LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ PROGRAMI (LAP) USUL VE ESASLARI

1.KAPSAM

Lisans Araştırma Programı (LAP), Atılım Üniversitesinin stratejik planına ve araştırma üniversitesi olma vizyonuna uygun olarak, üniversitede disiplinler arası ve çok disiplinli araştırma düzeyini yükseltmek, yaygın bir lisans araştırma kültürü yaratmak, araştırma projelerinde takım çalışmalarını desteklemek, araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

 • LAP desteği, bir öğretim elemanı tarafından önerilen araştırma konusu çerçevesinde öğrenci takımları tarafından gerçekleştirilen projeler için sağlanan destektir.
 • Projeler öğretim elemanlarından oluşan bir proje yürütücüsü, proje araştırmacıları ve akademik veya sanayi danışmanından oluşan bir grup tarafından yönetilirler.
 • Ön-Lisans ve Lisans öğrencileri bursiyer veya gönüllü olarak proje çağrılarına başvurabilir ve seçilen öğrenciler proje takımlarında yer alabilir.
 • İstenildiği takdirde bu programa başvuran Proje Yürütücüleri sanayi firmalarının da desteğini alarak proje başvurusunda bulunabilirler.

2.KİMLER BAŞVURABİLİR

A) Proje Yürütücüsü/Proje Araştırmacıları/Proje Danışmanları

 • LAP projesi kapsamında Proje Yürütücüsünün ve Proje Danışmanlarının Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi olmaları gerekmektedir.
 • LAP projesi kapsamında Proje Araştırmacılarının Atılım Üniversitesi mensubu öğretim üyesi, Doktoralı öğretim elemanı, Doktora veya Yüksek Lisans öğrencisi olmaları gerekmektedir.
 • Sanayi desteği alınarak yapılan proje başvurularında Proje Danışmanlarının doktora derecesine sahip olması şartı aranmaz.

B) Bursiyer

 • Atılım Üniversitesinde ön-lisans ve lisans eğitimlerini yapan, genel ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan ve en az ikinci sınıfta okuyan öğrenciler bursiyer olarak proje ekibinde Proje yürütücüsünün onayı ile yer alabilirler. Proje burs miktarları (*) Atılım Üniversitesinin o akademik yıla ait çağrı duyurularında ilan edilir.
 • Aynı akademik dönemde yürütülen projelerde birden fazla projede bursiyer veya gönüllü öğrenci olarak görev alınamaz.

C) Gönüllü Öğrenci

 • Proje Yürütücüsünün onayı ile kurulan takımlarda burs ödemesi yapılmayacak öğrenciler gönüllü olarak çalışabilecektir. Gönüllü olarak çalışacak öğrencilerin Proje Yürütücüsünün onayını almaları ve proje kapsamında yapılacak çalışmalara gönüllü katılacaklarına dair form imzalamaları gerekmektedir.

3.DESTEK LİMİTLERİ

Destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyetinin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir.

LAP proje önerileri kapsamında;

 1. Proje ile ilgili makine ve teçhizat belirlenen limitler dâhilinde karşılanır.
 2. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır.
 3. Proje ile ilgili yazılım giderleri karşılanır.
 4. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri belgelendirmek kaydı ile karşılanır.
 5. Proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri belgelendirmek kaydı ile LAP projeleri uygulama esasları limitlerince karşılanır.
 6. Proje kapsamında davet, ağırlama, organizasyon giderleri karşılanmamaktadır.
 7. Proje kapsamında konferans katılımı, sempozyum, kongre vb. katılım ve seyahat giderleri karşılanmamaktadır.
 8. Projede bursiyer öğrenci olarak görev alan lisans öğrencileri için belirtilen üst sınıra kadar burs ödemesi yapılabilir. Bursiyer öğrenci ödemeleri proje toplam bütçesi içerisine dâhil edilmelidir. Proje kapsamında en fazla dört öğrenci burslu öğrenci olarak görev alabilmektedir.
 9. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 10. Tüm harcama kalemleri proje destek limitini aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine dâhil edilmelidir.
 11. LAP programı kapsamında projelerde yukarıda öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.

