2022-2023 Akademik Yılı Çağrı Başlıkları

Çağrı Başlığı: Atılım Araştırmacı Bilgi Sistemi (ATABIS)

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-01

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; Atılım Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan araştırmacıların bilimsel faaliyet alanlarına ilişkin bilgilerin ve çıktıların yer alacağı bir bilgi sistemi oluşturulmasıdır. ATABIS adı verilecek olan bilgi sistemi aşağıdaki bileşenlerden ve özelliklerden oluşmalıdır.

 • Araştırmacı bilimsel faaliyetlerine (makale, proje, patent, yönetilmiş tezler, danışmanlık vb.) ilişkin veri girişi yapabilmelidir.

 • Herhangi bir araştırmacı tarafından diğer araştırmacıların belirlenmiş bilimsel faaliyetleri sistem üzerinden ulaşılabilir olmalıdır.

 • Üniversitede yürütülmüş ve yürütülmekte olan tüm projelere ilişkin bilgiler (Proje başlığı, Proje Ekibi, Destekleyen Kuruluş, Bütçe vb.) yalnızca atanmış yöneticiler tarafından erişilebilecek şekilde sistem içerisinde yer almalıdır.

 • Üniversitenin FSMH portföyü yalnızca atanmış yöneticiler tarafından erişilebilecek şekilde sistem içerisinde yer almalıdır.

 • Bilgi sistemi seçili verilere göre dinamik raporlama yapabilmelidir.


Çağrı Başlığı: Ankara Çalışmaları  

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-02

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; Ankara’nın kültürel değerleri ile tarihini yansıtan çalışmalar gerçekleştirilmesi, yapılacak olan analizler ile Ankara için çevresel, kentsel, sosyal ve kültürel politikaların önerilmesidir. Proje sonucunda elde edilecek çıktılar, Ankara’nın kentlilik ve tarih bilincinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan, Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’ne bağlı Ankara Dijital Kent Arşivinde yayınlanacaktır.


Çağrı Başlığı: Göç Çalışmaları  

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-03

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; Göç olgusuna disiplinlerarası bir bakış açısıyla yaklaşarak bütüncül bir bilimsel anlayışın ortaya çıkmasını sağlayacak çalışmalar yapılmasıdır. Çağrı kapsamında; Göç’ün, mülteciler, sığınmacılar, insan hakları, entegrasyon ve kültürel çeşitlilik, mekân, çocuk, kadın, sağlık, beslenme, barınma, istihdam, iklim değişikliği vb. boyutlarına ilişkin çeşitli konuları içeren araştırmalar yapılması ve somut çıktılar elde edilmesi beklenmektedir. 


Çağrı Başlığı: Tasarım Çalışmaları  

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-04

Çağrı Metni: Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde tasarım oldukça önemli bir role sahiptir. Bu çağrı ile Atılım Üniversitesi kurumsal kimliğini yansıtan ürünlerin (promosyon malzemesi, akademik cübbe vb.) tasarlanması ve uygun olduğu durumda üretilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak olan işbirliği ile Atılım Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiş/gerçekleştirilecek diğer projelerde elde edilen/edilecek ürünlerin tasarımı için de çalışmalar yürütülmesi mümkün olabilecektir.   


Çağrı Başlığı: Atılım Akreditasyon Çalışmaları Takip Sistemi (ATATS)

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-05

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin yürütmekte olduğu MÜDEK akreditasyon çalışmaları kapsamında düzenli olarak topladıkları verilerin depolanacağı, bu verilerin kullanılması ile gerekli raporların oluşturulabileceği, dönem bazlı öğrenci ve ders bilgilerinin takibinin yapılabileceği bir bilgi sistemi hazırlanmasıdır. ATATS adı verilecek olan bilgi sistemi aşağıdaki bileşenlerden ve özelliklerden oluşmalıdır:

 • Tüm bölümler MÜDEK eğitim amaçları ve program çıktılarını sisteme tanımlayabilmeli gerekli durumlarda güncelleyebilmelidir.

 • Tüm bölümler müfredatlarını, ders listelerini, öğrenci listelerini sisteme tanımlayabilmelidir.

 • Sistem her ders için bölümlerce tanımlanan program çıktılarının başarı düzeyini ölçme sistemine göre ders çıktılarının her biri için başarı düzeyi hesaplayabilmelidir.

