e\u011fitimlerini yapan, genel ortalamas\u0131 2.25 veya daha yüksek olan ve en az ikinci s\u0131n\u0131fta okuyan ö\u011frenciler bursiyer olarak proje ekibinde Proje yürütücüsünün onay\u0131 ile yer alabilirler. Proje burs miktarlar\u0131 (*)<\/strong> At\u0131l\u0131m Üniversitesinin o akademik y\u0131la ait ça\u011fr\u0131 duyurular\u0131nda ilan edilir.<\/li>\n\t
   • Ayn\u0131 akademik dönemde yürütülen projelerde birden fazla projede bursiyer veya gönüllü ö\u011frenci olarak görev al\u0131namaz.<\/li>\n<\/ul>\n\n

    C) Gönüllü Ö\u011frenci<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    • Proje Yürütücüsünün onay\u0131 ile kurulan tak\u0131mlarda burs ödemesi yap\u0131lmayacak ö\u011frenciler gönüllü olarak çal\u0131\u015fabilecektir. Gönüllü olarak çal\u0131\u015facak ö\u011frencilerin Proje Yürütücüsünün onay\u0131n\u0131 almalar\u0131 ve proje kapsam\u0131nda yap\u0131lacak çal\u0131\u015fmalara gönüllü kat\u0131lacaklar\u0131na dair form imzalamalar\u0131 gerekmektedir.<\/li>\n<\/ul>\n\n

     3.DESTEK L\u0130M\u0130TLER\u0130<\/strong><\/p>\n\n

     Destek limitleri ilgili akademik y\u0131lba\u015f\u0131nda Mütevelli Heyetinin onay\u0131 ile ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu taraf\u0131ndan ilan edilir. <\/strong><\/p>\n\n

     LAP proje ön<\/strong>erileri kapsam\u0131nda;<\/p>\n\n

      \n\t
     1. Proje ile ilgili malzeme, tak\u0131m, deney gereçleri vb. sarf giderleri kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     2. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     3. Projede bursiyer ö\u011frenci olarak görev alan lisans ö\u011frencileri için belirtilen üst s\u0131n\u0131ra kadar burs ödemesi yap\u0131labilir. Bursiyer ö\u011frenci ödemeleri proje toplam bütçesi içerisine dâhil edilmelidir.<\/li>\n\t
     4. Projede görev alan At\u0131l\u0131m Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131, Proje Dan\u0131\u015fmanlar\u0131 ve Bursiyer ö\u011frencilere proje kapsam\u0131nda ve AR-GE amaçl\u0131 faaliyetler için yap\u0131lacak olan saha çal\u0131\u015fmalar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda yurt içi\/yurt d\u0131\u015f\u0131 seyahatler (Bilimsel Toplant\u0131lara Kat\u0131lma, Çal\u0131\u015fma Ziyaretleri vb. faaliyetler) için belirtilen üst s\u0131n\u0131ra kadar belgelendirmek kayd\u0131 ile maddi destek verilir. Bu deste\u011fin kimler taraf\u0131ndan kullan\u0131laca\u011f\u0131 Proje Yürütücüsü taraf\u0131ndan belirlenecektir.<\/li>\n\t
     5. Belgelendirilmek kayd\u0131yla proje kapsam\u0131nda yap\u0131lacak \u015fehir içi veya \u015fehir d\u0131\u015f\u0131 saha çal\u0131\u015fmalar\u0131 için ula\u015f\u0131m ve seyahat giderleri LAP projeleri uygulama esaslar\u0131 limitlerince kar\u015f\u0131lanabilir.<\/li>\n\t
     6. Proje kapsam\u0131nda gerek duyulan hizmet al\u0131m giderleri belgelenmek kayd\u0131 ile kar\u015f\u0131lan\u0131r.<\/li>\n\t
     7. LAP program\u0131 kapsam\u0131nda projelerde yukar\u0131da öngörülen kalemler d\u0131\u015f\u0131nda harcama yap\u0131lamaz.<\/li>\n\t
     8. Bütçeler olu\u015fturulurken iç al\u0131mlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne al\u0131narak bütçe haz\u0131rlanmal\u0131d\u0131r. D\u0131\u015f al\u0131mlarda FOB de\u011feri (yaln\u0131zca yabanc\u0131 para olarak) belirtilir.<\/li>\n\t
     9. Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri a\u015fmayacak \u015fekilde orant\u0131l\u0131 olarak da\u011f\u0131t\u0131lmal\u0131 ve proje bütçesine dâhil edilmelidir. <\/li>\n<\/ol>\n\n

