ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (UDP) USUL VE ESASLARI

KAPSAM

Bu programın amacı; uluslararası düzeyde geliştirilmesi planlanan projelere (H2020, COST, TÜBİTAK ikili işbirlikleri vb.) yürütücü/koordinatör ya da araştırmacı olarak katılmak isteyen Üniversitemiz Akademisyenlerinin uluslararası düzeyde bilimsel işbirliği toplantısı, proje pazarı etkinliği ve konsorsiyum toplantılarına katılımlarına destek verilmesi; işbirliği yapılması planlanan araştırma grupları ile proje konusunda yapılacak araştırma ziyaretleri için destek sağlamaktır.   

Katılımlara destek sağlanacak etkinlik/toplantılar aşağıda belirtilmiştir:

 • Horizon 2020 kapsamında başvuruda bulunmak istenilen çağrıya yönelik olarak yapılan ve Avrupa Komisyonu Horizon 2020 resmî web sayfası ve/veya Avrupa Komisyonu’nun Europe 2020 inisiyatiflerinin web sayfalarında yer alan Horizon 2020 çağrılarına yönelik proje pazarları ve bilgi günleri.
 • Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yolu ile davet edilen konsorsiyum toplantıları.
 • TÜBİTAK uluslararası ikili işbirlikleri programları çerçevesinde proje önerisi oluşturma çalışmaları için yapılacak ziyaretler.
 • Uluslararası prestijli projeler için proje önerisi oluşturma çalışmaları kapsamında yapılacak ziyaretler.
 • Uluslararası işbirlikleri kapsamında Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı/çalıştaylar.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Destek programına başvuracak öğretim elemanı Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyor olmalıdır. Destek başvurusu yapacak öğretim elemanının TÜBİTAK, SSM vb. Kamu ya da Özel Sektör destekli projelerde en az bir kez proje yürütücüsü veya en az iki projede araştırmacı olarak görev almış olması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan görevlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Formları her sayfası paraflı ve formun sonuna el yazısı ile ad soyad yazılıp  ıslak imzalı olarak gerekli belgeler ile birlikte elden ve e-posta ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir. Başvuru formu ile birlikte;

 • Başvuru sahibinin özgeçmişi
 • Başvuru sahibine gelen etkinlik davet mektubu veya etkinliğe katılımın onaylandığını gösteren e-posta/ekran görüntüsü (Proje pazarı vb. toplantılar için davet mektubu veya etkinliğe kayıt olunduğuna dair belge) ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne teslim edilmelidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Başvurunun amacı ve gerekçeleri detaylı olarak açıklanmalıdır.
 • Başvuru sahibinin araştırma konuları toplantı ve/veya proje konusu ile uyumlu olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin proje konusu ile uyumlu uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makalelerinin ve bu makalelere verilmiş atıfların olması gerekmektedir.
 • Toplantı konusu proje önerisi ile uyumlu olmalıdır.
 • Başvuruya konu olan tematik alanda ya da herhangi bir araştırma alanında proje önerisi hazırlığı varsa proje önerisine ve görüşme yapılacak proje ortağı/ortaklarına ilişkin detaylı bilgi verilmelidir.
 • Toplantı/çalıştay/proje pazarına katılım söz konusu olacaksa etkinlik içeriği destek kapsamına uygun olmalıdır.
 • Başvuruya konu olan etkinlik kapsamında yapılacak sunum/bildiri/poster varsa içerik hakkında detaylı bilgi verilmelidir.
 • Başvuru formlarının eksiksiz doldurulması ve tüm destekleyici belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Yurtdışı ziyareti için davet mektubunun başvuru sırasında sunulması gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 • Başvurulara ilişkin ön değerlendirmeler ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Başvurular, ön değerlendirmeden sonra nihai değerlendirme için Mütevelli Heyet’e iletilecek ve nihai karar Mütevelli Heyet tarafından verilecektir.
 • Sonuçlar, başvuru sahiplerine e-posta yoluyla iletilecektir.

PROGRAM İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 • UDP desteği yalnızca proje önerisinin oluşturulması aşamasında sağlanan bir destek olup proje kabulünden sonra bu destek kullanılamayacaktır.
 • Her bir başvuru sahibi bir akademik yıl içerisinde bir kez UDP desteğinden yararlanabilir.
 • Bir kez UDP desteğinden yararlanmış öğretim üyesi kapsam kısmında tanımlanan uluslararası projelere başvuruda bulunmadan bu program kapsamında bir başka destek başvurusunda bulunamaz.
 • Başvuru sahibi, kabul edilen desteğin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.
 • UDP desteği alan akademisyen, UDP desteği sağlanan akademik yıl içerisinde herhangi bir neden ile Atılım Üniversitesi ile imzalamış olduğu belirli süreli hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde henüz UDP desteği sağlanmamış ise bu desteğin sağlanmayacağını, sağlanmış olan UDP desteği var ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sağlanmış olan UDP desteğini iade edeceğini ya da Atılım Üniversitesi’nden doğabilecek her türlü alacağından mahsup edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 • Başvuru ve destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.

DESTEK LİMİTLERİ VE DESTEKLENECEK HARCAMALAR

 • Destek limitleri, ilgili akademik yılın başında, Mütevelli Heyetin onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilirKabul edilen başvurular için Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.
 • Destek kapsamında etkinliğin/toplantının gerçekleştiği ülkeye ve/veya şehre ulaşımı için gerekli (gidiş – dönüş) ekonomi sınıfı uçak, tren ya da otobüs bileti ve toplu taşıma araçları ücretleriyle sınırlı olmak üzere destek verilmektedir.
 • Toplantının en erken bir gün öncesini ve toplantının bittiği günü kapsayan konaklama giderleri karşılanmaktadır.
 • Uluslararası işbirlikleri kapsamında Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel toplantı/çalıştaylar için destek sağlanır.
 • Projede yer alacak konuk bilim adamının ülkemizi ziyareti için kısmi destek sağlanır.
 • Her Akademik yıl için toplam destek üst limiti ve destek türleri bazında limitler duyuru metninde ilan edilecektir.

BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ HALİNDE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN KOŞULLAR

 • Seyahatlerin tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya “TÜBİTAK Uluslararası ikili işbirliği programları”, Avrupa Birliği, "Ufuk Avrupa (HORIZON 2020)" vb. uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için başvuru yapılması koşulu başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir.
 • Bu koşulların gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından izlenecektir. Başvuru sahipleri yukarıda belirtilen koşulu yerine getirmeden Atılım Üniversitesi İç Destek Programlarından faydalanamaz.
 • Destek ödemesinin gerçekleşebilmesi için talep edilen belgeler seyahatin gerçekleşmesini takip eden 1 ay içinde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde ödeme yapılmamaktadır.
 • Destek, seyahat sırasında yapılan harcamaların destek faydalanıcısına avans olarak verilebilmektedir. Avans destek faydalanıcısı adına düzenlenen desteğin verileceği etkinliğe ilişkin ulaşım ve konaklama biletlerinin asılları karşılığında kapatılacaktır.
 • Ödemenin gerçekleşebilmesi için talebin ıslak imzalı harcama belgeleri ile birlikte ARGEDA TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik sonrası, yapılan faaliyetlere ilişkin detaylı raporun en geç 15 gün içerisinde ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir.

 

Usul ve esaslarda yer almayan hususlara ilişkin kararlar ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından alınacak olup gerektiğinde Rektörlük ve Mütevelli Heyeti onayına sunulacaktır.