 • Oluşturulan bilgi sistemi merkezi bir sunucu ya da bulut ortamı üzerinde Fakülte öğretim elemanlarının ve diğer Fakültelerden alınan ortak dersleri veren bölümlerdeki ilgililerin tamamının erişimine izin verecek biçimde faaliyet gösterebilmelidir. Sistem üzerinde yapılabilecek işlemler değişik yetki tanımlamaları ile sınırlandırılabilmelidir.

 • Sistem her ders için ayrı ayrı tutulan program çıktılarının başarı durumlarını bir araya getirerek her bir öğrenci için program çıktısı bazında birleştirilmiş başarı durumu raporlarını oluşturabilmelidir.

 • Oluşturulacak bilgi sisteminin ilerleyen dönemlerde ATACS ile entegre olabilecek yapıda hazırlanması beklenmektedir.


Çağrı Başlığı: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projeleri (ADD-Ps)

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-06

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; Atılım Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan araştırmacıların ve idari fonksiyon yöneticilerinin bilimsel faaliyet alanlarına ve saha ihtiyaçlarına ilişkin bilgilerin, uygulamaların ve çıktıların yer alacağı bir gelişim fırsatı ekosistemi oluşturulmasıdır. ADD-Ps adı verilecek olan bu ekosistem aşağıdaki bileşenlerden ve özellikleri barındırabilmelidir.

 • Atılım Üniversitesinin dijital dönüşüm olgunluk düzeyine dair mevcut durum (As Is), önerilen durum (To Be) analizi ve yol haritası üretilmesi,

 • Atılım Üniversitesi dijital olgunluk düzeyinin; bir olgunluk modeli ve olgunluk endeksi geliştirilerek tespit edilmesi,

 • Üretilen dijital olgunluk metodolojisinin akademik yayın haline getirilmesi, ölçeklenebilir projeler (Ulusal ya da Uluslararası Fon Destekleri) geliştirilmesi


Çağrı Başlığı: Elektrikli Araç Çözümlemeleri (ATUCAR)

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-07

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; elektrikli araçlara ilişkin dair teknolojik ve inovatif yeni nesil çözümlerin üretilmesidir. Belirtilen uygulama alanlarında nitelikli çalışmalar desteklenerek elektrikli araç çözümlemeleri ile ilgili ülkemizdeki bilgi ve deneyim düzeyinin arttırılması, böylece dışa bağımlılığın azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması çağrı programının temel amacını oluşturmaktadır. ATUCAR adı verilecek elektrikli otomobil çözümlemelerinin aşağıda yer alan bileşenleri ve/veya gereksinimleri kapsaması gerekmektedir.

 • Temiz enerji teknolojileri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atıktan enerji, ileri malzeme ve kimya, enerji depolama vb.

 • Güç yönetimi, elektrikli araç teknolojileri için şarj ekosistemi ve araç alt yapısının geliştirilmesine yönelik yenilikçi tasarım ve uygulamalar.

 • Yenilikçi ve üst düzey verimli hücre tasarım ve uygulamaları, yüksek teknolojili araç pil ömürlerinin geliştirilmesi.

 • Yüksek verimli pil ünitelerinin ağırlıklarının optimize edilmesi.

 • Yenilikçi enerji teknolojilerinde kullanılan (pil, batarya vb. ) maden atıklarından kritik elementlerin geri kazanım teknolojileri çağrı kapsamında önerilebilecek proje konularındandır.

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.


Çağrı Başlığı: Otonom Araç Teknolojileri (ATUNOM)

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-08

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; yeni nesil otonom araçlara dair teknolojik ve inovatif yenilikçi çözümlerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda geliştirilmesi hedeflenen teknolojiler aşağıda belirtilmiştir. ATUNOM adı verilecek olan bu yenilikçi otonom araç çözümlemelerinin aşağıda yer alan bileşenler ve/veya gereksinimleri doğrudan kapsaması gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak, çağrı kapsamında aşağıda sunulan başlıklar altında proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

 • Yüksek teknoloji içeren otonom araçlar için veri hazırlama, farklı kaynaklardan gelen verinin birleştirilmesi, veri görüntüleme, veri analizi.

 • Yazılımsal veya donanımsal veritabanları için güvenlik ve erişim kontrolü, veritabanı hızlandırıcıları.

 • Elektronik sistemler, iletişim, büyük veri (big data), sanal gerçeklik, bilgi güvenliği, bulut bilişim, bulut güvenliği, ses/görüntü/metin işleme vb.