       <\/p>\n\n

      4.PROJE TEKL\u0130F\u0130N\u0130N KABUL ED\u0130LMES\u0130 HAL\u0130NDE YER\u0130NE GET\u0130R\u0130LMES\u0130 GEREKEN \u015eARTLAR<\/strong><\/p>\n\n

       \n\t
      1. Program kapsam\u0131ndaki ara\u015ft\u0131rma çal\u0131\u015fmalar\u0131 proje önerisinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 akademik y\u0131l içerisinde tamamlanacakt\u0131r.<\/li>\n\t
      2. LAP projelerinin bitiminde a\u015fa\u011f\u0131daki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Bir sonraki akademik dönemde yap\u0131lacak LAP proje ba\u015fvurular\u0131nda bir önceki akademik dönem LAP projesi kapsam\u0131nda yap\u0131lan faaliyetler de\u011ferlendirilerek öncelik tan\u0131nacakt\u0131r.<\/li>\n<\/ol>\n\n
        \n\t
       • Üniversite içinde veya d\u0131\u015f\u0131nda düzenlenecek olan konferanslarda ö\u011frenciler taraf\u0131ndan sözlü sunum yap\u0131lmas\u0131 veya posterler sergilenmesi,<\/li>\n\t
       • Konuyla ilgili makale yay\u0131nlanmas\u0131,<\/li>\n\t
       • Akademik y\u0131l içinde projenin çal\u0131\u015fma alan\u0131 ve kategorisine uygun ulusal ve\/veya uluslararas\u0131 yar\u0131\u015fmalara ba\u015fvuruda bulunulmas\u0131.<\/li>\n<\/ul>\n\n
         \n\t
        1. Proje Yürütücüsü önderli\u011finde ö\u011frenci tak\u0131mlar\u0131 taraf\u0131ndan haz\u0131rlanacak posterler akademik y\u0131l sonunda düzenlenecek olan “A<\/strong>t\u0131l\u0131m Ara\u015ft\u0131rma Günü<\/strong> (ATAG)” etkinli\u011finde sergilenecektir. Proje deste\u011fi alan tüm projelerin etkinli\u011fe kat\u0131l\u0131m\u0131 zorunludur.<\/li>\n\t
        2. LAP projeleri sözle\u015fmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlar\u0131n\u0131n belirlenen formatta Argeda-TTO Direktörlü\u011fü’ne iletilmesi gerekmektedir. LAP proje sonuç raporlar\u0131n\u0131 zaman\u0131nda teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik y\u0131l LAP projelerine ba\u015fvuramayacakt\u0131r.<\/li>\n\t
        3. LAP projesi kapsam\u0131nda yap\u0131lacak makale, bildiri vb. çal\u0131\u015fmalarda At\u0131l\u0131m Üniversitesi deste\u011finin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymad\u0131\u011f\u0131 tespit edilen Proje Yürütücüsü bir sonraki Akademik y\u0131lda LAP proje ba\u015fvurusunda bulunamayacakt\u0131r.<\/li>\n<\/ol>\n\n

