mPAD PROJELERİ DESTEK PROGRAMI USUL VE ESASLARI

 

1. PROGRAM, AMAÇ VE KAPSAMI

Yükseköğretimde bilişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanımına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta olup, yaşanan pandeminde  bu ihtiyaç en üst düzeye ulaşmıştır.   Bu iç destek programının amacı, Yabancı Diller Yüksekokulunda ve Üniversitemizin eğitim dili İngilizce olan  Lisans bölümlerinde uygun görülecek derslerde,  öğrencilerin bilgiye erişimini  kolaylaştırmak, gerek yüz yüze sınıf ortamında ve gerekse sınıf dışında  dijital materyallerle öğrenmeyi desteklemek, bilgiye, öğretim elemanına ve diğer öğrencilere uzaktan erişim/etkileşim/iletişim sağlayarak eğitim-öğretimi etkin ve kesintisiz kılmak, gereği halinde uygulamalar üzerinden sınav/proje/ödev/pratik vb çalışmalar yapılmasını, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, sair eğitim  –öğretim süreçlerinde etkin biçimde kullanmak amacı ile  Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Projesinin bir bileşeni olan mPAD üzerinde çalışabilecek uygulama yazılımları yapılması ve kullanıcı ara yüzleri geliştirilmesi için yapılacak projelere destek sağlamaktır.  

Proje 25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato kararı ile kabul edilen  Atılım Üniversitesi İç Destekli Araştırma ve Tasarım Projeleri Uygulama Yönergesi kapsamında olup,  yönerge hükümleri uygulanacaktır.

 

2. PROGRAMA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER

A) Proje yürütücüsü: Proje yürütücüsü doktora derecesine sahip olmalı ve Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmalıdır. Proje yürütücüsü içerik/uygulama geliştirilecek ders ile ilgili öğretim deneyimine sahip olmalıdır.  

B) Araştırmacı: Proje ekibinde yer alan proje araştırmacılarının proje içeriğine ilişkin ders ile ilgili deneyimi olan Atılım Üniversitesi mensubu öğretim elemanı olması gerekmektedir.

C) Danışman: Proje kapsamında danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Danışman, Atılım Üniversitesi mensubu olmalıdır.

D) Bursiyer: Proje ekibinde Atılım Üniversitesi lisans ya da lisansüstü öğrenciler bursiyer olarak görev alabilirler.

 

3. PROJE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÖNCELİK VERİLECEK KRİTERLER

 1. Geliştirilecek olan içerik/uygulama mPAD’e özel olmalı, mPAD’le uyumlu bir mobil uygulamayı içermeli, Atılım Üniversitesi  öğrencilerinin mPAD’i sınıf ortamında ve/veya dışında etkin şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik yapıda,  Atılım Üniversitesi’ndeki eğitim süreçlerine doğrudan katkı sağlar nitelik ve içerikte olmalıdır. Geliştirilecek olan içerik/uygulama sürdürülebilir olmalıdır.
 2. Proje çıktısı, geliştirilmiş içerik/uygulamanın mPAD’de çalışır ve kullanılabilir durumdaki arayüzü içermelidir.
 3. Destek verilecek projeler, mPAD’e özgün içerik geliştirilmesine yönelik olmalı ve eğitim dili ingilizce olan lisans programlarındaki derslerde kullanılmaya elverişli olmalıdır.
 4. Yalnızca içerik geliştirilmesine dayalı proje önerileri kapsam dışındadır.   

 

4. PROJE BÜTÇESİ

Proje bütçesi üst limiti 150.000,00TL’dir. Tahsis ve kullanımı Atılım Üniversitesi İç Destekli Araştırma ve Tasarım Projeleri Uygulama Yönergesi hükümleri doğrultusunda  gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında proje ekibindeki bursiyerler için burs; yürütücü, araştırmacı ve danışman için proje teşvik ikramiyesi ödemesi yapılabilir. Proje teşvik ikramiyesi ödenmesine karar verilmesi halinde ödenecek olan burs ve proje teşvik ikramiyeleri proje bütçesine dahil olmayıp projenin başarıyla tamamlanması durumunda Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenir.

 

5. DİĞER  HUSUSLAR

 1. Proje Yürütücüsü tarafından birden fazla proje başvurusu yapılamayacaktır.
 2. Program kapsamındaki destek süresi proje onay tarihinden itibaren 5 aydır.
 3. Proje önerilerine ilişkin değerlendirme ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu ve  Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Teknolojileri Laboratuvarı Danışma Kurulu’nca birlikte yapılacaktır.  
 4. Proje başvurusunda ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından hazırlanmış bulunan Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm hak sahipleri ile proje önerisinde adı geçen ve hak sahibi olmayan tüm proje ekibi tarafından doldurulması gerekmektedir.
 5. Proje takviminin ilk yarısı sonunda projeye ilişkin gelişmeleri içeren bir ara raporun ARGEDA-TTO Direktörlüğüne sunulması gerekir.
 6. Proje kapsamındaki çalışmalar proje önerisinde belirlenen iş planına göre sürdürülerek tamamlanmak zorundadır.
 7. Proje sonuç raporunun ve kullanılabilir durumdaki mPAD içeriğinin/uygulamasının sözleşmede belirlenen tarihte belirlenen formatta ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne eksiksiz bir şekilde teslimi gerekmektedir.
 8. Proje çıktısı olan ve mPAD’de çalışır durumda olacak mobil uygulamanın kabul testleri ve onayı Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Teknolojileri Laboratuvarı Danışma Kurulu tarafından yapılacaktır.
 9. Proje kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur.
 10. Araştırmacı, Danışman ve Bursiyerler ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, atama ve görevden alma dâhil olmak üzere, proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu ile Atılım Üniversitesi ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kuruluna yapılır.
 11. Proje bitiminde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında ortaya çıkacak olan tüm haklar Atılım Üniversitesi’ ne ait olacaktır.
 12. Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.

 

6.PROGRAM TAKVİMİ

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması olmayıp bütçe el verdiği sürece program yıl boyunca açık tutulacaktır