2023 - 2024 Akademik Yılı Çağrı Başlıkları

Çağrı Başlığı: Enerji Teknolojileri ve Yönetimi

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-2324-01

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı yeni enerji kaynakları, gelişen teknolojiler ve sürekli değişen enerji politikalarının ileri teknolojiler ile geliştirilmesidir. Bu kapsamda  enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve yönetimi konusunda modeller oluşturulması ve ilgili çözümlemelerin aşağıda yer alan bileşenleri ve/veya gereksinimleri içermesi beklenmektedir.

 • Güneş, rüzgar, hidrojen gibi temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, bu konularda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirmek
 • Alternatif-yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile uyumlu temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında Ar-Ge çalışmalar yapmak,
 • Binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak
 • Enerji depolama sistemleri ve pil teknolojilerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği ve enerji yönetimi ve de yeşil enerji sistemleri geliştirmek,
 • Yenilenebilir enerji teknolojileri ve karbon ayak izine yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak,
 • Akıllı kampüs uygulamalarını yaygınlaştırılmak,
 • Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanlarında yenilikçi çözümler üretmek

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak ürün/bilgi üretmeye yönelik olması beklenmektedir.

Çağrı Başlığı: Bilişim Teknolojileri

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-2324-02

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı bilişim teknolojileri alanlarında yenilikçi faaliyetler ve oluşan bilgi birikimin yeni uygulamalarda (ürün, süreç) geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak, çağrı kapsamında aşağıda sunulan başlıklar altında proje önerileri değerlendirmeye alınacaktır.

 • Yapay Zekâ modellerinin gerçek hayat teknolojilerine dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Doğal Dil İşleme (NLP) uygulamaları için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek
 • Metaverse ürünleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Blokzincir temelli büyük veri yöntemleri ve teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması için yenilikçi çözümler üretmek
 • Dijital Dönüşüm alanında uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek
 • Sağlıkta Dijital Teknolojiler kullanımına yönelik çalışmalar yapmak ve ilgili teknolojiler geliştirmek
 • Siber Güvenlik alanında uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve teknolojiler geliştirmek
 • Savunma Sanayi alanında uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapılmak ve teknolojiler geliştirmek
 • Bilişim Hukuku ve Yapay Zeka Hukuku uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çözümler üretmek
 • Yapay Zeka ile Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yapmak

Yüksek teknolojili güçlü ve yenilikçi Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eden bu çağrı ile donanımsal, yazılımsal, algoritmik çalışmaların desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrı Başlığı: Döngüsel Ekonomi

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-2324-03

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı atık koruma, yeniden kullanım ve yeniden üretim, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi çerçevesinde kamu politikalarının belirlenmesi yoluyla daha az kaynak kullanımıdır. Bu model sayesinde ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca meydana gelen atıkları en aza indirmek amaçlanmıştır. Sürdürülebilir bir model oluşturulması ve ilgili çözümlemelerin aşağıda yer alan bileşenleri ve/veya gereksinimleri içermesi beklenmektedir.

 • Akıllı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme modeli, atık yönetimi ve kamu politikası geliştirmek
 • Döngüsel ekonomi modelleri ve göstergelerini belirlemek, döngüsel ekonomiye geçiş modelleri ve teknolojik yol haritaları belirlemek
 • Geri dönüşüm süreçlerinin dijitalleştirmek ve teknolojilik yol haritası belirlemek
 • E-Üniversite uygulamaları (çevrimiçi öğrenme içerikleri, sanal merkezler, kütüphane işlevleri) geliştirmek

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Çağrı Başlığı: Doğal Afet Araştırmaları

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-2324-04

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı yeni kentleşme stratejileri, yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi, mimari tasarımlar ve teknoloji tabanlı uygulamaların geliştirilmesiyle doğal afetlerin risk ve etkilerinin anlaşılmasına yönelik disiplinler arası araştırmaları desteklemektir. Doğal afetler ani ve yıkıcı fiziki zararlarının yanı sıra ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıplara neden olabilmekte ve bu hasarların telafisi uzun yıllar sürebilmektedir. Bu sebeple üniversitemizde gerçekleştirilecek araştırmaların birçok disiplini bir araya getirmesi önem taşımaktadır. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda araştırma projelerinin yürütülmesi ve sonuçlarının pratiğe geçirilmesinin sağlanabilmesi için araştırmaların aşağıda yer alan bileşenleri ve/veya gereksinimleri içermesi beklenmektedir.