 • İletişim ve sayısal dönüşüm IOT, endüstriyel bilişim, yapay zeka tabanlı otomasyon teknolojileri çözümleri.

 • Otonom/elektrikli araçlar için akıllı yol güvenliği navigasyon sistemleri.

Yüksek teknolojili güçlü ve yenilikçi AR-GE faaliyetlerini teşvik eden bu çağrı ile donanımsal/yazılımsal/algoritmik çalışmaların desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.


Çağrı Başlığı: Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi (ATÜKİT)

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-09

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı, üst düzey tanı kitlerinin geliştirilmesine dair ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalar ile sağlık sektörüne katma değer sağlayacak, hastalıkların teşhis ve tedavisinde hızlı kullanım potansiyeline sahip tanı kitlerinin geliştirilmesi konusunda araştırmaların yapılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak, çağrı kapsamında değerlendirilmeye alınacak projelerin aşağıdaki konu veya yaklaşımları içermesi beklenmektedir.

 • Hastalıkların teşhis ve tedavisini hedefleyen,  yenilikçi veya mevcut teknolojinin daha etkin, yaygın ve pratik kullanımı için tarama kit veya platformlarının geliştirilmesi.;

 • Saflaştırılmış ilaç etken maddeleri, ilaç öncülü veya biyoetkinliği olacağı öngörülen maddelerin teşhis ve tedavi için olası biyolojik hedeflerinin ve bu hedeflere karşı çalışılması için gereken standardizasyon ve optimizasyonun gerçekleştirilmesi;

 • Teşhis ve tedaviye yönelik olası enzim hedeflerinin analizinin tarama platformları için optimizasyonu.

Bu çağrı kapsamında toplumun genel sağlığının korunması, hastalıkların teşhis ve tedavisiyle hastalıklara bağlı ölümleri azaltarak tanı kitleri ve analiz platformlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çağrıya sunulacak projelerin öncelikli olarak ülkemizin ve bölgesel ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltması hedeflenmektedir. Sunulacak olan proje önerilerinin uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak prototip ürün ve bilimsel bilgi üretmeye yönelik olması beklenmektedir.


Çağrı Başlığı : Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırmaları

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-10

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı, Atılım Üniversitesine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda mevcut olan durumu tespit edip bu kapsamda kurum kültürünü geliştirip toplumsal eşitliğin sağlanmasına yönelik araçların geliştirilmesine, konuya yönelik farkındalık ve bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktır. Proje önerileri aşağıdaki ana başlıklarından en az bir tanesini kapsamalıdır:

 • İş Yaşam Dengesi ve Kurum Kültürü Geliştirme:

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelindeki ihtiyaçları ve sorunları belirlemeye yönelik nicel (anket) ve nitel (odak grup görüşmeleri) araştırmaların yapılması; İş yaşam dengesinin sürekliğinin sağlanmasına yönelik olarak çalışma etiği ilkelerinin belirlenmesi; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Veri Tabanı oluşturulması; Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum kültüründe yer edinmesine yönelik mekanizmalar geliştirilmesi  vb.

 • Liderlik ve Karar Alma Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Dengesi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, Üniversite’nin kurumsal kimliğine işlenmesi; Liderlik ve karar alma süreçlerinin durum analizinin yapılması; düzenli izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;   Akademik ve idari pozisyonlardaki yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi; Yönetici pozisyonlarında liyakat ilkesini göz önünde bulundurarak sayısal cinsiyet eşitliği sağlanması; Yönetici yardımcılığı düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması  vb.

 • İşe Alım ve Kariyer İlerleme Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İşe alım süreçlerinde ilgili yasal mevcut çerçevesinde yapılan personel alımlarında cinsiyet eşitliği dengesinin gözetilmesi; Kurum personeline kariyer planlaması konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici hizmetlerin sunulması; Tüm kademelerdeki yükselmelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin göz önünde bulundurulması; Kurum personeline kariyer planlanması konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen hizmetlerin sunulması vb.

 • Araştırma ve Eğitim Konularında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Boyutunun Entegrasyonu

Eğitim ve öğretim yapısının Toplumsal Cinsiyet eşitliğine duyarlı olması; Öğrenci topluluklarının başkanlık düzeyinde ve yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması;  Öğrenci temsilciliklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması;  Ön lisans ve lisans düzeyinde programlarda zorunlu veya seçmeli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği dersleri açılması; Akademik personelin ders programlarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı biçimde yürütmesinin sağlanması vb.