          <\/p>\n\n

         5.LAP PROGRAMI \u0130LE \u0130LG\u0130L\u0130 HUSUSLAR<\/strong><\/p>\n\n

          \n<\/ol>\n\n
           \n\t
          1. LAP proje ba\u015fvurular\u0131nda ilgili akademik dönemde Argeda-TTO Yürütme Kurulu taraf\u0131ndan belirlenen ba\u015fvuru tarihlerinden sonra yap\u0131lacak ba\u015fvurular kabul edilmeyecektir.<\/li>\n\t
          2. Ayn\u0131 akademik y\u0131l içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje ba\u015fvurusu yap\u0131lamayacakt\u0131r.<\/li>\n\t
          3. Ayn\u0131 akademik y\u0131l içinde hiçbir LAP projesi Proje Yürütücülü\u011fü görevi almadan ayn\u0131 anda en fazla iki LAP projesinde Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 veya Proje Dan\u0131\u015fman\u0131 olarak ya da ayn\u0131 anda bir Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 ve bir Proje Dan\u0131\u015fman\u0131 olarak görev al\u0131nabilir.<\/li>\n\t
          4. Projeye kabul edilen her ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ö\u011frenciye akademik y\u0131l içinde iki taksitte ödenmek suretiyle akademik y\u0131lba\u015f\u0131nda Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenecek limitler dâhilinde burs ödemesi yap\u0131l\u0131r.<\/li>\n\t
          5. Her tak\u0131mda çal\u0131\u015facak ö\u011frenci say\u0131s\u0131, Proje Yürütücüsü ve Proje Ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 toplam say\u0131s\u0131n\u0131n en az iki kat\u0131 fazla olmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
          6. Burs ödemesi yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmac\u0131 ö\u011frencilerin projelere ba\u015fvuru yaparken mezuniyetlerine en az iki dönem kalm\u0131\u015f olmas\u0131, dönem kay\u0131t ücretlerini ödemi\u015f olmas\u0131, akademik y\u0131l içerisinde en az 100 saat ara\u015ft\u0131rma projesinde çal\u0131\u015fmay\u0131 kabul etmesi gerekir. Bursiyer ö\u011frenciler proje kapsam\u0131nda yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalardaki sorumluluklar\u0131n\u0131 yerine getirmedikleri takdirde Proje Yürütücüsünün onay\u0131 ile proje tak\u0131m\u0131ndan ç\u0131kar\u0131l\u0131rlar.<\/li>\n\t
          7. D\u0131\u015f kurum destekli projelerle birlikte yap\u0131lacak LAP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) taraf\u0131ndan proje çerçevesinde At\u0131l\u0131m Üniversitesi ile birlikte çal\u0131\u015fma iste\u011fini belirten Niyet Mektubu sunulmal\u0131d\u0131r.<\/li>\n\t
          8. Proje kapsam\u0131nda çal\u0131\u015fan bursiyer ve gönüllü ö\u011frenciler, Proje Yürütücüsünün yaz\u0131l\u0131 izni olmadan proje fikrini kullanamayacaklar\u0131na dair taahhüt vermelidir.<\/li>\n\t
          9. Projelerini ba\u015far\u0131yla tamamlayan ö\u011frencilere lisans ara\u015ft\u0131rmalar\u0131na kat\u0131l\u0131m sertifikas\u0131 verilecektir.<\/li>\n\t
          10. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sinai Mülkiyet Kanunu kapsam\u0131nda ortaya ç\u0131kacak olan tüm haklar At\u0131l\u0131m Üniversitesi’ ne ait olacakt\u0131r.<\/li>\n\t
          11. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumlulu\u011fu dâhil her türlü sorumlulu\u011funu ta\u015f\u0131r<\/li>\n<\/ol>\n\n

            <\/p>\n\n

            <\/p>\n\n

            <\/p>\n\n

           6.PROJE TEKL\u0130F TAKV\u0130M\u0130<\/strong><\/p>\n\n

           Her Akademik y\u0131l için Üniversitenin LAP duyuru metninde ilan edilecektir.<\/p>\n\n

           7.LAP PROJELER\u0130NDE BURS ÖDEMELER\u0130<\/strong><\/p>\n\n

            \n\t
           1. Burs ödemesi yap\u0131lacak ö\u011frencilerin projelere ba\u015fvuru yaparken mezuniyetlerine en az 2 dönem kalm\u0131\u015f olmas\u0131, dönem kay\u0131t ücretlerini ödemi\u015f olmas\u0131, akademik y\u0131l içerisinde en az 100 saat ara\u015ft\u0131rma projesinde çal\u0131\u015fmay\u0131 kabul etmesi gerekmektedir.<\/li>\n\t
           2. Projelere kabul edilen ve proje kapsam\u0131nda yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalardaki sorumluluklar\u0131n\u0131 tamamlayan her bursiyer ö\u011frenciye Proje Yürütücüsünün onay\u0131 ile akademik y\u0131l içinde iki taksitte ödenmek suretiyle  burs ödemesi yap\u0131lacakt\u0131r.<\/li>\n\t
           3. Proje kapsam\u0131nda yap\u0131lan çal\u0131\u015fmalardaki sorumluluklar\u0131n\u0131 yerine getirmeyen bursiyer ö\u011frencilerin burs ödemeleri yap\u0131lmayacakt\u0131r.<\/li>\n<\/ol>\n\n

             <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-12-04 19:34:01 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:22 [parent_id] => 945 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => usul-ve-esaslar-1517410932 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1