ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÇAĞRILI ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI (ATÜ-ÇAP) USUL VE ESASLARI

 

1. PROGRAM, AMAÇ VE KAPSAMI

Bu program ile hem Atılım Üniversitesi’nin Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü hem de ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amaçlarına yönelik araştırma ve/veya geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

ATÜ-ÇAP kapsamındaki araştırma projelerine yönelik çağrılar, ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından akademik yıl başında ilan edilir. Çağrılar; başlık ve içeriğe yönelik özet bilgi içerir.

 

2. PROGRAMA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER

A) Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü, Atılım Üniversitesi mensubu, doktora derecesine sahip tam zamanlı öğretim elemanı olmalıdır.

B) Araştırmacı: Proje ekibinde yer alan araştırmacılar, proje konusu ile ilgili deneyimi  olan Atılım Üniversitesi mensubu doktoralı öğretim elemanı, doktora veya yüksek lisans öğrencisi olmalıdır.

C) Danışman: Proje kapsamında danışmanın yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Danışmanın proje konusu ile ilgili deneyimi olan Atılım Üniversitesi mensubu olması gerekmektedir. Proje önerisinde gerekçelendirilmesi ve ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda proje ekibinde Atılım Üniversitesi mensubu olmayan Danışman yer alabilir.  

D) Bursiyer: Proje ekibinde Atılım Üniversitesi lisans ya da lisansüstü öğrenciler bursiyer olarak görev alabilirler.

 

3.PROJE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER

 1. Proje konusunun ilan edilen destek çağrısıyla uyumlu ve destek çağrısında belirtilen amacı karşılar nitelikte olması gerekmektedir.
 2. Proje önerileri; belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde çağrı programı hedef ve amaçlarına katkının sağlanıp sağlanmadığı hususları dikkate alınarak ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir. ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu, ihtiyaç olması durumunda bağımsız hakem görüşüne başvurabilir.
 3. Proje önerisinin disiplinlerarası yaklaşıma sahip olması öncelik verilecek hususlardan birisidir.

4. ÇAP PROJELERİNDE BURS ÖDEMELERİ

 1. ÇAP projesi kapsamında en fazla üç bursiyer öğrenci proje ekibinde yer alabilir. Burs ödemesi yapılacak öğrencilerin projelere başvuru yaparken mezuniyetlerine en az iki dönem kalmış olması, dönem kayıt ücretlerini ödeyerek öğrenci kaydını yaptırmış olması, akademik yıl içerisinde en az 100 saat araştırma projesinde çalışmayı kabul etmesi gerekmektedir.
 2. Projelere kabul edilen ve proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını tamamlayan her bursiyer öğrenciye proje yürütücüsünün onayı ile akademik yıl içinde iki taksitte ödenmek suretiyle burs ödemesi yapılır.
 3. Proje kapsamında yapılan çalışmalardaki sorumluluklarını yerine getirmeyen bursiyer öğrencilerin burs ödemeleri yapılmaz

Burs miktarların üst sınırı

Niteliği

Burs Tutarı

Lisans Öğrencisi

2.000

Yüksek Lisans Öğrencisi

2.500

Doktora Öğrencisi

3.000

 

5. PROJE BÜTÇESİ, DESTEK LİMİTLERİ ve DESTEK KAPSAMI

Proje destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir. Desteklenmesi uygun görülen projeler için Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenecek miktarda maddi destek verilir.

Proje bütçesi üst sınırı 150.000,00 TL ve proje destek süresi azami 12 aydır.

 1. ATÜ-ÇAP proje önerileri kapsamında gerekçelendirmek; ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından onaylanmak ve belgelendirilmek koşulu ile;
  • Proje ile ilgili makine ve teçhizat karşılanır.
  • Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri karşılanır
  • Proje ile ilgili yazılım giderleri karşılanır.
  • Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri karşılanır.
  • Proje kapsamında yapılacak şehir içi veya şehir dışı saha çalışmaları için ulaşım ve seyahat giderleri (ATÜ-ÇAP projeleri uygulama esasları limitlerince) karşılanır.
 2. Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.
 3. Tüm harcama kalemleri proje destek limitini aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine gerekçeli olarak dâhil edilmelidir.
 4. Proje kapsamında davet, ağırlama, organizasyon giderleri karşılanmamaktadır.
 5. Proje kapsamında konferans katılımı, sempozyum, kongre vb. katılım ve seyahat giderleri karşılanmamaktadır.
 6. ATÜ-ÇAP programı kapsamındaki projelerde bu maddenin 1. Fıkrasının alt bendinde öngörülen kalemler dışında harcama yapılamaz.

 

6. DİĞER  HUSUSLAR

 1. Proje çağrı konuları her yıl ihtiyaç doğrultusunda ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından belirlenir.
 2. Amaç ve hedefleriyle birlikte proje destek çağrısına çıkılacak konular ve çağrıya özel hususlar ile projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde, çağrı programının değerlendirilerek devamı, sonlandırılması veya yeni çağrı konularının belirlenmesi vb. hususlar ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından belirlenir.  
 3. Atılım Üniversitesi tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlardan maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız destek (hibe) alan projelere öncelik verilir.
 4. Aynı akademik yıl içinde aynı anda bir projede yürütücü ve bir projede araştırmacı olarak veya en fazla iki projede araştırmacı veya danışman olarak ya da aynı anda bir araştırmacı ve bir projede danışman olarak görev alınabilir.
 5. Proje çıktısı son kullanıcıya uygun olarak teslim edilmelidir.
 6. Proje kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur.
 7. Proje yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari her türlü sorumluluğunu taşır.
 8. Proje sonucunda ortaya çıkan fikri ve sinai haklar ile ile ilgili Atılım Üniversitesi Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Yönergesi uygulanır.   Ticarileşme kapsamında olan ürün/süreç/yöntem ile ilgili Atılım Üniversitesi hak sahibidir.

 

7. PROJE TEKLİF TAKVİMİ

2022-2023 akademik yılı için son başvuru tarihi : 07.10.2022