ATILIM ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (ATÜSAD) USUL VE ESASLARI

 

1. PROGRAM, AMAÇ VE KAPSAM

Bu iç destek programının amacı; Atılım Üniversitesi ile çeşitli kurum ve kuruşların aşağıda belirtilen hususlar ve koşullar çerçevesinde Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında Ar-Ge projesi yürütmesine destek sağlamaktır.

Atılım Üniversitesi’nin bilgi birikiminin ve araştırma yetkinliğinin, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda sanayiye/endüstriye aktarılarak üretim ve/veya hizmet süreçlerine katkı sağlayacak şekilde kurgulanan ATÜSAD programı Ar-Ge niteliği taşıyan proje başvurularına Atılım Üniversitesi ve Kuruluş tarafından müşterek destek verilmesine dayalıdır.

2. KİMLER BAŞVURABİLİR

Başvuruda bulunabilecek proje yürütücüsü ve proje ekibinin niteliği

Programa, Proje Yürütücüsü olarak tek başına yahut Proje Yürütücüsü başkanlığında bir proje ekibi olarak başvuruda bulunulabilir. Başvurmak isteyen proje yürütücüsü en az doktora derecesine sahip olmalı ve Atılım Üniversitesinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmalıdır.

Proje kapsamında Üniversite ve Kuruluşta görev yapan personel; araştırmacı ve danışman olarak proje ekibi içerisinde yer alabilir. Proje ekibinde Üniversite tarafında yer alacak araştırmacıların ve danışmanların Üniversitesinin tam zamanlı mensubu doktoralı öğretim elemanı olmaları gerekmektedir.

Projede, Üniversite ve Kuruluş taraflarını temsilen iki proje yürütücüsü yer alması esastır. Kuruluşun uygun görmesi durumunda sadece Üniversiteyi temsil eden tek bir proje yürütücüsü de görev alabilir. Böyle bir durumda bu hususa ilişkin Kuruluşun uygun bulma yazısı başvuru dosyası içerisinde sunulur.

Proje Ekibinde giderleri Kuruluş tarafından karşılanması şartı ile bursiyer görev alabilir.

3. BAŞVURU USULÜ VE BAŞVURU DOSYASI

 • Başvuruda bulunan bir proje dosyası hazırlayarak tüm istenen bilgi ve belgeler ile birlikte dosyayı ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne sunar.
 • Başvuru dosyasında aşağıdaki hususlar yer alır;
  1. Başvuru formu
  2. Programa başvuru yapabilmek için projenin ortaklaşa yürütüleceği kuruluştan ilgili proje kapsamında finansal destek sağlanacağına dair destek mektup (onaylı mektubun başvuru dosyasına eklenmesi gerekir)
  3. Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Taahhütname
  4. ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından program kapsamında istenecek diğer bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.

4. PROJENİN DESTEK SÜRESİ

Projeler onaylanmış başlangıç tarihinden itibaren en çok on iki ay içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, projeler için altı aylık süre aşılmamak koşuluyla ek süre verilebilir. Ek süre taleplerinin projenin bitiş tarihinden en geç 90 gün önce gerçekleştirilmesi gerekir.

5. PROJE BÜTÇESİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI

Proje toplam bütçesi, Üniversite ve Kuruluş tarafından sağlanan toplam finansal destekten oluşur.

Üniversite’nin karşılayacağı bütçe miktarı; toplam bütçesi 300.000,00 TL ve üzeri olan projeler için azami 150.000,00 TL,  toplam bütçesi 300.000,00 TL’nin altında olan projeler için toplam proje bütçesinin azami %50’sine kadardır.

Üniversite alt yapısının kullanılması gerektiği durumlarda; alt yapı kullanım maliyetlerinin bir bölümü Üniversite katkısı olarak yukarıda belirtilen bütçe oranları göz önüne alınarak proje bütçesine dâhil edilebilir. Alt yapı kullanım maliyetlerinin proje bütçesine dâhil edilmediği durumlarda bu maliyetler Kuruluş tarafından karşılanır. Bu durumda başvuru için ilgili Kuruluştan alınan Üniversiteye sunulacak destek mektubunda bu hususa da yer verilir. 

Üniversite destek payları her akademik yılbaşında ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın kararı ile güncellenir.

Güncellenen Proje destek limitleri ilgili akademik yılbaşında Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayı ile ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilan edilir.

Program kapsamında başvurusu kabul edilen Proje için yukarıda belirtilen limitler dâhilinde ne miktarda destek verileceği hususu ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’ nın kararı ile belirlenir.

6. PROJE DESTEK KAPSAMI

Üniversite tarafından karşılanacak bütçe kapsamında aşağıdaki kalemler yer alır.