 • Ülkemizde yaşanan doğal afetlerden önce ve sonra risk analiz planlarını yapmak
 • Doğal afetlerin ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal etkilerini araştırmak
 • Doğal afetlerden sonra ortaya çıkacak barınma uygulamalarını geliştirmek
 • Doğal afetlere yönelik dijital teknolojiler geliştirmek
 • Arama kurtarma faaliyetlerine yönelik teknolojik sistemler geliştirmek
 • Doğal afetler içerikli hukuk çalışmaları yapmak

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Çağrı Başlığı: Robotik Teknolojiler

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-2324-05

Çağrı Metni: Bu çağrının amacı; robotik ve mekatronik alanlarında robot sistemleri ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, inovatif yeni nesil çözümlerin üretilmesi ile bu kapsamda ülkemizde mevcut kuramsal ve uygulamaya dönük yetkinliklerin artırılması ve bilgi birikiminin oluşturulmasıdır. Çağrı kapsamında aşağıda sunulan konuları içeren Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesi öngörülmektedir. Robotik teknolojiler ile bir model oluşturulması ve ilgili çözümlemelerinin aşağıda yer alan bileşenleri ve/veya gereksinimleri kapsaması beklenmektedir.

 • İnsansı robotlar, rehabilitasyon robotları, cerrahi robotlar ve medikal robotlar, mobil robotlar, giyilebilir robotlar, yardımcı robotlar, yapay zekâ robotları, endüstriyel robotlar ve robotlarda artırılmış gerçeklik çalışmaları yapmak
 • Sağlık, enerji, endüstriyel gibi çeşitli sektörel uygulamaların etkinliğini artırmak amacıyla pekiştirmeli derin öğrenme modellerinin eğitimi için yüksek verimliliğe sahip yöntemleri öğrenmek, robotik, planlama ve tahmin gibi kritik teknolojiler ile geliştirmek
 • Robotik uygulamalar için temel yazılım dillerini kullanarak yerli öğrenme algoritma ve kütüphanelerinin yazılıp robotik sistemlere uyarlamak
 • Otomasyon sistemleri ve robotik uygulamalarda kullanılan ileri teknoloji malzemelerin kullanıldığı tekrarlılığı ve üretim hızını arttıran ekipmanları geliştirmek
 • Robotik teknolojilerin bilişsel otomasyonlarını yapmak ve sağlık hizmetleri ile olan ilgisinin artırmak

 

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Çağrı Başlığı: Sağlık Teknolojileri

Çağrı Kodu: ATÜ-ÇAP-2324-06

Çağrı Metni: Sağlık teknolojilerinin ülkemizde ve üniversitemizde geliştirilmesi sağlık ekonomisi üzerindeki yükü azaltacak önemli bir adımdır. Veri ile karar alma süreçlerinin desteklenmesi, yapay zeka modüllerinin oluşturulması, inovasyona katkı sağlamaktadır. Sağlıktan eğitime, eğitimden kamu yönetimine birçok alan veri yönetimi ile temas etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırma projelerinin yürütülmesi ve sonuçlarının pratiğe geçirilmesinin sağlanabilmesi için bu alanın önceliklendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çağrı kapsamında değerlendirilmeye alınacak projelerin aşağıdaki konu veya yaklaşımları içermesi beklenmektedir.

 • İleri sağlık teknolojilerini ve giyilebilir sağlık teknolojilerini geliştirmek
 • Mobil cihazlar ve tele-tıp teknolojilerini geliştirmek
 • Sağlık hizmetlerinin kolay erişebilir olması için yol haritaları belirlemek
 • Tıbbi cihaz geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapmak
 • Hastalıktan koruma ve tedavi için kullanılabilecek ürün geliştirmek

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de endüstriyel uygulama projelerine temel teşkil edecek veya teknolojik uygulama projelerine girdi sağlayacak ürün/bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir. Bu çağrıya sunulacak projelerin öncelikli olarak ülkemizin ve bölgesel ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltması hedeflenmektedir.