4.PROJE TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

 1. Program kapsamındaki araştırma çalışmaları proje önerisinin yapıldığı akademik yıl içerisinde tamamlanacaktır.
 2. LAP projelerinin bitiminde aşağıdaki faaliyetlerden en az birinin yerine getirilmesi beklenmektedir. Bir sonraki akademik dönemde yapılacak LAP proje başvurularında bir önceki akademik dönem LAP projesi kapsamında yapılan faaliyetler değerlendirilerek öncelik tanınacaktır.
  • Üniversite içinde veya dışında düzenlenecek olan konferanslarda öğrenciler tarafından sözlü sunum yapılması veya posterler sergilenmesi,
  • Proje yürütücüsünün onayını almak koşuluyla, LAP proje ekibinde yer alan öğrencilerin TÜBİTAK BİDEB ( 2209-A ve 2209-B v.b) destek programlarına başvuruda bulunması (Başvurusu yapılacak TÜBİTAK projesinin danışmanı ilgili LAP projesinin yürütücüsü olmalıdır.)
  • Konuyla ilgili makale yayınlanması,
  • Akademik yıl içinde projenin çalışma alanı ve kategorisine uygun ulusal ve/veya uluslararası yarışmalara başvuruda bulunulması.
 3. Proje Yürütücüsü önderliğinde öğrenci takımları tarafından hazırlanacak posterler akademik yıl sonunda düzenlenecek olan “Atılım Araştırma Günü (ATAG)” etkinliğinde sergilenecektir. Proje desteği alan tüm projelerin etkinliğe katılımı zorunludur. ATAG etkinliğine katılım sağlamayan proje yürütücüsü bir sonraki akademik yıl LAP proje başvurusu yapamayacaktır.
 4. LAP projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihte proje sonuç raporlarının belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. LAP proje sonuç raporlarını zamanında teslim etmeyen proje yürütücüleri bir sonraki akademik yıl LAP projelerine başvuramayacaktır.
 5. LAP projesi kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur. Bu kurala uymadığı tespit edilen Proje Yürütücüsü bir sonraki Akademik yılda LAP proje başvurusunda bulunamayacaktır.

5.LAP PROGRAMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. LAP proje başvurularında ilgili akademik dönemde ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. TÜBİTAK-BİDEB 2209-A ve 2209-B programlarına başvuru yapmış/yapacak olan olan LAP proje önerilerine öncelik verilecektir.
 3. Bitirme projesi konusu ile ilgili LAP proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Aynı akademik yıl içinde Proje Yürütücüsü olarak birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 5. Proje ekibinde en az iki en fazla sekiz öğrenci yer alabilir.
 6. Aynı akademik yıl içinde hiçbir LAP projesi Proje Yürütücülüğü görevi almadan aynı anda en fazla iki LAP projesinde Proje Araştırmacısı veya Proje Danışmanı olarak ya da aynı anda bir Proje Araştırmacısı ve bir Proje Danışmanı olarak görev alınabilir.
 7. Proje ekibinde yer alan bursiyer öğrenciye akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle akademik yılbaşında Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek limitler dâhilinde burs ödemesi yapılır.
 8. Bursiyer öğrenciler proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde Proje Yürütücüsünün onayı ile proje takımından çıkarılırlar.
 9. Dış kurum destekli projelerle birlikte yapılacak LAP proje önerisi ile birlikte ilgili kurum(lar) tarafından proje çerçevesinde Atılım Üniversitesi ile birlikte çalışma isteğini belirten Niyet Mektubu sunulmalıdır.
 10. Proje kapsamında çalışan bursiyer ve gönüllü öğrenciler, Proje Yürütücüsünün yazılı izni olmadan proje fikrini kullanamayacaklarına dair taahhütname vermelidir.
 11. Projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere lisans araştırmalarına katılım sertifikası verilecektir.
 12. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 13. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.

6.PROJE TEKLİF TAKVİMİ

Her Akademik yıl için Üniversitenin LAP duyuru metninde ilan edilecektir.

7.LAP PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ

 1. Burs ödemesi yapılacak öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az 2 dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödemiş olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.
 2. Projelere kabul edilen ve proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını tamamlayan her bursiyer öğrenciye Proje Yürütücüsünün onayı ile akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle  burs ödemesi yapılacaktır.
 3. Proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmeyen bursiyer öğrencilerin burs ödemeleri yapılmayacaktır.

Usul ve esaslarda yer almayan hususlara ilişkin kararlar ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından alınacak olup gerektiğinde Rektörlük ve Mütevelli Heyeti onayına sunulacaktır.