 1. Proje ile ilgili malzeme, takım, deney gereçleri vb. sarf giderleri,
 2. Belirlenen limitler dâhilinde Proje ile ilgili makine ve teçhizat bedelleri,
 3. Belirlenen limitler dâhilinde Proje ile ilgili yazılım giderleri
 4. Proje Yürütücüsü tarafından belirlenmek ve istenilen destek miktarı proje başvurusu sırasında belirtilmek şartıyla, Projede görev alan Atılım Üniversitesi mensubu Proje yürütücüsü, Proje Araştırmacıları ve Proje Danışmanlarına Proje ile ilgili ve AR-GE amaçlı saha çalışmaları kapsamında yapılacak yurt içi seyahatler için belirlenen üst sınıra kadar (belgelendirmek kaydı ile)
 5. Proje kapsamında gerek duyulan hizmet alım giderleri (belgelendirmek kaydı ile)
 6. Proje bütçesinde seyahat harcamaları, personel ücretleri (akademik personel, idari personel, sözleşmeli personel, bursiyer vs.), proje ile ilgili vergi, harç vb. yasal giderler kalemleri Üniversite payından karşılanamaz.
 7. Önerilen proje bütçesinde Kurum/Kuruluş payı Atılım Üniversitesi Dış Destekli Araştırma, Geliştirme, Tasarım, Uygulama ve Danışmanlık Projeleri Uygulama Yönergesi esaslarına göre dolaylı maliyeti de kapsamalıdır.

Her bir harcama kaleminin üst limiti ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’ nın kararı ile belirlenir.

Bütçeler oluşturulurken iç alımlarda KDV dâhil fiyatlar göz önüne alınarak bütçe hazırlanmalıdır. Dış alımlarda FOB değeri (yalnızca yabancı para olarak) belirtilir.

Tüm harcama kalemleri proje içerisinde toplam üst limitleri aşmayacak şekilde orantılı olarak dağıtılmalı ve proje bütçesine dâhil edilmelidir.

Projesi bütçesi kapsamında davet, ağırlama, organizasyon giderleri, kongre vb. katılım giderleri karşılanmaz.

ATÜSAD programı kapsamında yürütülen Projelerde bu maddede öngörülen kalemler dışında yapılan harcamalar için destek sağlanmaz.

7. BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Program kapsamında başvuruda bulunulan proje ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından incelenir.

Proje yürütücüsünün veya ekibinin ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kuruluna sözlü sunum yapmaları istenebilir. ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu, proje kapsamını, sunumu, proje ekibinin akademik performanslarını ve yürüttükleri diğer projeleri, üretilen bilimsel yayın ve patent gibi çıktıları da dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda, projenin desteklenip desteklenmemesine ilişkin görüşünü de içerir bir rapor hazırlayarak Mütevelli Heyet Başkanlığı’na sunar.

ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu başvuru kapsamında eksiklik olması halinde 1 haftaya kadar vereceği süre içerisinde bu eksikliklerin giderilmesini isteyebilir.

ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu başvuru kapsamında proje için uygun gördüğü ek bilgi belge talep edebileceği gibi, sunulan belgelerde revizyon da talep edebilir.

Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından nihai değerlendirme yapılarak projenin desteklenmesinin kabul veya reddine karar verilir. Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın projenin reddi veya kabulü hakkında vermiş olduğu kararlar kesindir.

8. BAŞVURUNUN KABULÜ

Başvurulan Projenin, program kapsamında desteklenmesine karar verilmesi halinde Üniversite ile projenin ortaklaşa yürütüleceği Kuruluş arasında projesinin detaylarını belirleyen bir sözleşme yapılır.

Kuruluşun sözleşme yapmaktan kaçınması veya Üniversite ile sözleşme hükümleri konusunda anlaşamaması yahut herhangi bir sebeple sözleşme imzalanamaması halinde proje iptal edilir.

9. PROJENİN İZLENMESİ

Program kapsamında tüm süreçler ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından izlenir.

ATÜSAD projeleri sözleşmelerinde belirlenen tarihlerde, proje ara raporları ve sonuç raporları istenen formatta Üniversitenin Proje Yürütücüsü tarafından ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne sunulur.

Proje ara ve sonuç raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilerek ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından ilgili raporun değerlendirmesi tamamlanıncaya kadar yürütülmekte olan projeye ait işlemler durdurulur ve proje yürütücüleri yeni bir projede görev alamazlar.

Uyarıya rağmen rapor sunmayan Proje Yürütücüleri 1 yıl süre ile yeni bir projede görev alamazlar.

10. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN DEĞİŞMESİ

Üniversite’ nin proje yürütücüsünün ölüm, istifa yahut herhangi bir nedenle projeden ayrılması halinde, yürütülen proje için yeni proje yürütücüsü ARGEDA-TTO Direktörlüğü Yürütme Kurulu tarafından atanır.

Proje yürütücüleri ve Proje ekibi, Proje kapsamındaki görevlerini yerine getirmekten kaçınamazlar. Proje yürütücülerinin herhangi haklı yahut kabul edilebilir bir sebep olmaksızın projeyi bırakması veya haklı nedenlerle projeden el çektirilmesi halinde, yeniden Program kapsamında herhangi bir projede herhangi bir sıfatla yer alamazlar. Bu durumda Proje Yürütücüsü Üniversitenin uğramış olduğu zararlardan sorumludur.

11. PROJE TAKVİMİ

Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması olmayıp bütçe el verdiği sürece program yıl boyunca açık tutulacaktır

12. SON HUSUSLAR

Proje kapsamında yapılacak makale, bildiri vb. çalışmalarda Atılım Üniversitesi desteğinin belirtilmesi zorunludur.

Proje Yürütücüsü kabul edilen projenin bilimsel, teknik, hukuki, mali ve idari sorumluluğu dâhil her türlü sorumluluğunu taşır.

ATÜSAD kapsamında önerilecek projelerde proje bütçesi hazırlanması aşamasında ARGEDA-TTO Direktörlüğü’ne danışılmalıdır.